KC De Lisdodde

Siebenweg 14 7946 AD Wanneperveen

Schoolfoto van KC De Lisdodde

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school is door een fusie tussen CBS de Wennepe en OBS 't Vonder op 1 augustus 2017 ontstaan. De voorgaande resultaten die hier zichtbaar zijn zijn dus niet van onze school. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We meten de didactische opbrengsten door middel van methode en niet-methode toetsen (Cito leerling in beeld). De resultaten analyseren wij op leerling- en op groepsniveau. Samen met het team bespreken we de uitkomsten en stellen we ons aanbod bij waar dit nodig blijkt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Sinds 2024 werken wij met de doorstroomtoets van Route 8. Deze vindt plaats in februari.

Het voorlopige schooladvies is dan al gegeven door de leerkracht, op basis van diverse factoren bepalen wij dit. Zoals: werkhouding, welbevinden, beeld van het kind door alle jaren heen, toetsresultaten (methode en niet-methode toetsen). We gebruiken de plaatsingswijzer VO die ons helpt richting te geven.

Indien de uitslag van de doorstroomtoets hoger uitvalt, zullen wij het advies (in afstemming met de ouders en het kind) bijstellen waar dit nodig blijkt.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In onze kwaliteitskaart 'Kanjerbeleid' beschrijven we jaarlijks de resultaten, analyses en doelen/aanpak voor een nieuwe periode.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Verbinding

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven