Christelijke Basisschool De Paadwizer

Willem Kroezestraat 6 b 8434 NN Waskemeer

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Paadwizer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Door de kleine groepen op CBS De Paadwizer kunnen de gemiddeldes van de eindtoets flink beïnvloed worden door een enkele uitschieter naar boven of naar onder. Bij groepen groter dan 10 leerlingen kan pas een goed vergelijk gemaakt worden met andere scholen.

Als school zijn wij over het algemeen tevreden over de toetsuitslagen en zijn de uitslagen passend bij onze leerlingenpopulatie.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten van het CITO LVS worden gebruikt naast de methode gebonden toetsen en de observaties van de leerkrachten.

Ze worden gebruikt als een objectieve maat, naast de subjectieve maat.

Indien nodig dan wel gewenst worden ze gebruikt voor het opstellen, dan wel bijstellen en evalueren van de groepsplannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij maken gebruik van de Kanjertraining.
Zie voor meer informatie over de visie, kernwaarden en de werkwijze http://www.kanjertraining.nl

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Iedereen doet mee

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Iedere school wordt in principe elke 4 jaar bezocht door de Inspectie van Onderwijs.
Het laatste bezoek aan CBS De Paadwizer dateert van 2016.
CBS De Paadwizer heeft een voldoende gekregen en staat daarmee onder basistoezicht. 

Terug naar boven