IKC De Paradijsvogel

Henk Lensenlaan 1 2114 ER Vogelenzang

Schoolfoto van IKC De Paradijsvogel

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken met methodegebonden toetsen en methode-onafhankelijke toetsen (IEP). Alle resultaten worden in ons kindvolgsysteem opgeslagen. Onze leerkrachten analyseren wat er nodig is voor elk kind om op koers te blijven. Er worden groepsplannen en indien nodig individuele plannen gemaakt, en die worden drie keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Leren en ontwikkelen is leuk op IKC De Paradijsvogel! 

In 2017  hebben wij het predicaat “goed” gekregen van de onderwijsinspectie!  

Inspectie - Donderdag 7 december 2017 kwamen twee inspecteurs naar Vogelenzang om vast te stellen of ons IKC inderdaad het predicaat goed verdient.  We hebben voorafgaand schriftelijk onderbouwd waarom wij denken ons te onderscheiden van andere scholen. Tijdens de inspectie zijn lessen bijgewoond, beleidsdocumenten bestudeerd en gesprekken gevoerd met kinderen, medewerkers en ouders. De kinderopvang is ook nauw betrokken bij dit proces, gezamenlijk vormen we immers het integraal kindcentrum in Vogelenzang. 

Onderscheidend - De onderwijsinspectie deelt de mening van Jong Leren: “IKC de Paradijsvogel is een goede school! Het onderwijs is in zijn totaliteit op orde en onderscheidt zich op didactisch handelen, pedagogisch klimaat, zicht op ontwikkeling, samenwerking, kwaliteitscultuur, veiligheid en aanbod.” De inspecteurs waren sterk onder de indruk van de ontwikkeling van het IKC en de essentiële rol die de opvang vervult in de omgang met kinderen en ouders en het aanbod van activiteiten. Er wordt uitgegaan van de uniekheid van ieder kind en ingespeeld op de behoeftes van het individuele kind, waarbij kinderparticipatie duidelijk aanwezig is. Hierin wordt ook de samenwerking gezocht met externe partijen in het dorp, zoals de sportverenigingen en de zebrazorgboerderij. “It takes a village to raise a child.” 

Feestje! - We hadden vijf indicatoren opgegeven waarbij wij naar eigen inzicht aan het predicaat goed kunnen voldoen. Dat de onderwijsinspectie er voor acht goed heeft afgegeven, is dus dubbel zo veel reden voor een feestje! De inspecteur geeft aan: “Leren is leuk op de Paradijsvogel! Kinderen hebben zin om te leren en staan in de leerstand. Leerkrachten stralen uit dat leren leuk is.” Een dikke pluim voor het IKC team die dit met elkaar heeft bereikt! Ons team zal dit niveau borgen en zich blijven ontwikkelen in de toekomst. Uiteraard is het resultaat gevierd met alle medewerkers en kinderen van IKC de Paradijsvogel!


Terug naar boven