Kindcentrum De Sprong

Lindenplein 17 5446 AV Wanroij

 • .
 • .
 • .
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Sprong
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Sprong

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Sprong bestaat uit enthousiaste onderwijs professionals. De schoolleider en de intern begeleider vormen samen het schoolmanagementteam van basisschool De Sprong.

De schoolleider heeft de zorg voor de algemene en dagelijkse leiding van de school. Zij is gedurende haar aanwezigheid volledig ambulant. De intern begeleider coördineert binnen onze school de extra ondersteuning voor de kinderen. Daarnaast begeleidt zij groepsleerkrachten bij het signaleren van onderwijsbehoeften van groepen of individuele kinderen en de realisatie van de tegemoetkoming hiervan. Dit laatste vindt vooral plaats door coaching van leerkrachten. De intern begeleider is tevens contactpersoon voor het Samenwerkingsverband ‘Stromenland’, een samenwerkingsverband tussen een aantal scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal basisonderwijs. Daarnaast heeft de intern begeleider, in samenspraak met de schoolleider, een belangrijke rol in het vormgeven en uitvoeren van het kwaliteitsbeleid in de school.  

De groepsleerkrachten geven les aan een groep leerlingen binnen de bestuurlijke kaders en met inachtneming van de geldende missie, de visie en de beleidsuitgangspunten en kwaliteitscriteria.

De Sprong werkt met diverse leerteams. In elk leerteam zit een medewerker uit één van de units. Deze leerteams zijn verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit van De Sprong. Voorbeelden van enkele leerteams zijn: 

 • De Rode Draad (onderwijsvisie)
 • Geletterdheid (taal, lezen, begrijpend lezen, spelling en schrijven)
 • Rekenen 
 • ICT en mediawijsheid 
 • SEL (sociaal emotioneel leren en burgerschap)
 • Cultuur/wetenschap/techniek/Blink
 • Bewegingsonderwijs 
 • Kindgesprekken en rapporten 

Het team bestaat uit: 1 schoolleider, 4 voltijd leerkrachten, 14 deeltijd leerkrachten, 1 intern begeleider, 1 administratief medewerker, 1 conciërge, 1 onderwijsassistent en 1 leerkrachtondersteuner. De vakdocent bewegingsonderwijs wordt het gehele jaar twee keer per week ingezet. De vakdocenten muziek, dans, drama en wetenschap/techniek worden bepaalde periodes inzet. Hierbij houden wij rekening met het feit dat alle kinderen evenveel uren in hun basisschooltijd aangeboden krijgen van deze vakdocenten. 

Onze school wil graag toekomstige leerkrachten kansen geven praktijkervaring op te doen. Ook willen we betrokken zijn bij het opleiden en leren van toekomstige leerkrachten. We willen leren van en met elkaar en stagiaires betrekken bij de schoolontwikkeling. Daarom zijn we al enkele jaren als opleidingsschool aangesloten als ‘opleidende school’ van Pabo Nijmegen. Binnen stichting Optimus zijn verschillende schoolopleiders aanwezig. Elke school heeft een vast contactpersoon. Eveneens wordt aan studenten van andere opleidingen de gelegenheid gegeven een stage te lopen op onze school. De belangen van school en kinderen blijft voorop staan.   

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In de afgelopen periode merken wij dat het vinden van vervangers voor zieke of afwezige leerkrachten steeds moeilijker wordt. Dit mede door de coronacrisis sinds 2020. Het komt steeds vaker voor dat er geen vervanging gevonden kan worden. Dit ondanks een centraal meldpunt vervangingen en een invallerspool. In veel gevallen wordt de situatie door de flexibiliteit en inzet van de mensen uit de scholen zelf opgelost, bijvoorbeeld door de inzet van parttimers die extra komen werken. Dit lukt niet altijd. Opgesteld beleid geeft een overzicht van de stappen die genomen moeten en kunnen worden bij ziekte of afwezigheid van één van de leerkrachten.  

