Basisschool De Wegwijzer

Karolingersweg 147 3962 AD Wijk bij Duurstede

 • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer
 • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer
 • Schoolfoto van Basisschool De Wegwijzer

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We hanteren op school een toetskalender. Deze geeft een overzicht van de af te nemen ‘methodeonafhankelijke toetsen’. We maken hierbij gebruik van Cito (Centraal Instituut voor ToetsOntwikkeling) toetsen.
Het tijdstip van afname ligt vast in een toetskalender: halverwege het schooljaar, middentoetsen = M,  en eind van het schooljaar, eindtoetsen = E. Naast deze methode onafhankelijke toetsen, gebruiken we natuurlijk ook toetsen die bij de methoden horen.

De opbrengsten (in vaardigheidsscore en referentieniveaus) worden twee keer per jaar door het team beoordeeld. De IB’er levert de gegevens aan. Op basis van de uitslagen en de analyse worden streefdoelen en verbeterpunten vastgesteld.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies in groep 8

 • De leerling in groep 8 krijgt het schooladvies voor de middelbare school aan het begin van het schooljaar.
  De school brengt eerst een voorlopig advies uit.
 • Vervolgens maken de leerling de doorstroomtoets. Uit de toets volgt het toetsadvies.
 • De leerling krijgt dan het definitieve advies
 • De leerling meldt zich met dit advies bij de middelbare school.

Schooladvies: voor 1 of 2 schooltypes

De basisschool kan een schooladvies voor 1 schooltype (enkelvoudig) of voor 2 schooltypes (meervoudig) geven.
De mogelijke schooladviezen zijn:

 • praktijkonderwijs;
 • vmbo basisberoepsgerichte leerweg (vmbo bb);
 • vmbo bb/vmbo kb;
 • vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kb);
 • vmbo kb/vmbo gl-tl;
 • vmbo gemengde/ theoretische leerweg (vmbo gl-tl);
 • vmbo gl-tl/havo;
 • havo;
 • havo/vwo;
 • vwo.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De slogan van De Wegwijzer is: je mag zijn wie je bent en groeien in je talent.

Talenten van kinderen liggen niet alleen op cognitief vlak maar ook op sociaal emotioneel, creatief en lichamelijk vlak. Op De Wegwijzer is er naast de cognitieve vakken veel aandacht voor de cultuurvakken, sociaal emotionele ontwikkeling en de lichamelijke ontwikkeling. De Wegwijzer vindt het belangrijk dat de kinderen zich sociaal en maatschappelijk ontwikkelen.

Onze gouden regels, die op elke locatie zichtbaar hangen, zijn: 

 • Wij respecteren elkaar en zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn;
 • Wij gaan zorgzaam met elkaar en de spullen om;
 • Wij zijn verantwoordelijk voor het effect van ons gedrag;
 • We helpen elkaar zodat iedereen met plezier en rust kan werken;
 • We lossen conflicten samen op.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Iedereen hoort erbij
 • We helpen elkaar
 • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Verificatieonderzoek op 17 mei 2022 van de inspectie:
De inspectie ziet geen reden voor een groot onderzoek.
De opmerkingen van de inspecteur: 

 • Bevlogen team 
 • Fijne dynamiek
 • Veel informatie laten zien aan de inspecteur
 • Fijne sfeer in de klassen
 • Duidelijke afspraken klassenmanagement
 • Co-teaching heel goed voor passend onderwijs
 • Veel aandacht voor alle leerlingen
 • Duidelijk een sfeer van samen leren en samen verbeteren
 • Oorsprong gevoel is gegroeid
 • Standaarden kwaliteitszorg zijn duidelijk, ook op leerkrachtniveau
 • Leerkrachten spreken met trots over de school en het onderwijsconcept  

Terug naar boven