Basisschool Het Baken

Sternstraat 29 1771 AN Wieringerwerf

 • Een kijkdoos gemaakt tijdens IPC
 • De IPC-hoek in de bovenbouwunit
 • Tijdens het thema verkeer werd gebruik gemaakt van de verkeersborden die op het plein stonden.
 • Schoolfoto van Basisschool Het Baken
 • Een van de thema's binnen IPC in de middenbouwunit.

Het team

Toelichting van de school

Er is stabiliteit binnen het team en dat heeft een positief effect op de kwaliteit van het onderwijs en de tevredenheid onder de leerlingen en de ouders. Naast de vakleerkracht bewegingsonderwijs hebben de leerkrachten diverse expertises die schoolbreed worden ingezet. De school heeft een lees-coördinator, taal/spelling-coördinator, Kanjer-coördinator, ICT-coördinator en IPC-coördinator.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In sommige gevallen hebben collega's recht op verlof. In eerste instantie wordt gekeken of er een leerkracht uit de invalpool van Kopwerk beschikbaar is. Door het leerkrachtentekort waar we in het onderwijs mee te maken hebben is dit helaas niet altijd mogelijk. In dat geval zoeken we naar een interne oplossing. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken we met de volgende groepen:

 • Peuters (2 en 3 jarigen)
 • Kleuters (groep 1/2)
 • Onderbouw (groep 3/4)
 • Middenbouw (groep 5/6)
 • Bovenbouw (groep 7/8) 

De gemiddelde groepsgrootte ligt rond de 22 leerlingen. Dergelijke groepen bieden de mogelijkheid voor goede en gerichte aandacht door de leerkracht voor alle kinderen.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze kleutergroep werken we thematisch en zorgen we er binnen het aanbod voor dat alle vakgebieden in voldoende mate aan bod komen. De leerkrachten nemen de doelen op in de themaplanning. 

Middels ons leerlingvolgsysteem (leerlijnen digikeuzebord) wordt per kind de ontwikkeling gevolgd en besproken met de ouders.  

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op schoolniveau is vastgelegd hoeveel tijd per week aan de diverse vakgebieden wordt besteed. De onderwijsbehoeften van de groep, of van individuele leerlingen, kunnen echter aanleiding zijn om hiervan af te wijken. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de intern begeleider. 

Voorbeeld: Als blijkt dat de leesresultaten achter blijven bij de gestelde doelen, dan wordt er (tijdelijk) meer tijd besteed aan het leesonderwijs. In overleg met de intern begeleider kijkt de leerkracht aan welke vakgebieden (tijdelijk) wat minder tijd wordt besteed. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Bij aanmelding op onze school wordt bekeken of we als school kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte(n) van de leerling. Plaatsing van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte hangt af van de mogelijkheden die er op dat moment op school zijn. In een verkennend gesprek tussen ouders en intern begeleider worden de onderwijsbehoeften en de (on)mogelijkheden op onze school in kaart gebracht.

Onze werkwijze
De extra ondersteuning organiseren we zoveel mogelijk binnen de eigen groep. Onze instructies vinden plaats via het IGDI model waardoor er bij elke les ruimte is voor begeleid inoefenen en verlengde instructie. Daar waar nodig kan de leerkracht worden ondersteund door de onderwijsassistent. Periodiek worden de vorderingen van de groep en de individuele leerlingen besproken met de intern begeleider. Eventuele interventies worden in dit gesprek vastgesteld. Soms kan het voorkomen dat we externe expertise inzetten. Ouders/verzorgers worden hiervan op de hoogte gebracht.

Ondersteuningsteam (OT)
Vijf tot zes keer per jaar vindt er een bijeenkomst van het ondersteuningsteam (OT) plaats. Het doel van het OT is om een leerling in een breder verband te bespreken en te bepalen wat nuttige interventies kunnen zijn. Bij een OT worden altijd de volgende personen uitgenodigd: ouders/verzorgers, groepsleerkracht, intern begeleider, directeur, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk en externen die reeds betrokken zijn bij de leerling/het gezin.

Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland
Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland. Binnen het samenwerkingsverband kunnen we een beroep doen op allerlei expertise op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, gedrag, dyslexie, autisme en langdurige ziekte.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.swvkopvannoordholland.nl
Postbus 80 - 1620 AB Hoorn - 0229-259380

Grenzen aan de ondersteuning
Soms kan het voorkomen dat we als school niet meer kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte(n) van een leerling. Als deze grens van ondersteuning wordt bereikt, dan wordt in het OT gekeken of er op een andere school wel aan de onderwijsbehoefte(n) kan worden voldaan. Dit kan een reguliere basisschool zijn in de buurt of een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Zorgplicht
De school heeft zorgplicht. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.kopwerk.nl/informatie/zorgplicht 

Schoolondersteuningsprofiel
In ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning we als school wel en niet kunnen bieden. U kunt dit vinden op onze website onder de naam ouderrapport (informatie/schoolgids). 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie is en blijft om zo goed mogelijk aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van ieder kind. We willen deze ambitie bereiken door op schoolniveau en individueel niveau te blijven investeren in de expertise van leerkrachten en specialisten. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is het voorkomen van (taal)achterstanden bij alle leerlingen. Dit begint al op de peuterschool waar we mee samenwerken. Ook met ons beredeneerd aanbod in de kleutergroep werken we preventief aan het voorkomen van (taal)achterstanden.  

In de themavoorbereiding wordt voorafgaand aan elk thema bepaald welke doelen aan bod komen. Om de ontwikkeling van alle kleuters nauwgezet te volgen werken we met het observatie-instrument van het digikeuzebord. Als uit observaties blijkt dat bijvoorbeeld de woordenschat van kinderen achterblijft, wordt het woordenschataanbod voor deze kinderen uitgebreid. Deze extra ondersteuning wordt gegeven door de leerkracht, de leraarondersteuner of de onderwijsassistent. Het kan ook voorkomen dat we ouders doorverwijzen naar externe deskundigen, zoals bijvoorbeeld een logopedist een ergotherapeut of fysiotherapeut.  

Periodiek wordt de ontwikkeling van alle kleuters besproken met de intern begeleider, en kan er indien nodig worden opgeschaald in de extra ondersteuning. 

Terug naar boven