Basisschool De Wilderen

Meester Slootsweg 1 a 5581 AS Waalre

  • Schoolfoto van Basisschool De Wilderen
  • Schoolfoto van Basisschool De Wilderen
  • Schoolfoto van Basisschool De Wilderen
  • Schoolfoto van Basisschool De Wilderen
  • Schoolfoto van Basisschool De Wilderen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Na correctie van de leerlingen met ontheffing is de gemiddelde schoolscore aangepast.

Dit betekent voor

  • schooljaar 2016/2017: 204,6 (boven de inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep). Toets: Route 8.
  • schooljaar 2017/2018: 85,4 (boven de inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep). Toets: IEP.
  • schooljaar 2018/2019: 82 (boven de inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep). Toets: IEP.
  • schooljaar 2019/2020: geen resultaten beschikbaar, de eindtoets is niet afgenomen vanwege het Covid-19 virus.
  • schooljaar 2020/2021: 79 (net onder de inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep. Dit resultaat was verwacht, kijkend naar de schoolloopbaan van deze groep). Toets: IEP.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De kwaliteit van een school wordt bepaald door diverse factoren. Om iedere leerling optimaal te kunnen ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling zijn naast een sterk team en eigentijdse methodes en bronnen ook meetinstrumenten nodig.

Meten

Om de kwaliteit van ons onderwijs en de vorderingen van de leerlingen te bewaken en te verhogen, is het meten van resultaten en evalueren van werkwijzen van belang. We willen weten hoe effectief ons onderwijs is en met welke verschillen tussen kinderen rekening dient te worden gehouden. Dit doen we door het afnemen van methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen. Voor dit laatste gebruiken we de toetsen uit het CITO leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). We maken trendanalyses waarin we resultaten vergelijken met voorgaande jaren, tussen groepen onderling en we volgen de ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk. Hiermee zijn we in staat tijdig bij te sturen als dat nodig is. Gedurende het schooljaar monitoren we de gegevens, zowel cognitief als sociaal emotioneel.

Tevens nemen we de klassikale intelligentietest NSCCT af in de groepen 4 en 7. Ook inzicht in het intelligentieniveau van de leerling helpt ons immers passend aanbod te bieden.

Het leerlingvolgsysteem

Wij volgen de ontwikkeling van uw kind gedurende de gehele basisschooltijd zo goed mogelijk en hierop stemmen we ons aanbod en de begeleiding af.

In de groepen 1 en 2 registreert de leerkracht de ontwikkelingen in Kijk!. Dit is een observatie- en registratiesysteem, dat wij gebruiken voor kleuters. Observaties, die onder andere worden verkregen door naar de kinderen te kijken en met ze te werken, staan daarin centraal. In de groepen 1 en 2 nemen we geen CITO toetsen af.

In de groepen 3 t/m 8 maken de kinderen twee keer per jaar een methodeonafhankelijke toets voor de vakgebieden (begrijpend) lezen, spelling en rekenen. Al deze toetsen noemen we het Cito leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). Door middel van deze toetsen, de methodegebonden toetsen en niet te vergeten door de dagelijkse praktijk in de klas, krijgen we duidelijk de onderwijsbehoeften van alle leerlingen in beeld.

Drie keer per schooljaar houdt de Kwaliteitsondersteuners (KO’er) een groepsbespreking met elke leerkracht van de groepen 1 t/m 8. Hier wordt gesproken over de ontwikkeling van de groep als geheel, de inhoud van het onderwijs en individuele leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies

Op onze school krijgen leerlingen van groep 8 die het volgende schooljaar naar het Voortgezet Onderwijs gaan een zorgvuldig overwogen schooladvies. Eind groep 7 geeft de leerkracht al een voorlopig advies. Dit advies komt tot stand door te kijken naar de didactische ontwikkeling van de leerling, de CITO scores, resultaten van de methodetoetsen en de werkhouding en andere capaciteiten van de leerling. In groep 8, een aantal maanden later, kan een definitief advies gevormd worden. De ervaring leert dat dit advies bijna altijd in lijn is met het eerder gegeven voorlopig advies. Ook de leerkrachten van groep 8 nemen de didactische en sociaal-emotionele factoren mee in de beslissing en zij bespreken dit met de voorgaande leerkrachten van groep 7 en de Kwaliteitsondersteuner. Het definitief schooladvies wordt altijd voor 1 maart vastgesteld. Daarna start de aanmeldingsprocedure voor het Voortgezet Onderwijs. Het basisschooladvies is wettelijk leidend en bindend.

Bezwaarprocedure

Een goed overwogen schooladvies biedt kinderen de beste kansen. Daarom zorgen wij ervoor dat het schooladvies zorgvuldig tot stand komt. Het kan voorkomen dat u het als ouder niet eens bent met het schooladvies voor uw kind. Wanneer dit het geval is, gaat u hierover in gesprek met de leerkracht. De leerkracht kan in het onderwijskundig rapport aangeven wat uw standpunt en argumentatie zijn, zodat de middelbare school waar uw kind is aangemeld hier kennis van kan nemen. Daarnaast kunt u bezwaar aantekenen bij een interne onafhankelijke bezwarencommissie. Deze commissie bestaat uit een medewerker van Team Onderwijsontwikkeling & Kwaliteit van SKOzoK en twee ervaren leerkrachten van groep 8 van andere basisscholen. Deze commissie kijkt hoe de onderbouwing van het advies tot stand is gekomen. Dit doet zij aan de hand van een dossier met resultaten en argumenten voor het schooladvies. Vervolgens geeft de commissie een advies aan de school over het al dan niet heroverwegen van het schooladvies. Bent u na deze stap nog steeds van mening dat het advies niet juist is onderbouwd of bent u het niet eens met de doorlopen procedure, dan kunt u contact leggen met de ambtelijk secretaris van de klachtenregeling van SKOzoK. Deze controleert onder andere of alle stappen van de procedure juist zijn doorlopen en overlegt met u de mogelijkheden tot het indienen van een officiële klacht. Indien nodig wordt doorverwezen naar de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

Samengevat:

1.       Altijd eerst overleg met de leerkracht. Bij onvoldoende resultaat naar 2;

2.       Overleg met de directie. Bij onvoldoende resultaat naar 3;

3.       Bezwaar aantekenen bij onafhankelijke bezwarencommissie. Bij onvoldoende resultaat naar 4;

4.       Contact leggen met de ambtelijk secretaris van de klachtenregeling van SKOzoK; Bij onvoldoende resultaat naar 5;

5.       Indienen van een formele klacht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven