Antoniusschool

Heumenseweg 46 6603 CZ Wijchen

  • Wij kennen alle grote en kleine verhalen van onze kinderen en zo hun leefwereld. We zijn in 
contact met elkaar.
  • We zijn gevestigd op een prachtige plek in de natuur. Leren en spelen doen we dus ook 
veel buiten, zowel in onderwijs als opvang.
  • We zorgen voor voorspelbaarheid en structuur. Zo weet iedereen waar hij/zij aan toe is.
  • We zijn gevestigd op een prachtige plek in de natuur. Leren en spelen doen we dus ook 
veel buiten, zowel in onderwijs als opvang.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bij de Antoniusschool geloven we dat onderwijs meer is dan alleen cijfers. Ja, goede resultaten zijn belangrijk, maar voor ons is de reis van elke leerling net zo waardevol als het einddoel. Daarom kijken we niet alleen naar de punten die op papier staan, maar ook naar de groei en ontwikkeling die elk kind doormaakt

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Antoniusschool werkt opbrengstgericht. Halfjaarlijks worden de tussen resultaten en jaarlijks de eindresultaten op methodeonafhankelijke toetsen zorgvuldig beoordeeld en geanalyseerd, zowel in het team als met de intern begeleider.
De uitkomsten van de beoordelingen en analyses op groeps- en schoolniveau bespreken we met de medezeggenschapsraad
Tegelijk met de gewone leerlingrapporten krijgen ouders halfjaarlijks een uitdraai van de resultaten van hun kinderen op de methodeonafhankelijke toetsen. We lichten deze rapportages toe in een brief en bespreken ze tijdens oudergesprekken.
De analyses van groeps- en individuele resultaten gebruiken leerkrachten samen met hun observaties om beter zicht te krijgen op de onderwijsbehoeften van leerlingen. In overleg met de intern begeleider stellen zij tussendoelen bij voor de groep, subgroepen en individuele leerlingen en passen zij hun onderwijs aan. Onderwijsbehoeften, doelstellingen, methodiek, organisatie en middelen geven leerkrachten weer in groepsoverzichten en groepsplannen.
Team, zorgteam en schoolleiding gebruiken de opbrengstenanalyses en conclusies voor het waar nodig bijstellen van onderwijs en ondersteuning.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij willen hier als Antoniusschool zorgvuldig mee omgaan. Bij het opstellen van dit advies nemen we de volgende aspecten mee: Gegevens Cito leerlingvolgsysteem (vakken begrijpend lezen, rekenen en spelling zijn hierin belangrijk) Gegevens methode-gebonden toetsen Observatiegegevens Zelfstandigheid, motivatie, zelfvertrouwen en leerhouding van de leerling IEP eindtoets als bevestiging of bij een bijgesteld advies 

  • Midden groep 6 bespreekt de groepsleerkracht met ouders de verwachtingen richting voortgezet onderwijs in relatie met het Cito-niveau en mogelijk aan de hand van de OPP trap. 
  • In het ouder- en leerlinggesprek halverwege groep 7 komen de verwachtingen voor het voortgezet onderwijs weer ter sprake. Vooral wanneer verwachtingen uiteenlopen, kunnen in groep 7 tussenstappen nodig zijn met concrete tussendoelen, plannen en afspraken. 
  • Leerlingen ontvangen na het tweede rapport het definitieve advies.  Het schooladvies omvat twee leerwegen of schoolsoorten. De leerlingen van groep 8 zijn bij die gesprekken aanwezig.  
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De centrale plaats van sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden is onlosmakelijk verbonden met de vijf kernwaarden van onze school. Deze worden eerder in de schoolgids uitgebreider omschreven.

Veilig  

Vertrouwen   

Voorspelbaar  

Verbonden   

Verantwoordelijk        

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilig en voorspelbaar
  • Vertrouwen en verbonden
  • Verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven