Openbare Basisschool Kotten

Meester Meinenweg 14 7107 AN Winterswijk Kotten

Schoolfoto van Openbare Basisschool Kotten

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte, verlof of studieverlof wordt de betreffende leerkracht vervangen door een "invaller" van het PON uit Doetinchem, de vervangingspool van de Oost-Achterhoek. https://www.ponprimair.nl/

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1 en 2 

In groep 1 ligt de nadruk in eerste instantie op het wennen aan school. Er is veel aandacht voor gewoontevorming, regelmaat en het leren omgaan met elkaar. Het accent ligt op de voorbereidende lees/taalactiviteiten. Leren gebeurt vooral door spelen. Dit gaat door in groep 2, maar hier heeft de leerkracht nadrukkelijker een sturende, uitnodigende rol.  

In groep 1 en 2 hebben we een thematisch onderwijsaanbod.  Het aanbod sluit aan bij het ontwikkelingsniveau, de onderwijsbehoeften en de talenten van de kinderen. Gedurende het schooljaar is een opklimming van moeilijkheidsgraad zichtbaar en wordt het aanbod in 3 instructieniveaus aangeboden. De niveaus hebben betrekking op de basisgroep, de groep die extra ondersteuning nodig heeft en de groep die meer uitdaging kan gebruiken. 

Aangezien structuur en herhaling voor jonge kinderen belangrijk zijn, hebben wij elke dag ongeveer dezelfde dagindeling. Wij houden hier rekening met de spanningsboog en de gemoedstoestand van de kinderen.

Binnen het werk in de kleutergroepen keren dagelijks een aantal vaste activiteiten terug. 

 • Spelactiviteiten (bijvoorbeeld rollenspel en bewegingsspel) 
 • Constructieve activiteiten (bijvoorbeeld bouwen) 
 • Gespreksactiviteiten (bijvoorbeeld taalspelletje en woordenschat) 
 • Lees- en schrijfactiviteiten (bijvoorbeeld interactief voorlezen, de lettermuur en stempelen) 
 • Reken- en wiskundeactiviteiten (bijvoorbeeld tellen, hoeveelheden en meten) 

Wij vinden het belangrijk dat het kind een zekere mate van zelfvertrouwen heeft, nieuwsgierig en emotioneel vrij is en dat het speelt. Dit vergroot de betrokkenheid en de wil om nieuwe dingen te leren. We vinden het belangrijk dat een kind naar groep 3 gaat wanneer het eraan toe is.  

Overgang van groep 2 naar groep 3

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor kinderen groot. Ondanks alle voorbereidende activiteiten in groep 2 en de kennismakingsmiddagen in groep 3, vinden de meeste kinderen het moeilijk om van het “spelenderwijs” leren over te stappen naar het “echte” leren. We proberen als school hierop in te spelen door de eerste helft van het schooljaar de kinderen van groep 3 nog een aantal keren per week lekker te laten spelen.  

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Les- en leertijd

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Dagelijks wordt het aanbod voor de kinderen zichtbaar opgehangen, zodat zij weten wanneer ze welke instructie krijgen. De resterende tijd zijn de kinderen met de verwerking en in oefening van de leerstof bezig.

Het basisaanbod is voor alle leerlingen gelijk, daarnaast is er ruimte voor aanbod op maat. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor het effectief gebruiken van hun lestijd. Zij worden daarbij, waar nodig, begeleid door de leerkracht.Ook willen we voldoende leertijd plannen, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken. In principe trachten we alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

 • De leraren bereiden zich schriftelijk voor: dagelijks aanbod is zichtbaar voor leerkracht en kinderen.
 • De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd).
 • Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland.
 • De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het schoolondersteuningsprofiel. Hierin legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden. Het ondersteuningsprofiel van de school wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en schoolbestuur, en borduurt voort op het zorgbeleid dat de school al heeft. 

Obs Kotten is een kleine basisschool, maar we hebben de extra zorg voor leerlingen die het moeilijk hebben, goed op orde.

We zijn een smalle zorgschool.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Niet alle scholen zijn VVE-scholen (voor- en vroegschoolse educatie). Zo ook school Kotten niet.

Kinderen die onze school bezoeken en in het voortraject tot aan hun 4e verjaardag wel gebruikt gemaakt hebben van voor- en vroegschoolse educatie, hebben bij de toelating een "warme overdracht" vanuit de instantie waar dit genoten is. 

Terug naar boven