De stappen hierin zijn: 

 1. Ziektemelding en inschatting van de duur van afwezigheid. 
 2. Vervanging wordt aangevraagd via vervangerspool (CPV Ingenium).
 3. Indien daar niemand meer beschikbaar is, worden ‘eigen’ mensen benaderd (parttimers) die vooraf aangegeven hebben hiervoor beschikbaar te willen zijn.
 4. Indien dit allemaal niets oplevert, dienen andere mogelijkheden om tot een oplossing te komen, overwogen te worden, zoals (onder supervisie van een groepsleerkracht) inzet van LIO-stagiaire (incidenteel), onderwijsassistente of inzet van een leerkracht met ambulante taken. Een groep opdelen: indien mogelijk en wenselijk, maximaal één dag dezelfde groep of totdat kinderen worden opgehaald. Kinderen verdelen over andere groepen heeft geen voorkeur en is geen oplossing. Hiermee stagneert het onderwijs in alle groepen en wordt, met name voor de jongste kinderen, wellicht onvoldoende veiligheid geboden.
 5. Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zal aan de ouders/verzorgers van de desbetreffende groep gevraagd worden hun kind thuis te houden. Dit volgens de richtlijnen van de inspectie en beleid van Optimus en daarbij de volgende afspraken:
 • Alleen in het uiterste geval wordt hiertoe overgegaan; 
 • Indien mogelijk worden ouders/verzorgers één dag van tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld via een brief. 
 • Wanneer pas in de ochtend geen vervanging beschikbaar blijkt te zijn, worden ouders/verzorgers gevraagd hun kind thuis te houden of op een andere manier op te vangen. Hierbij maken wij gebruik van de hulp van een klassenouder of Parro om in geval van nood de ouders/verzorgers snel te kunnen informeren. Omdat er lesuren vervallen, zal gekeken worden of op opeenvolgende dagen verschillende groepen gevraagd worden thuis te blijven.
 • Indien het pas in de ochtend bekend is dat er een leerkracht ziek is en de hiervoor genoemde procedure nog doorlopen moet worden, komen de kinderen wellicht al naar school. In geval van nood worden de kinderen verdeeld over de groepen, totdat de ouders/verzorgers de kinderen kunnen komen halen.
 • Parro wordt ingezet om ouders/verzorgers te informeren.  

In elke groepsmap behoort een EHBI-programma (Eerste Hulp Bij Inval), noodpakket voor vervanging, aanwezig te zijn, evenals een duidelijk programma voor vervangers.   

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Sprong hanteert het ‘vijf gelijke dagen’-model. De kinderen volgen vijf dagen in de week onderwijs vanaf 8.30 uur tot 14.00 uur (940 uur per jaar). De school houdt de landelijke vakantieperiodes aan

Iedere ochtend gaan de deuren van de school om 8.20 uur open. De kinderen mogen dan zelfstandig naar binnen. De lessen beginnen om 8.30 uur. Ouder(s)/verzorger(s) zijn altijd welkom om 's morgens mee naar binnen te gaan als er bijzonderheden zijn

Kleine pauze

De kinderen van unit 2 (groepen 4 t/m 6) en unit 3 (groepen 7 en 8) hebben ’s morgens een kleine pauze van 15 minuten. De kinderen spelen dan buiten. Ondertussen eten en drinken de kinderen een klein tussendoortje (fruit óf boterham). In unit 1 (groepen 0 t/m 3) nuttigen de kinderen hun tussendoortje binnen, en valt het dagelijks buitenspelen niet onder pauzetijd, maar onder bewegingsonderwijs.

Grote pauze

Tussen de middag staat 30 minuten pauze op het rooster; 15 minuten lunchtijd en 15 minuten speeltijd. In unit 1 (groepen 0 t/m 3) kan indien nodig meer tijd ingeroosterd worden voor de lunch.

Coöperatief leren

Samenwerken is een belangrijke vaardigheid bij ons op school. De ervaring is dat samenwerken niet vanzelf goed loopt. Het vraagt vaardigheden van de leerkracht en de leerlingen. Door coöperatief leren bereiken we dat leerlingen leren samenwerken en meer leren doordat ze leren van en met elkaar. Coöperatief leren gaat verder dan samenwerken; coöperatief leren verhoogt de betrokkenheid van de leerlingen. De belangrijkste effecten van coöperatief leren binnen de groep zijn:

 • de relaties tussen leerlingen verbeteren;
 • de ontwikkeling van sociale vaardigheden verloopt heel natuurlijk;
 • meer kinderen zijn tegelijkertijd actief aan het leren;
 • door onderling coachen leren ze meer;
 • met coöperatief leren wordt het taalgebruik van de leerlingen verbeterd.   

Lezen

In (unit 1) medio groep 3 beginnen de kinderen met lezen. In de kleutergroepen wordt de basis gelegd voor de totale ontwikkeling en het voorbereidend lezen. Naast aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling worden kinderen voorbereid op de vakken in de hogere groepen zoals rekenen, lezen en taal. We gebruiken de methoden Schatkist (als voorbereiding op Veilig Leren Lezen), Veilig Leren Lezen en BOUW!. Voor het voortgezet technisch lezen wordt er in unit 2 de methode Estafette en daarnaast ook nog Bouw. In unit 3 wordt het leesbeleid van de Sprong gehanteerd waarin beschreven staat hoeveel, wanneer en met welke methode kinderen lezen. Dit beleid is op te vragen bij De Sprong.

Schrijven

Aan het eind van de basisschool moet een kind leesbaar en in een goed tempo kunnen schrijven. In groep 1 en 2 besteden we aandacht aan de voorbereidingen (onder andere de fijne motoriek), terwijl in groep 3 tot en met 6 vooral aandacht besteed wordt aan het methodisch schrijven. We gebruiken in groep 3 tot en met 8 de methode Pennenstreken waarmee we de kinderen het lopende schrift aanleren.  

Taal en Spelling

Bij taalonderwijs leren we kinderen de juiste spelling te gebruiken door middel van taaloefeningen en het leren van afspraken of spellingscategorieën als voorbereiding op dictees en stelopdrachten. Ook besteden we aandacht aan leren praten, luisteren wat anderen precies zeggen en daarop goed antwoorden. We leren kinderen een eigen mening onder woorden te brengen. We leren kinderen taal in het dagelijkse leven goed te gebruiken, waarbij de nadruk ligt op spelling, woordenschat, taalbeschouwing, schrijven en spreken en luisteren. We gebruiken in groep 3 de methode Veilig Leren Lezen en in groep 4 tot en met 8 de methode Taal op maat en Spelling op maat.  

Rekenen

Vroeger bestond rekenen vooral uit sommen maken, tafels leren, optelsommen, aftreksommen, vermenigvuldigen en delen. Tegenwoordig leren kinderen ook rekenen door het oplossen van praktische problemen die ze in het dagelijks leven tegenkomen (realistisch rekenen). In groep 1 en 2 besteden we aandacht aan de voorbereiding. Ze leren onder andere om te gaan met hoeveelheidsbegrippen (meer/minder), te tellen en cijfers en vormen te herkennen. In de groepen 1 en 2 wordt de methode Schatkist gebruikt. Vanaf groep 3 wordt de methode Getal en Ruimte Junior gebruikt. In deze methode zullen de kinderen vanaf groep diverse rekenstrategieën aangeleerd krijgen om verschillende praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het automatiseren van diverse sommen

Wereldoriëntatie vakken

In augustus 2018 zijn we gestart met een nieuwe, geïntegreerde methode voor de wereldoriëntatie vakken (natuur, techniek, aardrijkskunde, geschiedenis en burgerschap). Het is de methode: Blink. Bij deze methode worden vakken thematisch aangeboden. Er zijn thema’s voor de groepen 3-4, 5-6 en 7-8. Ook de groepen 1 en 2 werken met thema’s, zodat er een doorgaande lijn is binnen onze school. De geïntegreerde thema’s sluiten aan bij hoe kinderen naar de wereld kijken en zorgen er tegelijkertijd voor dat de belangrijkste aspecten van de wereld aan bod komen. Het gaat hierbij om onderwerpen als klimaatverandering, verschillende culturen of de verdeling van eten. Binnen een thema werken de kinderen aan een eindopdracht, zoals het bedenken van een restaurant waarin je gerechten uit de hele wereld tegenkomt. Het zelf ontdekken en het werken vanuit een onderzoekende houding staat steeds centraal.  

Verkeerseducatie

Tijdens de verkeerslessen leren we de kinderen bijvoorbeeld dat het belangrijk is om de verkeersregels en -afspraken te kennen en deze toe te passen voor de eigen veiligheid. Met deze lessen bereiden we de kinderen voor op het theoretische en praktische verkeersexamen in groep 7 of groep 8. De groepen 1 t/m 8 werken vanuit de methode Let’s Go. In 2010 hebben we het BrabantsVerkeersLabel (BVL) behaald. Dit betekent dat er een passend aanbod is wat betreft verkeerseducatie.

In unit 3 nemen de kinderen deel aan het verkeersexamen. Het schriftelijk examen wordt op school afgenomen en het praktisch examen vindt plaats in Mill. Bij voldoende resultaat ontvangen de geslaagden een diploma van Veilig Verkeer Nederland. In het schooljaar 2020-2021 is in de commissie 'verkeersexamen' besloten dat zowel het theoretisch als het praktisch verkeersexamen, om de twee jaar wordt afgenomen voor de groepen 7 en 8. Concreet betekent dit dat groep 7 en 8 (unit 3) in het schooljaar 2022-2023 examen zullen doen.  

Wetenschap en Techniek

Bij techniek leren we de kinderen onderzoekend en vraaggestuurd leren. Groep 3 t/m 8 doet dit aan de hand van de methode Blink.

Sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap

Bij sociaal emotionele ontwikkeling leren we de kinderen bijvoorbeeld respect te hebben voor de ander, onze waarden en normen en op te komen voor zichzelf. Groep 1 t/m 8 gebruikt hierbij als leidraad de methode Kiva.

Levensbeschouwing

De Sprong is van oorsprong een katholieke basisschool. Ons onderwijs is gericht op de mens en zijn wereld. We willen ruimte bieden aan ieder individu. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, de verschillende projecten en de sfeer die op school heerst. We besteden bewust ook aandacht aan andere geloofsovertuigingen.  Alle kinderen nemen deel aan een viering bij tradities zoals Kerstmis en Pasen. We vinden het belangrijk deze vieringen zo veel mogelijk samen te doen.  

Expressie activiteiten

Hieronder verstaan we tekenen, handvaardigheid, kunstzinnige vorming, muzikale vorming en dramatische vorming.

 • Bij tekenen en handvaardigheid leren we de kinderen bijvoorbeeld verschillende technieken toe te passen en diverse materialen te gebruiken om vorm te geven aan gedachten, gevoelens en ervaringen.
 • Bij kunstzinnige vorming leren we de kinderen bijvoorbeeld om om te gaan met (moderne) muziek en dansvormen en kennis te maken met vormen van toneel.
 • Bij muzikale vorming leren we de kinderen bijvoorbeeld om (samen) muziek te beluisteren, te maken, te zingen en vast te leggen en om (samen) op muziek te bewegen en erover te praten. 
 • Bij dramatische vorming leren we de kinderen bijvoorbeeld een rol te spelen, samen een toneelstukje te maken en een rol en/of situaties uit te beelden.  

Op school gebruiken we onder andere de methode Laat Maar Zien. Ook wordt een deel van deze lessen door de combinatiefunctionaris verzorgd.  

Bewegingsonderwijs

Bij bewegingsonderwijs leren we de kinderen:

 • deel te nemen aan bewegingssituaties en zich daarin te ontwikkelen;
 • een positieve houding te ontwikkelen met betrekking tot beweging, sport en spel.  

De lessen in bewegingsonderwijs (gymlessen) worden meestal binnen en een enkele keer buiten gegeven, met uitzondering van groep 1 en 2 die dagelijks, indien het weer het toelaat, (geleid) buitenspel hebben. De kinderen maken voor de lessen binnen gebruik van de sporthal 'De Hoepel' of de speelzaal. Op school gebruiken we de methode Basislessen Bewegingsonderwijs. De lessen worden vanaf groep 3 verzorgd door de gymdocent.

Kinderen van groep 1-2 gymmen in hun eigen kleren. Wij vragen ouders op gymdagen rekening te houden met de kledingkeuze. Kinderen gymmen op de blote voeten, want de zaal wordt dagelijks schoongemaakt. Vanaf groep 3 gaan de kinderen tweemaal per week gymmen in sporthal “De Hoepel”. Hiervoor hebben zij nodig:

 • een sportshirt
 • een gymbroek (of eventueel turnpakje)
 • sport/gymschoenen
 • sieraden zijn af
 • lange haren zijn vast

Met de gymles behoren de kinderen schone gymschoenen te dragen en geen schoenen die buiten ook gedragen worden. Sportschoenen met donkere zolen mogen niet gebruikt worden, dit in verband met het onderhoud aan de vloer van de sporthal. 

