Kindcentrum De Sprong

Lindenplein 17 5446 AV Wanroij

 • .
 • .
 • .
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Sprong
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Sprong

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het team van De Sprong begeleidt de kinderen en hun ouders/verzorgers bij het maken van een goede keuze van een school voor het voortgezet onderwijs. Het advies van school is belangrijk bij een schoolkeuze. Als school hebben we een goed inzicht in de mogelijkheden waarover het kind beschikt.  

In overleg met de intern begeleider, leerkrachten uit unit 3 en de directie wordt het advies op de volgende punten gebaseerd:  

 • Motivatie;
 • Concentratie; 
 • Werkhouding; 
 • Inzet;
 • Emotionele en sociale aspecten; 
 • Leerprestaties van het kind.

Wat betreft de leerprestaties wordt er gekeken naar de niet-methodegebonden toetsen en, waar nodig, de methodegebonden toetsen van de afgelopen jaren. Met een kansrijk schooladvies komen kinderen op de plek terecht die past bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses. Wij streven ernaar om het kind te begeleiden naar de vorm van voortgezet onderwijs die voor hem of haar het meest geschikt is. Wanneer een kind onze school verlaat en naar het voortgezet onderwijs, een andere basisschool of naar het speciaal basisonderwijs gaat, vindt er een warme en een koude overdracht plaats. Daarnaast wordt er voor het voortgezet onderwijs een onderwijskundig rapport opgemaakt. Dit rapport bevat gegevens over de gevolgde methodes en de vorderingen van het kind. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school volgt de resultaten van de kinderen op drie manieren:

 1. Via methodegebonden toetsen, om de vorderingen van ieder kind te volgen. De leerkracht kijkt het getoetste werk na en zorgt voor administratie van relevante gegevens.
 2. Via formatieve toetsing. Bij het vak rekenen en het vak spelling maken wij gebruik van een vooruitcheck om de beginsituatie van het kind nader in kaart te brengen en het onderwijsaanbod beter af te stemmen. Aan het einde van het blok krijgen de kinderen de vooruitcheck weer terug en kunnen ze het geleerde toepassen door hun fouten te verbeteren.
 3. Via de niet-methodegebonden toetsen (onder andere Leerling in Beeld/Cito) en de observatie-instrumenten. Dit zijn landelijke toetsen waarmee we het resultaat van ons onderwijs vergelijken met het onderwijs in Nederland. De toetsen worden op vaste momenten in het schooljaar afgenomen, zodat er een goede vergelijking gemaakt kan worden. Er wordt na het afnemen van de toetsen en observaties bekeken welke kinderen in aanmerking komen voor extra begeleiding. Dat kunnen kinderen zijn die laag of juist zeer hoog gescoord hebben.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2023-2024 is de eindtoets veranderd naar de doorstroomtoets. Daarnaast is de procedure landelijk gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Basisschool De Sprong volgt hierbij de voorschriften van de regering. Deze worden hier verder uitgeschreven. De kinderen van groep 8 ontvangen in januari het voorlopige advies. Zij nemen daaropvolgend in februari deel aan de Doorstroomtoets van Dia. Na de doorstroomtoets, ontvangen de groep 8 leerlingen in maart het definitieve advies. 

Als het gaat om het op waarde schatten van resultaten, dan zijn referentieniveaus belangrijk. Deze referentieniveaus beschrijven wat de kinderen aan het eind van de basisschool moeten kennen en kunnen. Op deze manier kunnen we als school passende doelen opstellen en ons onderwijs hierop afstemmen.

Wij stellen hoge doelen in rekenen en taal. Onze ambitie op rekengebied is dat 100% van de kinderen uitstroomt op het fundamentele niveau (1F) en 60% op het streefniveau (1S). Wanneer een kind uitstroomt op PRO-niveau, behaalt het kind het 1F niveau op geconcretiseerde deelgebieden van rekenen. Op het gebied van taal verwachten we dat 100% van de kinderen uitstroomt op het fundamentele niveau (1F). Daarnaast verwachten we dat het aantal kinderen dat uitstroomt op 2F (fundamentele niveau eind vmbo) hoger is dan het gemiddelde van vergelijkbare scholen. Gezien onze populatie is dit een haalbare ambitie.   

Scholen die het afgelopen schooljaar (2022-2023) werden gekozen zijn het Metameer Jenaplan in Boxmeer (50%), Merlet College in Mill (21%) en Metameer Stevensbeek (29%).

