R.K. Basisschool Emmaüs

Bonekruidstraat 11 2215 BG Voorhout

Schoolfoto van R.K. Basisschool Emmaüs

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op school maken wij gebruik van het leerling- en onderwijsvolgsysteem van het CITO. Twee keer per jaar worden de leerlingen van groep 3 t/m 8 getoetst en worden de opbrengsten van ons onderwijs over de verschillende vakgebieden (technisch- en begrijpend lezen, spelling en rekenen) gemeten. Op deze manier kunnen wij in de gaten houden of de leerlingen zich voldoende ontwikkelen. Tevens is het een meetpunt om te zien hoe het met de kwaliteit van ons onderwijs is gesteld en waar nodig aanpassingen te doen in het onderwijsaanbod en/of het handelen van de leerkracht.

De normering van het CITO is landelijk vastgesteld. Op deze manier kunnen wij de leerlingen, de groepen en de school objectief vergelijken met andere leerlingen, groepen en scholen binnen Nederland. De uitslagen van deze toetsen ontvangt u twee keer per jaar bij het rapport.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Hoe verloopt het proces naar het advies?

De procedure om tot een passend schooladvies te komen beslaat meerdere jaren. In juni/juli, bij het laatste rapport in groep 7 wordt op basis van de toetsen van het leerlingvolgsysteem, sociaal-emotionele ontwikkeling, motivatie en werkhouding een voorlopig schooladvies gegeven. Bij dit advies zijn de leerkrachten, de IB-er en de directeur betrokken. In januari (gr. 8) volgt het definitieve schooladvies. Het schooladvies geeft aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. In principe wordt een leerling geplaatst conform het schooladvies. Het voortgezet onderwijs mag een leerling, ondanks het advies van de basisschool, desgewenst hoger plaatsen. Lager plaatsen kan alleen op verzoek van ouders en leerling. 

Welke rol speelt de eindtoets?

De score op de eindtoets is aanvullend en fungeert bij de toelating als onafhankelijk tweede gegeven. De toelating tot het voortgezet onderwijs is dus niet afhankelijk van het resultaat op de eindtoets. Valt het toetsadvies hoger uit dan het schooladvies, heroverweegt de basisschool het schooladvies. Dit is wettelijk bepaald. De basisschool kan het advies naar boven bijstellen, maar dit is niet verplicht.

Als u het er niet mee eens bent?

De staatssecretaris heeft bepaald dat het advies van de basisschool leidend moet zijn bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. In de regio Duin- en Bollenstreek is daarop aangesloten door regionale afspraken te maken over de kwaliteit van het advies van het primair onderwijs. Concreet betekent dit, dat basisscholen de Plaatsingswijzer, zoals opgenomen in Onderwijs Transparant hanteren ter onderbouwing van hun advies. Bij de plaatsingswijzer wordt niet uitgegaan van ’één toetsmoment’, zoals bij de Cito-eindtoets wel het geval is, maar van toetsgegevens van groep 6 t/m groep 8. Daarnaast wordt ook gekeken naar het kind als geheel. Doorzettingsvermogen, gedrag, nauwkeurigheid, tempo, houding ten aanzien van leren en sociale vaardigheden spelen daarbij een rol. Wanneer ouders het niet eens zijn met het schooladvies, kunnen ze in gesprek gaan met de leerkracht of met de directeur van de school. Wanneer ouders en school er samen niet uitkomen, kunnen de ouders gebruik maken van de klachtenregeling van de school. Ook is er de mogelijkheid van bovenschoolse bemiddeling als ouders en de basisschool van mening verschillen over het schooladvies. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven