Basisschool Het Baken

Sternstraat 29 1771 AN Wieringerwerf

  • Een kijkdoos gemaakt tijdens IPC
  • De IPC-hoek in de bovenbouwunit
  • Tijdens het thema verkeer werd gebruik gemaakt van de verkeersborden die op het plein stonden.
  • Schoolfoto van Basisschool Het Baken
  • Een van de thema's binnen IPC in de middenbouwunit.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De IEP-eindtoets is door alle leerlingen van groep 8 gemaakt (10 leerlingen), en alle leerlingen hebben gescoord conform verwachting. 

Zowel het gemiddelde percentage 1F als 2F/1S ligt boven de ondergrens. 

Wij streven als school naar een hoger percentage 1F en 1S bij het vakgebied rekenen. Om dit te bereiken zetten we voor volgend schooljaar een aantal interventies in. We starten in groep 3 t/m 8 met een nieuwe methode voor rekenen. In groep 3/4 zal er gewerkt worden met Semsom en in groep 5 t/m 8 met de methode 'Getal en ruimte jr.'. Daarnaast zal er, buiten de methode om, in de groepen 3 t/ 8, dagelijks aandacht besteed worden aan het automatiseren van de basisvaardigheden. Het team gaat een scholing volgen om de nieuwe methode op de juiste manier te implementeren. Ook zullen groepsbezoeken plaats vinden door de tandem van de school, gericht op het rekenonderwijs. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school meet twee keer per jaar (februari en juni) de resultaten van het onderwijs. We gebruiken daarvoor de landelijk genormeerde toetsen van IEP. Daarnaast gebruiken wij de methodegebonden toetsen om de kinderen goed te blijven volgen tussen de twee landelijke meetmomenten in.

Na de IEP afname analyseren de leerkrachten de toetsen en wordt dit besproken met de intern begeleider. In de dagplanning beschrijft de leerkracht vervolgens wie er extra ondersteuning of uitdaging krijgt en hoe dit wordt georganiseerd.

De intern begeleider verwerkt alle toetsgegevens in de schoolrapportage en bewaakt of de schooldoelen per groep behaald worden. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het proces van de schoolkeuze start in groep 7. In dat jaar wordt voor het eerst met de leerlingen en de ouders/verzorgers gesproken over de mogelijkheden in het voortgezet onderwijs. 

Nadat de NIO toets (Nederlands Intelligentietest voor Onderwijsniveau) begin groep 8 is afgenomen wordt het voorlopig schooladvies met de leerlingen en hun ouders/verzorgers gedeeld. In de eerste twee weken van februari wordt de doorstroomtoets (IEP) afgenomen. 

Uiterlijk 15 maart ontvangt de school de uitslag van de doorstroomtoets. Wanneer een leerling een hoger toetsadvies krijgt dan het voorlopige schooladvies dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van het kind is kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school zal dit dan motiveren. Valt de score lager uit dan verwacht, dan wordt het advies niet naar beneden bijgesteld.

Tussen 25 maart en 31 maart en kunnen ouders/verzorgers hun kinderen gaan aanmelden op de scholen van het voortgezet onderwijs.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen graag dat alle kinderen en leerkrachten met plezier naar school komen. Een veilige, vertrouwde leeromgeving en wederzijds respect zijn daarvoor belangrijke voorwaarden. We hanteren daarvoor de Kanjertaal die voor iedereen herkenbaar is. Leerkrachten zijn rolmodel en geven het goede voorbeeld. Dit vragen wij ook van onze ouders. 

In ons dagelijkse handelen gaan we uit van de positieve intenties van leerlingen, ouders en leerkrachten. We zien de school als oefenplaats waar fouten gemaakt mogen worden en deze als voorbeeld dienen om van te leren. Met ons onderwijs willen we een goede basis leggen waardoor kinderen zich kunnen ontplooien tot kritisch denkende en sociale mensen, die verantwoordelijkheid durven nemen voor eigen keuzes en gedrag.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Respect
  • Verdraagzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen. Daarom begint en eindigt het toezicht door de inspectie bij het bestuur. Elke vier jaar worden het bestuur en een aantal scholen van het bestuur onderzocht en beoordeeld, of vaker wanneer daar aanleiding toe is. Er is daarom niet altijd een oordeel per afzonderlijke school beschikbaar.

Terug naar boven