Engels

Het onderwijs in de Engelse taal in de groepen 1 t/m 8 is erop gericht dat de kinderen vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal op een zeer eenvoudig niveau kunnen gebruiken. Het Engels is gebaseerd op alledaagse situaties waarin een kind wellicht Engels nodig zou kunnen hebben en als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. We gebruiken de methoden I-pockets (groep 1 t/m 4) en Our Discovery Island (groep 5 t/m 8).    

Huiswerkbeleid

Kinderen ontwikkelen door het maken van huiswerk goede studiegewoonten en een positieve houding ten aanzien van de school. Huiswerk zal leerlingen leren dat leren niet alleen op school, maar ook daarbuiten gebeurt. Vanaf groep 5 zal er gestart worden met het meegeven van huiswerk. Dit zal langzaam opgebouwd worden gedurende de schooljaren.             

ICT en mediawijsheid in ons onderwijs

De inzet van ICT binnen ons onderwijs groeit. Zo zijn we in het schooljaar 2019-2020 gestart met ‘MijnRapportfolio’. Dit is een manier van rapportage waarbij kinderen actief betrokken worden om hun leerproces zichtbaar te maken in een programma op de computer. Daarnaast wordt de computer ingezet tijdens diverse lessen gedurende de dag voor diverse doeleinden. Elke groep beschikt over Chromebooks en/of tablets.

Naast de website van de school is Parro steeds meer het belangrijkste communicatiemiddel tussen school en ouders/verzorgers. Parro wordt gebruikt voor actuele berichten. Andere algemene informatie en klasseninformatie wordt soms per mail verstuurd. Communicatiemiddelen zoals het internet en het gebruik van bijvoorbeeld Parro zijn niet meer weg te denken. Kinderen komen er op school en thuis volop mee in aanraking. We vinden het belangrijk dat kinderen de mogelijkheden, maar ook de gevaren van internet leren kennen. Kinderen van de bovenbouw krijgen educatie met betrekking tot mediawijsheid. De school zal proberen om de leerlingen in een zo veilig mogelijke internet- en e-mailomgeving te laten werken. Zo wordt geprobeerd om kinderen zo veel mogelijk te laten werken met gerichte zoekopdrachten om vrijblijvend surfgedrag te voorkomen. Het samen in de groep hierover praten, het maken van afspraken en het vaststellen van regels, het bijbrengen van een goede attitude en sociale controle spelen hierbij een belangrijke rol.

Verjaardagen

Wanneer een kind jarig is, wordt dit uitgebreid gevierd in de groepen op een wijze die past bij de leeftijdsfase van het kind. Elke jarige staat die dag in zijn of haar groep in het middelpunt van de belangstelling en wordt toegezongen, gefeliciteerd en geniet die dag speciale privileges. Een vast onderdeel van de viering is ook dat jullie kind bij de directie een klein cadeautje mag kiezen uit de cadeautjeskoffer. Het jarige kind trakteert zelf niet. De aard, de grootte en de frequentie van de traktatie vinden wij niet passen binnen ons streven naar een gezonde school. Het is niet zo dat de kinderen nooit getrakteerd worden. Door het jaar heen zijn er vele activiteiten, waarop dit wel kan gebeuren. We denken hierbij aan Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, projectweek, excursies/uitstapjes, jubilea, verjaardag leerkracht, sportdag, musical, schoolreis, et cetera. De ouders van de kinderen van de groepen 1 en 2 mogen op de verjaardag van hun kind tijdens de "felicitatie" in de klas aanwezig zijn. Meestal is dit het eerste halfuur van de ochtend; overleg dit even met de groepsleerkracht. Wij willen jullie eraan herinneren dat het maken van foto’s en filmpjes niet wordt toegestaan. Verder willen wij niet dat uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes in de groep uitgedeeld worden.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijden van De Sprong voldoen aan de wettelijke verplichtingen. De (basis)vakgebieden zijn evenredig verdeeld over de onderwijstijd van de leerlingen.  

De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het aanbod eigen te maken. Daarnaast zijn de lessen opgebouwd uit instructietijd en verwerkingstijd. De onderwijsactiviteiten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van bevoegde leraren en ondersteunend personeel (onderwijsassistenten). In individuele gevallen is het mogelijk af te wijken van de schooltijden. Bijvoorbeeld bij de start van een leerling in groep 1 of in geval van ziekte van een leerling.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We streven ernaar ieder kind de ondersteuning te geven die het nodig heeft. Passend onderwijs krijgt dan ook primair vorm binnen de school. Binnen het samenwerkingsverband Stromenland worden er vijf niveaus van zorg gehanteerd. Binnen deze zorgstructuur spelen leerkrachten, intern begeleiders en ouders/verzorgers een belangrijke rol.  

Er is een verdeling in vijf niveaus van ondersteuning: 

 1. Adaptief onderwijs, zorg in de groep. Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. Ieder kind dient deze ondersteuning op school te krijgen. 
 2. Zorg binnen de groep. Tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van individuele leerlingen door de eigen leerkracht. Er wordt een passend onderwijsarrangement ontworpen om de basisondersteuning te verfijnen. Onder andere de leerlingen die onvoldoende of juist opvallend grote vaardigheidsgroei laten zien. 
 3. Tegemoetkomen aan de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen door extra hulp te zoeken op schoolniveau. De leerkracht ervaart op dit niveau handelingsverlegenheid en de intern begeleider wordt betrokken bij de casus. 
 4. Op dit niveau ervaart de school handelingsverlegenheid. De basisondersteuning voldoet niet meer. De school gaat onder leiding van de intern begeleider op zoek naar een nieuw perspectief om het onderwijsarrangement van de leerling te verzorgen. Hiervoor kan zij gebruik maken van het Ondersteuningsteam dat werkt vanuit het Ondersteuningsplatform Land van Cuijk, adviserende instanties of van extern onderzoek door een gespecialiseerd bureau.  
 5. Indien de school, ondanks hulp van de netwerkondersteuner van het Ondersteuningsplatform en/of andere instanties nog niet het juiste onderwijsarrangement aan de leerling kan bieden, wordt er uiteindelijk gekeken naar een andere school die het meest optimaal tegemoet kan komen aan specifieke onderwijsbehoeften van de leerling, of er wordt een zwaar arrangement aangevraagd in het kader van ‘passende plaats’ vanuit het SBO of vanuit het SO.  

Passend onderwijs kan dus gerealiseerd worden op de eigen school, een andere reguliere basisschool, een SBO-school of een SO-school. De ouders/verzorgers spelen in deze procedure een belangrijke rol. Iedere stap wordt met hen overlegd en er wordt telkens om toestemming gevraagd. 

Ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland geeft duidelijkheid over passend onderwijs

Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland. De website is www.steunpuntnijmegenstromenland.nl.

Het ouder- en jeugdsteunpunt is een initiatief van samenwerkingsverband Stromenland en samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen. Op de website vind je informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Je vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En wil je een vraag stellen? Dan kun je contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland.

Op de website van Stromenland, www.stromenland.nl, staat meer inhoudelijke informatie voor ouders en leerlingen, over hoe zaken in de regio Stromenland geregeld zijn. Bijvoorbeeld over hoe ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband geregeld is, welke scholen erbij horen, documenten etc.

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) op school

Wekelijks is Linda van Dreumel (consulent Jeugd) aanwezig op De Sprong. Ouders en leerkrachten kunnen bij haar terecht voor diverse opvoedkundige vragen. Indien nodig kan zij samen met ouder(s)/verzorger(s) aansluiten bij een gesprek op school. Daarnaast kunnen ouders zelf vrijblijvend contact met haar opnemen voor informatie of advies.
Mailadres: linda.vandreumel@landvancuijk.nl
Aanwezig: wekelijks op maandag van 12.00 uur tot 16.00 uur

Het CJG is dé plek voor alle vragen, tips, ondersteuning, jeugdhulp en -zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Naast het bieden van informatie en advies verzorgt het CJG ook Sociale Vaardigheids- en Kiestrainingen (SovA + KIES) en verwijst CJG door naar specialistische jeugdhulp.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Sprong heeft de volgende ambities als het gaat om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften:

 • Vijf keer per jaar vindt er overleg plaats binnen het Zorg Advies Team (ZAT). Dit overleg vindt plaats samen met Stromenland, Centrum Jeugd en Gezin (CJG), GGD, intern begeleider en de schoolleider. Ouders mogen vrijblijvend aansluiten tijdens deze overleggen en leerlingen worden alleen bij naam besproken als ouders toestemming hiervoor geven. Samen kan er nagedacht worden over een passend aanbod in de vorm van onderwijs of begeleiding voor het kind.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven