Openbare Basisschool Vinckhuysen

Kanaaldijk 3 1486 MG West-Graftdijk

  • Het schoollied zingen met de hele school. Vanwege het mooie weer lekker buiten. Op de website is het lied te beluisteren.
  • De wilgentipi voor het groene schoolplein wordt gevlochten.
  • De voorkant van de school gezien vanaf de Kanaaldijk.
  • De ingang voor groep 1 t/m 3 en het plein grenzend aan de aula.
  • De achterkant van de school met het schoolplein en de ingang voor groep 4 t/m 8.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Groep 8 krijgt voor 1 maart het definitieve VO-advies, gebaseerd op het leerlingvolgsysteem (Cito), methodeafhankelijke toetsen, observaties en bevindingen van de leerkracht. In april maakt groep 8 de eindtoets (IEP). Deze toets dient als tweede onafhankelijk gegeven en kan leiden tot een heroverweging van het schooladvies, maar alleen als de eindtoets beter gemaakt wordt dan het schooladvies. Als uit de toets een lager advies komt dan het schooladvies, blijft het schooladvies staan.

In 2018-2019 en 2021-2022 scoorden we met het groepsgemiddelde onder de norm die passend is bij onze leerlingpopulatie. Hoewel de gemiddelde groepsscore onder het landelijk gemiddelde lag, en ook onder de norm voor onze leerlingpopulatie, zijn wij niet verrast over de uitslag. De score is zoals verwacht als we kijken naar het verloop van de resultaten van de afgelopen jaren van deze groepen. Door een gerichte aanpak hebben een aantal leerlingen een flinke groei doorgemaakt en ook het groepsbeeld laat een groei zien over de afgelopen jaren. Bij deze leerlingen hebben we het maximaal haalbare er uitgehaald, en zijn we er trots op dat we al onze leerlingen hebben kunnen begeleiden naar een voor hen passend niveau voor voortgezet onderwijs, ook de leerlingen bij wie het leren niet altijd gemakkelijk gaat. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tweejaarlijks maken wij na de cito afnames een analyse van de cito opbrengsten op school-, groeps- en leerlingniveau. Aan de hand van de resultaten spreken wij actiepunten af. Deze bespreken wij met het hele team.

Trendanalyses maken een onderdeel uit van de cito-analyse. Ook deze worden met het hele team besproken. We bespreken jaarlijks elk vakgebied en bekijken hierbij ook de trendanalyses.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van groep 7 wordt het voorlopig schooladvies met ouders en leerling besproken. Het advies is gebaseerd op wat leerkrachten in de praktijk van alle dag met de leerling meemaken, gecombineerd met ervaringen uit eerdere groepen en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. In februari maakt groep 8 de doorstroomtoets. Dit is verplicht. Op onze school werken we met de IEP doorstroomtoets. Met de doorstroomtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. In maart ontvangt de school de uitslag van de doorstroomtoets, waarnaar de leerlingen uiterlijk 24 maart hun definitieve schooladvies ontvangen. Eind maart melden alle leerlingen zich tegelijk aan op de middelbare school. Nadat de leerlingen zijn aangemeld bij de school voor voortgezet onderwijs, wordt het onderwijskundig rapport uitgewisseld en bespreken de leerkracht van groep 8 en de mentor van de brugklas eventuele bijzonderheden. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij werken op school met de Kanjermethode en het Kanjerleerlingvolgsysteem voor de sociale ontwikkeling van de leerlingen.

Om de lessen van deze methode goed te kunnen uitvoeren, zijn alle leerkrachten op school getraind in het werken met deze methode.

De school streeft een opbouwende, positieve sfeer na. De school zet middels de Kanjerlessen in op het versterken van het onderlinge vertrouwen en het besef dat het goed is om elkaar te helpen. Binnen dat kader speelt niemand de baas, hebben we plezier met elkaar, en ben of blijf je niet zielig. Duidelijk wordt gesteld dat leerlingen t.o.v. elkaar niet de baas zijn.

De Kanjermethode geeft kinderen handvatten in sociale situaties. Voorbeelden hiervan zijn:

? Hoe stel ik mezelf voor, hoe presenteer ik mezelf

? Hoe geef en ontvang ik een compliment

? Rekening houden met je eigen gevoelens en met de gevoelens van anderen

? Samenwerken/ samenspelen

? Je mening durven geven

? Zelfvertrouwen hebben

? Leren stoppen met pesten, uit de slachtofferrol van gepeste stappen 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen en veiligheid
  • verschillende oplosstrategieën
  • sociale vaardigheden

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 31 januari 2023 heeft de Inspectie van het Onderwijs een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op de Vinckhuysenschool. Het onderzoek bestond uit lessenbezoeken, documentenanalyse, gesprekken met leerlingen, ouders en leerkrachten, de intern begeleider en de schoolleiding.   De inspectie heeft geconstateerd dat de kwaliteit van het onderwijs voldoende is. Ze geven aan dat de Vinckhuysenschool een kleinschalige school is met een prettige sfeer en aandacht voor alle leerlingen. Ook de begeleiding en het leeraanbod zet de leerlingen aan om actief te leren.

Terug naar boven