Kindcentrum Westwijzer

Blauwe Hof 4003 6602 WT Wijchen

Schoolfoto van Kindcentrum Westwijzer

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari nemen we de midden toetsen van Cito af. Nadat de toetsen zijn nagekeken door de leerkracht en ingevuld in het Leerling Volg Systeem, worden de resultaten door de leerkrachten geanalyseerd. Dit doen we tot op het niveau van vaardigheidsgroei per leerling. Vervolgens stellen de leerkrachten per leerling de doelen voor de eindtoetsen van Cito vast.

Daarna worden de groepsplannen geëvalueerd en bijgesteld. Dat betekent dat de nieuw te behalen doelen in vaardigheidsgroei per leerling worden opgenomen en er concreet leerkracht gedrag wordt benoemd wat nodig is om deze doelen voor deze leerling te bereiken. 

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt de doorstroom toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We willen dat kinderen na 8 jaar op Kindcentrum Westwijzer met veel zelfvertrouwen in het leven staan. Ze hebben goede zelfkennis, weten waar ze goed in zijn en waar ze minder goed in zijn. Ze weten ook hoe ze dit kunnen compenseren. De kinderen kunnen goed samenwerken en communiceren. Dat wil zeggen dat ze in het samenwerken in staat zijn rollen te verdelen, zodat iedereen doet waar hij of zij goed in is. En ze kunnen hierover goed met elkaar communiceren. De kinderen zijn goed in staat een conflict op te lossen. De Kanjertraining leert de kinderen hoe ze dit kunnen doen. Bij elk conflict wordt deze vaardigheid geoefend.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Rust

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Speelhoeve heeft altijd een basisarrangement gehad. We zijn blij dat we het vertrouwen van de inspectie hebben. Daar werken we ook hard aan. We spelen zoveel mogelijk in op vernieuwingen binnen het onderwijs en streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van lesgeven. Door de tussen- en eindopbrengsten te analyseren en het beleid op af te stemmen, proberen we ons onderwijs zo goed mogelijk te monitoren.

Terug naar boven