Openbare Basisschool Vinckhuysen

Kanaaldijk 3 1486 MG West-Graftdijk

 • Het schoollied zingen met de hele school. Vanwege het mooie weer lekker buiten. Op de website is het lied te beluisteren.
 • De wilgentipi voor het groene schoolplein wordt gevlochten.
 • De voorkant van de school gezien vanaf de Kanaaldijk.
 • De ingang voor groep 1 t/m 3 en het plein grenzend aan de aula.
 • De achterkant van de school met het schoolplein en de ingang voor groep 4 t/m 8.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het is vaak moeilijk vervangers te vinden voor zieke of afwezige leerkrachten. In voorkomende gevallen zal de school als volgt handelen.

 1. Er wordt een vervanger aangetrokken uit de beschikbare vervangers die op school bekend zijn.
 2. Als dit niet lukt, zal de groep van de afwezige leerkracht gedurende de eerste dag worden verdeeld over een aantal andere groepen. 
 3. Voor de tweede dag van afwezigheid van de leerkracht wordt opnieuw een vervanger gezocht. Indien deze niet kan worden gevonden, zal de betreffende groep naar huis worden gestuurd. Dit zal altijd de dag van tevoren schriftelijk worden meegedeeld aan de ouders.
 4. Indien de daaropvolgende dag geen vervanging kan worden gevonden, wordt een andere groep naar huis gestuurd. De vrijkomende leerkracht werkt dan als invaller. Ook hiervan worden de ouders een dag van tevoren op de hoogte gesteld.
 5. Bij het naar huis sturen van een groep worden schoolbestuur en inspectie op de hoogte gesteld.
 6. Kunnen ouders hun kind thuis niet opvangen, dan zal de school een interne oplossing voor deze leerling zoeken. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Vinckhuysenschool werkt met een vijf gelijke dagen rooster. Alle dagen zijn de kinderen van 8.30 - 14.00 uur op school. Tussen de middag hebben de kinderen een half uur pauze. In de ochtend is er een korte pauze van een kwartier.

Wij werken met de volgende groepscombinaties:

Groep 1-2-3, groep 4-5-6 en groep 7-8. 

In de ochtend wordt vooral gewerkt aan de kernvakken taal, lezen, spelling, rekenen en schrijven.
In de middag wordt vooral thematisch gewerkt aan de vakken geschiedenis, natuur, aardrijkskunde, Engels, muziek, drama en creatieve vorming.
Elke stamgroep heeft zijn eigen leerkracht(en). Daarnaast heeft zowel de onder- als de bovenbouw een onderwijsassistent die meerdere dagen per week aanwezig is van 9.00 - 14.00 uur. 

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 wordt veel gewerkt met ontwikkelingsmateriaal, dat is onderverdeeld in materialen voor:

 • zintuiglijke ontwikkeling
 • motorische ontwikkeling
 • taalontwikkeling
 • reken/wiskundige ontwikkeling
 • sociaal/emotionele ontwikkeling
 • muzikale ontwikkeling
 • expressie activiteiten

Met deze materialen wordt gewerkt in hoeken, zoals bijvoorbeeld de huishoek, bouwhoek, constructiehoek, lees-/schrijfhoek. Afhankelijk van de thema’s en inbreng van de kinderen kunnen hoeken wisselen. Daarbij denken we aan jaargetijden, feesten enz. De materialen worden voor een groep vastgesteld op basis van ontwikkelingsniveau. Bepaalde speel-/leersituaties stellen andere eisen aan 5-jarigen dan aan 4-jarigen en daarbij verschillen kinderen in talent, tempo en temperament. We zorgen voor een doorgaande ontwikkeling, waarbij we rekening houden met individuele verschillen. Met het keuzebord kunnen kinderen een van de activiteiten kiezen. 

