Basisschool Het Baken

Sternstraat 29 1771 AN Wieringerwerf

  • Een kijkdoos gemaakt tijdens IPC
  • De IPC-hoek in de bovenbouwunit
  • Tijdens het thema verkeer werd gebruik gemaakt van de verkeersborden die op het plein stonden.
  • Schoolfoto van Basisschool Het Baken
  • Een van de thema's binnen IPC in de middenbouwunit.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De scores van de eindtoets zijn conform verwachting. Op een enkele uitzondering na halen alle leerlingen het fundamentele niveau 1F. Voor de leerlingen die dat niet hebben gehaald is dat te verklaren vanuit de eigen leerlijn die de betreffende leerlingen hebben gevolgd. 

Kijkend naar de streefniveaus scoren we ook conform verwachting. Het grootste deel van de kinderen haalt deze streefniveaus. We scoren hierbij boven de signaleringswaarde van de inspectie en onze resultaten liggen op hetzelfde niveau als vergelijkbare scholen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school meet twee keer per jaar (februari en juni) de resultaten van het onderwijs. We gebruiken daarvoor de landelijk genormeerde toetsen van Cito. Daarnaast gebruiken wij de methodegebonden toetsen om de kinderen goed te blijven volgen tussen de twee landelijke meetmomenten in.

Na de Cito afname analyseren de leerkrachten de toetsen en verwerken de gegevens in het didactisch groepsoverzicht (dgo). In de dagplanning beschrijft de leerkracht vervolgens wie er extra ondersteuning of uitdaging krijgt en hoe dit wordt georganiseerd.

De intern begeleider verwerkt de gegevens in de schoolrapportage en bewaakt of de schooldoelen per groep behaald worden. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op Het Baken gaan we op zorgvuldige wijze om met het schooladvies. Dit is ook goed terug te zien in de schooladviezen na het eerste en het derde jaar.

Het proces van de schoolkeuze start in groep 7. In dat jaar wordt voor het eerst met de kinderen en de ouders/verzorgers gesproken over de mogelijkheden in het voortgezet onderwijs. 

Nadat de NIO toets (Nederlands Intelligentietest voor Onderwijsniveau) begin groep 8 is afgenomen wordt er een indicatie van het schooladvies met de kinderen en hun ouders/verzorgers gedeeld. Medio groep 8 wordt het definitieve schooladvies vastgesteld en kunnen ouders/verzorgers hun kinderen gaan aanmelden op de scholen van het voortgezet onderwijs. 

Na de eindtoets, eind groep 8, kan een heroverweging van het schooladvies plaatsvinden als een kind significant hoger heeft gescoord op de eindtoets dan was verwacht. Valt de score lager uit dan verwacht dan wordt het advies niet naar beneden bijgesteld.

De volledige procedure staat beschreven in ons protocol PO-VO en is terug te vinden op onze website. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen graag dat alle kinderen en leerkrachten met plezier naar school komen. Een veilige, vertrouwde leeromgeving en wederzijds respect zijn daarvoor belangrijke voorwaarden. We hanteren daarvoor de Kanjertaal die voor iedereen herkenbaar is. Leerkrachten zijn rolmodel en geven het goede voorbeeld. Dit vragen wij ook van onze ouders. 

In ons dagelijkse handelen gaan uit van de positieve intenties van leerlingen, ouders en leerkrachten. We zien de school als oefenplaats waar fouten gemaakt mogen worden en deze als voorbeeld dienen om van te leren. Met ons onderwijs willen we een goede basis leggen waardoor kinderen zich kunnen ontplooien tot kritisch denkende en sociale mensen, die verantwoordelijkheid durven nemen voor eigen keuzes en gedrag.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Respect
  • Verdraagzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven