Basisschool Het Baken

Sternstraat 29 1771 AN Wieringerwerf

  • Een kijkdoos gemaakt tijdens IPC
  • De IPC-hoek in de bovenbouwunit
  • Tijdens het thema verkeer werd gebruik gemaakt van de verkeersborden die op het plein stonden.
  • Schoolfoto van Basisschool Het Baken
  • Een van de thema's binnen IPC in de middenbouwunit.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Fijn pedagogisch klimaat
  • Handelingsgericht werken
  • Thematisch onderwijs (via IPC)
  • Hoge ouderbetrokkenheid
  • Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingaantallen in Wieringerwerf zijn niet te vergelijken met landelijke gemiddeldes. Onze omgeving kent vooral kleine dorpsscholen. Ook het Baken behoort tot deze groep. In het leerlingaantal op onze school is echter wel een licht stijgende trend zichtbaar. De verwachting is dat het leerlingaantal de komende jaren licht zal blijven groeien. Dit is te verklaren vanuit de stabiliteit van de school en de grote mate van tevredenheid onder de kinderen en ouders. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
89
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Jezelf veilig voelen op school en om school is een belangrijke voorwaarde voor leerlingen om tot ontwikkeling te komen. Op het Baken doen we ons uiterste best om dit voor alle leerlingen te realiseren. Onze preventieve aanpak via de Kanjertraining is hiervoor een belangrijk fundament. Indien nodig bestaat er altijd een mogelijkheid om op te schalen en hanteren we de aanpak uit ons pestprotocol. 

Om het welbevinden van onze leerlingen te monitoren maken we jaarlijks gebruik van vragenlijsten die door de leerlingen van groep 7 en 8 worden ingevuld. Dit geeft ons waardevolle informatie over hoe de leerlingen het op school ervaren. 

Bij de afname valt met name de indicator welbevinden op. Een deel van de kinderen geeft aan het niet leuk te vinden op school. Dit is iets dat we terug zien in de klas. De motivatie van een aantal kinderen voor het schoolwerk is minimaal. Als interventie zijn we dit schooljaar gestart met workshopmiddagen zodat kinderen veel breder hun talenten gaan gebruiken en ontdekken. Daarnaast zetten we vaker coöperatieve werkvormen in en maken we gebruik van materialen om de actieve betrokkenheid van de kinderen te vergroten. 

Terug naar boven