Tijdens kringactiviteiten worden taal-, reken-, wereldoriënterende en muzikale activiteiten aangeboden. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan het sociaal-emotionele aspect. Sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling worden niet los van elkaar gezien, ze bepalen elkaars kwaliteit. We zorgen voor een goede afwisseling van activiteiten, spanning en ontspanning.  In groep 1/2 wordt gewerkt met thema’s die rond de 6 weken duren. Bij deze thema’s worden leerdoelen bepaald. Aan de hand van de leerdoelen worden activiteiten ingezet om deze leerdoelen te behalen. Aan het eind van het thema wordt bekeken of de leerdoelen behaald zijn. Op basis van deze bevindingen kunnen voor de volgende periode opnieuw doelen worden gesteld. We gebruiken hiervoor de methode Schatkist en het bronnenboek van Rekenrijk voor rekenactiviteiten. Wij maken gebruik van het observatie-instrument Kijk om de ontwikkeling van kleuters te volgen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Elke dag staat er lezen, taal, spelling en rekenen op het programma.

Vanaf groep 5 wordt er (meestal) in de middag gewerkt met de methode Alles-in-één. Dit is een thematische en vakoverstijgende methode waarin alle wereld oriënterende vakken aan bod komen (geschiedenis, natuur, aardrijkskunde). Ook de vakken verkeer, Engels, muziek, drama en beeldende vorming zijn in deze methode verwerkt. De introductie van een thema vindt groepsgewijs plaats, de verwerking doen de leerlingen individueel of in groepjes. De methode voorziet in zes niveaus waardoor alle kinderen mee kunnen doen op een voor hen passend niveau.

De volgende onderdelen van ons onderwijs zijn integraal opgenomen in de verschillende vak- en vormingsgebieden: Bevordering van sociale redzaamheid en gezond gedrag en Burgerschapsvorming. Daarnaast is er aandacht voor de actualiteit door het bekijken van het Jeugdjournaal of bij de behandeling van actuele thema’s zoals Prinsjesdag en 4/5 mei. 

Wij zijn een Kanjerschool. Dat houdt in dat wij in alle groepen les geven in de Kanjertraining. De Kanjertraining is een methode om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Alle leerkrachten zijn of worden geschoold in de Kanjertraining.

We gebruiken diverse educatieve software voor taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen waarmee de kinderen extra kunnen oefenen.

Daarnaast hebben we diverse educatieve, materialen (vaak zelfcorrigerend) die ingezet kunnen worden voor extra oefening, verdieping en verrijking.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zijn een kleine reguliere basisschool. Ons doel is om zoveel mogelijk leerlingen uit ons voedingsgebied passend onderwijs te bieden op onze eigen school. Onze kracht ligt in het aanbieden van een voorspelbare en gestructureerde leeromgeving. We hebben ervaring met leerlingen voor wie dit een onderwijsbehoefte is. Ook als een kind meer moeite heeft met het zich eigen maken van de leerstof, kunnen we een passend leerstofaanbod- en -tempo aanbieden. Indien nodig kunnen we externe specialisten inschakelen om extra ondersteuning te bieden. 

Soms is er meer nodig en dan schakelen we de hulp in van het Samenwerkingsverband PPO-NK. Samen met ouders bespreken we wat het kind nodig heeft. Indien nodig kan een arrangement aangevraagd worden bij het Samenwerkingsverband. Vanuit dit arrangement kan eventueel een deskundige worden ingeschakeld of extra ondersteuning worden geboden op school. Het volledige schoolondersteuningsprofiel kunt u op onze website nalezen en op scholenopdekaart.nl.

Het Samenwerkingsverband PPO-NK heeft een Oudersteunpunt. Hier kunnen ouders terecht met vragen over passend onderwijs en worden zij ondersteund bij hun zoektocht. Het steunpunt kent een laagdrempelige toegang voor ouders: online en telefonisch. Ook gesprekken op school en huisbezoeken behoren tot de mogelijkheden. Voor meer informatie: www.oudersteunpunt.nl

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school werkt samen met de naastgelegen peuterspeelzaal. Wij doen een aantal keer per jaar gezamenlijke activiteiten. Voor meer informatie over de peuterspeelzaal kunt u de website van 't Speelhuys bezoeken.

Terug naar boven