IKC De Paradijsvogel

Henk Lensenlaan 1 2114 ER Vogelenzang

Schoolfoto van IKC De Paradijsvogel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte van de leerkracht wordt voornamelijk geput uit de vervangingspool. Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn dan leggen we de vraag voor extra inval neer bij de duo-collega en andere collega's. In het uiterste geval worden de groepen verdeeld; dit is mogelijk omdat we kleinschalige groepen hebben. Echter, dit is geen optie in de CITO-periode. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op ons IKC werken we met de volgende groepen:

Groep 1/2

Groep 2/3

Groep 4/5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Wij vormen dit schooljaar een combinatiegroep 4/5. De groep zal op maandag, dinsdag en donderdag gescheiden worden. Groep 4 en groep 5 krijgen dan apart van elkaar les. Elke dag start de groep gezamenlijk op en gaan verder in hun eigen lokaal. Op woensdag en vrijdagochtend blijft de groep bij elkaar. Activiteiten worden zoveel mogelijk met de hele groep gedaan.

Op dinsdag- en donderdagmiddag werken wij in leerpleinen op het gebied van wereldoriëntatie. We combineren dan de groepen 4/5/6 en 7/8. We besteden tijdens die leerpleinen extra aandacht aan bv. de leerlijn Leren leren en Skillis. Hierin kunnen doelen centraal staan als samenwerken, taakaanpak, werkhouding. Niet alleen het cognitieve aspect staat dan centraal, maar ook hoe je leert en (samen)werkt. 

Zoals u ziet, werken wij ook met een groep 2/3. Kinderen die er klaar voor zijn, kunnen rustig aan mee gaan draaien in groep 2/3. Hierdoor komen de oudste kleuters automatisch meer in aanraking met geletterdheid. Echter, ook in de onderbouw werken wij op dinsdag- en donderdagmiddag met leerpleinen waardoor groep 3 ook vooral nog lekker kan spelen. Wat ons betreft een mooie wisselwerking. De leerpleinen in de onderbouw noemen wij Ik en de hoeken. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de eerste twee jaar creëren wij een rijke speel- leeromgeving in groep 1 t/m 3 waarin de hoeken een belangrijke plek innemen. We werken met grote en kleine kringen waarin instructie op maat wordt gegeven. In de middagen staat het onderzoekend leren tijdens Ik en de hoeken centraal. Belangrijk hierbij vinden wij één van onze speerpunten sporten. We gymmen twee keer per week, en er wordt veel buiten gespeeld. Alle activiteiten binnen en buiten worden voortdurend afgestemd op de onderwijsbehoefte van de groep en het individuele kind. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Iedere ochtend staan bij ons de kernvakken centraal: lezen, rekenen en taal. We proberen dan ook zo min mogelijk extra activiteiten te plannen in de ochtend, zodat deze kernvakken door kunnen blijven gaan. In de middag is het tijd voor wereldoriëntatie (wij werken met Faqta) en de kunstzinnige en creatieve vorming. Ook geven wij Engels onderwijs en gymmen wij twee keer per week. 

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We bieden opvang en onderwijs aan kinderen van 0-13 jaar. We maken onderwijs op maat doordat wij met een zorgcoördinator van 0-13 jaar werken. Daarmee hebben wij een doorgaande lijn in de zorg die wij bieden. Daarnaast werken we met de pedagogen van de kinderopvangorganisatie en de zorg voor de kinderen bespreken wij met onderwijsconsulenten, schoolmaatschappelijk werk, jeugdarts, etc. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven