Christelijke Basisschool De Paadwizer

Willem Kroezestraat 6 b 8434 NN Waskemeer

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Paadwizer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Door de kleine groepen op CBS De Paadwizer kunnen de gemiddeldes van de eindtoets flink beïnvloed worden door een enkele uitschieter naar boven of naar onder. Bij groepen groter dan 10 leerlingen kan pas een goed vergelijk gemaakt worden met andere scholen.

Als school zijn wij over het algemeen tevreden over de toetsuitslagen en zijn de uitslagen passend bij onze leerlingenpopulatie.  

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten van het CITO LVS worden gebruikt naast de methode gebonden toetsen en de observaties van de leerkrachten.

Ze worden gebruikt als een objectieve maat, naast de subjectieve maat.

Indien nodig dan wel gewenst worden ze gebruikt voor het opstellen, dan wel bijstellen en evalueren van de groepsplannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Iedere school wordt in principe elke 4 jaar bezocht door de Inspectie van Onderwijs.
Het laatste bezoek aan CBS De Paadwizer dateert van 2016.
CBS De Paadwizer heeft een voldoende gekregen en staat daarmee onder basistoezicht. 

Terug naar boven