CBS 't Kompas

Hooftlanden 1 4251 BE Werkendam

Schoolfoto van CBS 't Kompas

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij werken dagelijks aan een zo'n hoog mogelijke kwaliteit. Een onderdeel van de kwaliteit zijn de scores op (cito) toetsen van een kind. Voor ons is het erg belangrijk dat ieder kind onderwijs aangeboden krijgt dat bijdraagt aan zijn optimale ontwikkeling.
Volgt het kind zijn eigen ontwikkelingslijn en krijgt het de mogelijkheden om boven zichzelf uit te stijgen? Dan zijn wij trots op wat wij met het kind en zijn ouders hebben bereikt!
't Kompas is steeds beter in staat om kinderen die de einddoelen van groep 8 niet zullen behalen toch goed passend onderwijs te blijven bieden t/m groep 8. De kinderen werken op een bepaald moment toe naar hun eigen einddoelen (eigen leerlijn).
De leerlingen met een eigen leerlijn doen gewoon mee met de cito eindtoets.
Er kan gekozen worden om een kind niet mee te laten doen, maar dit is dan altijd in het belang van het kind en gebeurt niet om de schoolscore te beïnvloeden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na de basisschool leren de kinderen verder op hun eigen niveau in het voortgezet onderwijs.
De leerlingen gaan naar verschillende scholen met wie wij actief samenwerken. Zo wordt er jaarlijks voor groep 8 een informatieavond georganiseerd waarin de middelbare scholen zich voorstellen. De leerlingen bezoeken de open dagen en kunnen naar de kennismakingsdagen voor de scholen voor voortgezet onderwijs.
Om de overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen ontvangt de middelbare school een onderwijskundig rapport waarin de belangrijkste informatie wordt gedeeld, zodat er sprake is van een doorgaande leerlijn.
Met enkele scholen vindt een warme overdracht plaats. Dan worden alle dossiers ook nog eens doorgesproken. Als een kind eenmaal op een middelbare school zit, vindt er rapportage plaats of het kind op het door ons ingeschatte niveau kan blijven. Met trots kunnen wij aangeven dat verreweg de meeste kinderen op het goede niveau zijn ingeschat en hun diploma behalen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft in haar laatste bezoek 1 indicator met een 5 beoordeeld (niet te beoordelen).
Inmiddels hebben wij hier actie op ingezet en is het sociaal emotionele volgsysteem ZIEN! aangeschaft. Met ZIEN! kijken we vooral naar het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen.
De ouders van 't Kompas krijgen bij de rapporten de observatiegegevens van hun zoon of dochter te zien en stemmen zo met deze gegevens met alle betrokkenen het onderwijs op de leerlingen af.

Terug naar boven