Openbare Basisschool Kotten

Meester Meinenweg 14 7107 AN Winterswijk Kotten

Schoolfoto van Openbare Basisschool Kotten

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De ontwikkeling van de leerlingen aan het eind van de basisschool meten we met de Centrale Eindtoets. In  beginsel laten we daaraan alle leerlingen meedoen. Ook leerlingen die zijn ingestroomd in groep 7 of 8 laten we standaard meedoen aan de Centrale Eindtoets. We garanderen een zorgvuldige toets-afname, omdat we ons exact houden aan de voorschriften.  

De analyse van de opbrengsten kan leiden tot aanpassingen in het aanbod, de instructie en het model dat we hanteren voor differentiatie. De uitslagen van de eindtoets worden gepubliceerd op onze website, in de nieuwsbrief en in het jaarverslag. Tevens worden de resultaten besproken met de medezeggenschapsraad en de voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk.   

De Inspectie van het Onderwijs heeft in februari 2021  bekend gemaakt dat de onderwijsresultaten (o.a. de cijfers van de Centrale Eindtoets)  van het schooljaar 2020-2021 niet gebruikt worden bij het vormen van een oordeel over de scholen, volgend jaar. Vorig schooljaar (2019/2020) werd de eindtoets helemaal niet afgenomen. De Inspectie besloot daarop bij een inspectiebezoek dit jaar het oordeel onvoldoende op Onderwijsresultaten niet te geven. De eindtoets wordt normaal gesproken gebruikt voor vier doelen: het schooladvies, als formatief instrument, om de onderwijsresultaten van individuele scholen in beeld te brengen en als stelselpeiling. Maar 2019-2020-2021 waren ongewone schooljaren waarin leerlingen wekenlang (16 weken) thuisonderwijs kregen. Het is daarom niet mogelijk om individuele scholen te beoordelen op basis van hun eindtoetsresultaten in 2020 en 2021. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Toetsing en afsluiting

Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het  LVS Parnassys. De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de Cito-voorschriften (aangevuld met schoolvoorschriften). Ouders worden op de rapportenavonden geïnformeerd over de toets resultaten. In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets (behoudens wettelijke uitzonderingen). Ouders krijgen in dat jaar ook een VO-advies voor hun kind. De adviesprocedure hebben we beschreven in het zorgplan. De belangrijkste kenmerken(en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:Onze school beschikt over een leerlingvolgsysteem (ParnasSys).Onze school beschikt over een toetskalender.Onze school neemt de toetsen af conform de voorschriften.Onze school informeert de ouders over de toetsresultaten.Onze school neemt een eindtoets af in leerjaar 8 (Cito).Onze school geeft ouders een VO-advies conform de beschreven procedure.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Visie op sociale opbrengsten

Er wordt structureel aandacht besteed aan de sfeer in de groep. De leerkracht heeft een open houding ten opzichte van de leerlingen maar stelt daarbij grenzen en maakt duidelijk dat deze consequent worden bewaakt. Er wordt structureel aandacht besteed aan de sfeer in de groep.

We zijn een talentfluisterschool. 

Twee leerkrachten zijn gekwalificeerde Blij met mij - trainers. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Betrokkenheid
  • Grenzen stellen & respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie is in 2016 en in 2019 bij ons op bezoek geweest. Beide keren zijn we met VOLDOENDE beoordeeld. 

Terug naar boven