Kindcentrum Westwijzer

Blauwe Hof 4003 6602 WT Wijchen

Schoolfoto van Kindcentrum Westwijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2018 heeft groep 8 van de Speelhoeve een voldoende gescoord op de Centrale Eindtoets. 

De eindscores van 2018 voldoen dan ook aan onze verwachtingen. De leerlingen zijn op basis van het advies van de school in het VO geplaatst .

Na analyse van de tussenresultaten verwachten we in 2019 een score tussen de onder- en bovengrens. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari nemen we de midden toetsen van Cito af. Nadat de toetsen zijn nagekeken door de leerkracht en ingevuld in het Leerling Volg Systeem, worden de resultaten door de leerkrachten geanalyseerd. Dit doen we tot op het niveau van vaardigheidsgroei per leerling. Vervolgens stellen de leerkrachten per leerling de doelen voor de eindtoetsen van Cito vast.

Daarna worden de groepsplannen geëvalueerd en bijgesteld. Dat betekent dat de nieuw te behalen doelen in vaardigheidsgroei per leerling worden opgenomen en er concreet leerkracht gedrag wordt benoemd wat nodig is om deze doelen voor deze leerling te bereiken. 

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uit de terugkoppeling van het voortgezet onderwijs blijkt dat we de juiste advisering meegeven aan onze leerlingen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Speelhoeve heeft altijd een basisarrangement gehad. We zijn blij dat we het vertrouwen van de inspectie hebben. Daar werken we ook hard aan. We spelen zoveel mogelijk in op vernieuwingen binnen het onderwijs en streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van lesgeven. Door de tussen- en eindopbrengsten te analyseren en het beleid op af te stemmen, proberen we ons onderwijs zo goed mogelijk te monitoren.

Terug naar boven