Eindprofiel

In onze snel veranderende maatschappij ligt de nadruk steeds meer op het individu en op prestaties en vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst. Op onze school zoeken we een goede balans hierin. Enerzijds komen we sterk tegemoet aan de ontwikkelingsbehoefte van het kind, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Kinderen weten wat hun sterke en minder sterkte kanten zijn en durven en mogen verder ontwikkelen. Anderzijds laten we kinderen zien dat ze een onderdeel zijn van de samenleving. Samenwerken, verantwoordelijkheid en respectvol omgaan met de ander zijn belangrijke vaardigheden die ze zichzelf eigen hebben gemaakt. Doordat leerkrachten bewust werken vanuit de gezamenlijke visie, verlaten leerlingen de basisschool met de volgende vaardigheden en houding die ze zich eigen hebben gemaakt:

 • Ze zijn intrinsiek gemotiveerd, hebben plezier in leren.
 • Denken in kansen, staan open voor ontwikkelingen.
 • Hebben vertrouwen in eigen kunnen.
 • Hebben een goed zelfbeeld en zijn trots op wat zij hebben bereikt.
 • Kunnen reflecteren op de eigen ontwikkeling en de volgende stap maken.
 • Nemen initiatief tot het stellen van vragen wanneer dat nodig is.
 • Kunnen regie en verantwoordelijkheid nemen over het eigen leerproces.
 • Kunnen constructief samen werken en leren.
 • Kunnen goed waarnemen en werken nauwkeurig.
 • Durven fouten te maken en tonen doorzettingsvermogen.
 • Gaan respectvol om met elkaar en de wereld om hen heen.
 • Staan open voor disciplines rondom cultuur.

Toelichting op- en afstroompercentage

Hieronder kun je lezen wat het op- en afstroompercentage is naar aanleiding van het gegeven advies in groep 8. Wanneer een kind het advies mavo/havo krijgt en in leerjaar drie naar een havo klas gaat, heb je al te maken met opstroom. Andersom geldt ook dat wanneer een kind het advies mavo/havo krijgt en in leerjaar drie naar een mavo klas gaat, er al sprake is van afstroom. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het sociaal-emotionele welbevinden van de kinderen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan het sociaal-emotionele leren van de kinderen met behulp van burgerschap. Onze leerlingen moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed om kunnen gaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). School is een leer-leefgemeenschap waarin kinderen kennis kunnen opdoen op het gebied van kwalificatie, socialisatie en subjectiviteit (Biesta, 2012).   

De Sprong vindt het belangrijk dat de school een veilige omgeving is. De schoolveiligheid monitoren wij één keer per jaar via een vragenlijst voor de kinderen. Daarnaast is dit een belangrijk onderdeel tijdens de kind-oudergesprekken. Wanneer blijkt dat het welbevinden of de veiligheid in gevaar is, zal de school hier actie op uitzetten. Het schoolveiligheidsbeleid en het stappenplan voor verbetering staan beschreven in het beleidsstuk 'Sociale veiligheid'. Tevens heeft onze school een meldcode 'Kindermishandeling'. Beide documenten zijn terug te vinden op de website van De Sprong. Binnen onze school hebben wij twee vertrouwenspersonen die ook gespecialiseerd zijn in het voorkomen van pesten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Zelfvertrouwen
 • Veiligheid
 • Rekening houden met anderen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectiekader is in 2021 geactualiseerd. Uitgangspunt blijft dat het bestuur verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Het bestuur zorgt voor de besturing van de onderwijskwaliteit en voor een goede organisatie en kwaliteitscultuur. Dat maakt dat leerlingen kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. Ook het financieel beheer, waaronder financiële continuïteit, rechtmatigheid en doelmatigheid, is hiervan integraal onderdeel. Het bestuur zorgt ervoor dat het beleid wordt opgevolgd en weer bijgesteld (PDCA). De visie, ambities en doelen staan verwoord in het koersplan van Optimus. Optimus werkt bewust aan goed onderwijs en aan een lerende organisatie. Leren van wat is bereikt of uitgeprobeerd. En dit allemaal in een cyclisch proces, dat monitoring en planning vereist. Optimus zet gericht een aantal instrumenten in:

Schoolbezoek

Iedere school wordt gedurende het schooljaar een dag bezocht door het College van Bestuur van Optimus Onderwijs en het hoofd onderwijs en kwaliteit. De school reflecteert op haar eigen ontwikkeling en deelt relevante informatie (zoals analyse van de opbrengsten). Tijdens het schoolbezoek vinden gesprekken plaats met ouders, leerlingen (leerlingenraad), ib’er en directeur en het team. Het College van Bestuur reflecteert op de ontwikkeling van de school en geeft feedback. Van ieder schoolbezoek is een verslag beschikbaar.

Jaarplan

Iedere school evalueert aan het einde van het schooljaar het jaarplan, waarmee zij de basis legt voor de nieuwe planperiode. Het College van Bestuur geeft ieder jaar feedback op de jaarplannen van de scholen.

Interne audits

Alle scholen worden via een vastgestelde planning een keer in de drie jaar geaudit op de kwaliteitsaspecten van de onderwijsinspectie. Deze audits worden conform het vastgestelde beleidskader Interne audits Optimus uitgevoerd door een intern auditteam.

Tevredenheid en sociale veiligheidsonderzoeken.

Een keer in de twee jaar wordt onder personeelsleden, leerlingen en ouders de tevredenheid en de sociale veiligheid gemeten.

Ontwikkelgesprekken met de directeuren

Tenminste 1 maal per jaar voert het CvB met iedere directeur een ontwikkelgesprek. Tijdens dat gesprek staan de ontwikkeling van de directeur zelf (onderwijskundig en persoonlijk leiderschap) en de schoolontwikkeling centraal. 

Terug naar boven