Basisschool De Wilderen

Meester Slootsweg 1 a 5581 AS Waalre

 • Schoolfoto van Basisschool De Wilderen
 • Schoolfoto van Basisschool De Wilderen
 • Schoolfoto van Basisschool De Wilderen
 • Schoolfoto van Basisschool De Wilderen
 • Schoolfoto van Basisschool De Wilderen

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Wilderen is een enthousiast en betrokken team dat bestaat uit startende en ervaren leerkrachten, onderwijsassistenten en onderwijs ondersteunend personeel, ieder met z'n eigen expertise. Het team heeft een goede verdeling mannen en vrouwen. Elk teamlid heeft naast de eigen klassentaken ook een rol in de schoolontwikkelingen. Zo zijn er bouwcoördinatoren, leerjaarcoördinatoren, kartrekkers van werkgroepen en andere werkgroep-leden. Op deze manier is ieder lid van ons team actief betrokken bij en voor een deel verantwoordelijk voor de ontwikkelingen in onze school.

Vanaf schooljaar 2018/2019 krijgen scholen extra budget om de werkdruk van de leerkrachten te verlagen. In overleg met het team hebben we ook voor komend schooljaar besloten om deze gelden in te zetten voor een vakleerkracht bewegingsonderwijs voor de groepen 1 tot en met 8. Daarnaast coördineert deze leerkracht de evenementen, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval etc. Op deze manier geven we het bewegingsonderwijs een kwaliteitsimpuls en krijgen alle leerkrachten iets meer ruimte in hun takenpakket. Daarnaast hebben we dit schooljaar door het extra budget ook de ruimte om een extra leerkracht aan te nemen die bij alle groepen als ondersteuning ingezet kan worden. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht zullen wij er alles aan doen om de continuiteit van het onderwijs te waarborgen.

Het kan zijn dat er een invalleerkracht komt, of dat een andere leerkracht van het team extra komt werken. Indien er geen leerkrachten beschikbaar zijn, zullen we de leerlingen over andere groepen verdelen. Mocht dat ook niet te realiseren zijn, kan het voorkomen dat we ouders contacteren dat de leerlingen die dag geen les kunnen hebben. We vinden het belangrijk om deze maatregelen zo tijdig mogelijk met ouders te communiceren.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We formeren in schooljaar 2021-2022 twintig groepen. 

 • vier groepen 1/2
 • twee groepen 2/3 
 • twee groepen 3 
 • drie groepen 4 
 • twee groepen 5 
 • twee groepen 6 
 • één groep 6/7 
 • één groep 7 
 • een groep 7/8 
 • twee groepen 8

Gedurende het schooljaar starten we in samenwerking met Kinderstad met een speciale instroomgroep. In deze instroomgroep laten we vanaf januari de jongste kleuters die net 4 jaar zijn geworden instromen, om zo op een fijne manier de overstap naar de basisschool te kunnen maken.

Vanuit onze visie op 'spelend leren' werken we met twee groepen 2/3, waardoor we ook de overgang van de kleuterperiode naar groep 3 voor onze leerlingen vloeiender kunnen laten verlopen. Daarnaast kunnen we de onderbouwleerlingen nog bewuster een passende plek geven, die aansluit op de ontwikkelingsbehoefte en kunnen we het aanbod vanuit doelen nog beter vormgeven.  

De combinatiegroepen in de bovenbouw zijn gevormd om nog meer recht te kunnen doen aan onze schoolontwikkelingen; Het groeps-doorbrekend werken, het werken op de leerpleinen, het aanbod vanuit doelen, het ontwikkelen van eigenaarschap en de aandacht voor niveauverschillen en verschillen in leerstijl.   

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 wordt thematisch gewerkt vanuit doelen. Op deze manier kunnen we spelenderwijs de inhoud afstemmen op de belevingswereld van de kinderen. Uitgangspunt hierbij vormen de leerdoelen vanuit Kijk! 

De leerkrachten bieden in de klas en op de leerpleinen een rijke, uitdagende leeromgeving aan. Deze leeromgeving leidt tot verwerking en verdieping van de ervaringen middels spel, werk en gesprek, waarbij deze doelen centraal staan. Er wordt gezorgd dat het onderwijsaanbod een samenhangend geheel is, opgebouwd rondom een thema. Het onderwijsaanbod voor groep 1/2 bestaat uit:

 • expressieactiviteiten
 • werken met constructiemateriaal
 • werken met ontwikkelingsmaterialen
 • gespreksactiviteiten
 • beginnende lees-, schrijf- en rekenactiviteiten
 • Engels
 • bewegingsonderwijs

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

1) Binnen ons WOC (Wilderen Onderwijs Concept) werken we aan de doelen van wereldoriëntatie, kunstzinnige en creatieve vorming, burgerschap en levensbeschouwing.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We realiseren ons dat er leerlingen zijn die extra of een aangepast aanbod nodig hebben. Hetzij omdat het basisaanbod te moeilijk of te makkelijk is, of omdat ‘leren leren’ onvoldoende ontwikkeld is (denk aan werkhouding en taakaanpak, planning en organisatie van het werk). Op school bieden wij een zo breed mogelijke ondersteuning aan. Wanneer leerkrachten signaleren dat er meer nodig is, wordt in een leerlingbespreking met de kwaliteitsondersteuner (KO’er) geanalyseerd wat er nodig is en worden aanpak en aanbod bijgesteld. Op het moment dat dit voor de leerling onvoldoende oplevert, wordt in overleg met de ouders naar een passende oplossing gezocht.

De KO’er ondersteunt de leerkrachten bij het vormgeven van goed onderwijs voor alle leerlingen, onder andere door groepsbezoeken, groepsbesprekingen en kind-besprekingen (zie ondersteuningsplan) en door te helpen ondersteunen bij het opstellen van groepsplannen en ontwikkelingsperspectieven (OPP’s). Daarnaast wordt er door de KO’er contact onderhouden met externe deskundigen. De KO’er doet soms verder (diagnostisch) onderzoek met leerlingen. Onze KO’er is mevr. Lily Stienen (lstienen@skozok.nl)  

We volgen de leerlingen middels de zogenaamde HGW-cyclus (Handelingsgericht werken). Deze cyclus bestaat uit de onderdelen waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. Iedere groep werkt met een groepsplan. Tijdens het schooljaar vindt 2 tot 3 keer een groepsbespreking plaats, waarbij het groepsplan wordt doorgesproken met de leerkracht(en) en de KO’er. Gesprekspunten zijn: het aanbod, de aanpak en of de voorgenomen doelen zijn behaald door alle leerlingen. Daar waar nodig kan ook een kind-bespreking plaatsvinden, omdat bijvoorbeeld doelen niet worden behaald, of omdat er gedragsmatige bespreekpunten liggen. Als blijkt dat een leerling, door welke belemmering dan ook, de aangeboden stof niet kan verwerken zoals passend bij de leeftijd, kan besloten worden deze leerling los te koppelen van het basisaanbod van de groep (of een of meer vakgebieden) en wordt een eigen leerlijn ontworpen. Deze leerlijn wordt vastgelegd in een OPP. Wanneer een leerling met een eigen leerlijn gaat werken, gebeurt dit altijd in overleg met ouders/verzorgers. 

Vanaf schooljaar 2017/2018 zijn we gestart met werken vanuit het protocol begaafdheid (DHH) Dit gebruiken we om onze leerlingen nog beter in beeld te krijgen. We hebben voor leerlingen in de onderbouw een afgestemd aanbod met meer uitdagende taken. In de midden- en bovenbouw werken we op maandagmiddag met een Plusklas. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In samenwerking met Kinderstad hebben we de mogelijkheid om elk schooljaar vanaf januari een instroomgroep te starten. Kinderen die in de laatste helft van het schooljaar 4 jaar worden, komen in deze instroomgroep. De groep maakt gebruik van een gezamenlijke ruimte in het hart van ons Kindcentrum. Op deze manier blijft er een verbinding tussen de opvang en school en creëren we een soepele overgang van peuter naar kleuter. Ook mogen oudste peuters van de Kinderopvang regelmatig aansluiten bij activiteiten in de kleutergroepen of ze spelen/werken op de leerpleinen in ons gebouw. Wilt u meer weten over onze instroomgroep en de inschrijfprocedure? Kijk dan op www.dewilderen.nl/voor-ouders/inschrijfprocedure/.

Onze school kiest bewust voor een combinatie groep 2/3 in de onderbouw vanuit de visie rondom 'Traject 1-2-3'. Dit zorgt voor een impuls in de samenwerking tussen de groepen 1/2 en groepen 3. Samenwerking ontstaat nu, naast het gezamenlijk voorbereiden en uitvoeren van thema's, ook op de leerpleinen bij de kleutergroepen. Daarnaast fungeert de groep 2/3 als inspiratiebron van het 'spelend en bewegend leren' en is deze de verbinder bij de praktische samenwerking tussen de groepen 1/2 en 3. Ook zorgt deze groep voor een extra mogelijkheid tot passend onderwijsaanbod. De zelfstandige groep 2 leerling vindt in deze groep nog makkelijker aansluiting bij de doelen van groep 3 en de zelfstandige groep 3 leerling die nog extra behoefte heeft aan het spelen/werken met groep 2 materiaal, krijgt hier ook alle kansen voor. Op deze manier is er gevarieerd aanbod van de verschillende (leerjaar)doelen in onze onderbouw.

Terug naar boven