Christelijke Basisschool De Polle

Oude Hoevenweg 97 7671 PH Vriezenveen

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Polle
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Polle
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Polle
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Polle
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Polle

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We streven er naar om de resultaten van de afgelopen jaren te verbeteren. Dit doen we door in te steken op de basisvaardigheden en het onderwijs hierin door leerkrachten te versterken. Dit geldt met name voor de vakken rekenen, taal, (begrijpend) lezen en spelling. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door middel van de leerlingvolgsysteemtoetsen van IEP meten we de tussenresultaten. Daarnaast wordt vanaf leerjaar 4 de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) jaarlijks afgenomen. Hiermee wordt de leerpotentie per leerling in beeld gebracht. De leerpotentie en de resultaten van de leerlingvolgsysteemtoetsen van IEP worden naast elkaar gelegd en zo wordt gekeken of de leerlingen optimaal profiteren van het onderwijsaanbod of dat er aanpassingen moeten worden gedaan in het onderwijsaanbod zodat alles uit de leerling gehaald kan worden. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de januari worden adviesgesprekken gepland met ouders en leerlingen.

In februari wordt de Doorstoomtoets van IEP afgenomen. Deze doorstroomtoets is adaptief, dat betekent dat de toets het niveau van afname bepaald

In maart wordt de uitslag bekend en kan het advies nog hoger worden bijgesteld. Dit gaat in overleg met de ouders en de leerling.

Met het definitieve advies kunnen ouders en kinderen een school van het Voortgezet gaan zoeken en zich inschrijven.

Onze school levert, na toestemming van de ouders, een digitaal overdracht document in bij de ontvangende school van VO.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Doordat we werken met groepen waarin 2 of 3 leerjaren gecombineerd zijn, vraagt dat een specifieke aanpak gericht op de verschillende leeftijden en behoeften van onze leerlingen. Het constant werken aan groepsvorming is daarbij voor onze school belangrijk.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • We vertrouwen elkaar
  • We respecteren elkaar
  • We helpen elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de regel bezoekt de inspectie de school 1 x per 4 jaar. Wanneer de inspectie tevreden is ontvangt de school een basisarrangement. Dit arrangement geldt steeds voor één jaar en betekent dat de inspectie zich geen zorgen maakt over de onderwijskwaliteit op de school. Jaarlijks voert de inspectie ook het gesprek met het bestuur om te bepalen of het basisarrangement nog geldig is.

Onze school zal dit schooljaar bezocht worden door de onderwijsinspectie om een kwaliteitsonderzoek uit te voeren

Op www.onderwijsinspectie.nl is het meest recente rapport (2013) te lezen. 

Terug naar boven