RK Basisschool De Schalm

Theresialaan 34 5262 BN Vught

Schoolfoto van RK Basisschool De Schalm

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij het verlenen van verlof worden de daarvoor vastgestelde wettelijke regelingen gehanteerd.

Vervangingen worden aangevraagd via de vervangerspool van de stichting. De aansturing van deze pool wordt via het Bestuursburo van Talentis geregeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Basisschool De Schalm werkt met een continurooster. Leerlingen in Nederland hebben recht op 7520 lesuren in het basisonderwijs. 

Op onze school krijgen de leerlingen van de groepen 1 t/m 8, 7764 lesuren per jaar. De Schalm biedt daarmee ruimschoots meer onderwijstijd dan de wettelijk gestelde eis.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanaf de Meivakantie 2020 werkt basisschool De Schalm met een continurooster.

De lestijden zijn als volgt:

Maandag:     08.45 - 14.30 uur

Dinsdag:      08.45 - 14.30 uur

Woensdag:   08.45 -13.00 uur

Donderdag:  08-45 - 14.30 uur

Vrijdag:       08.45 - 14.30 uur

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel

De Schalm heeft een uitgebreid schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit opvragen bij de directie als u dit wilt lezen. Hieronder staan de belangrijkste conclusies van het profiel.  

Basiskwaliteit: Dit is op alle punten in orde. De inspectie beoordeelt de school op alle punten voldoende.

Basisondersteuning: Is op alle gebieden op voldoende of op goed niveau  

Sterke punten volgens de schoolinspectie:                                                                                                                                                De Schalm gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten om de prestaties en ontwikkeling van leerlingen individueel en op groepsniveau te volgen.                                                                                                                                                                De Schalm voert de zorg planmatig uit.                                                                                                                                                  De Schalm heeft een passend aanbod voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong/hoogbegaafdheid                                               

De Schalm beschikt over een verantwoord aanbod voor leerlingen met dyslexie.                                                                                       

De Schalm volgt de leerlingen ook op sociaal-emotioneel gebied middels het kanjervolgsysteem. Alle leerkrachten zijn gecertificeerd Kanjertrainer.  

Extra ondersteuning Wat kan de De Schalm bieden:                                                                                                                                  De Schalm heeft veel ervaring met de ondersteuning van leerlingen met spraak-taalondersteuningsbehoeften (Cluster 2).                            De Schalm heeft veel ervaring met de ondersteuning van leerlingen met visuele   ondersteuningsbehoeften (Cluster 1) Wat zijn grenzen.

Waar is weinig ervaring in:                                                                                                                                                                      We hebben weinig ervaring in de begeleiding van kinderen op het gebied van ernstige ontwikkelingsachterstand/zwakbegaafdheid.             

We hebben weinig ervaring in de begeleiding van kinderen met specifieke ziektebeelden. We willen benadrukken dat we samen met ouders, de leerling en specialisten altijd per leerling bekijken of wij de goede ondersteuning kunnen bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven