RK Basisschool St. Jozef

Pablo Picassoplein 121 4382 KB Vlissingen

 • Schoolfoto van RK Basisschool St. Jozef
 • Schoolfoto van RK Basisschool St. Jozef
 • Schoolfoto van RK Basisschool St. Jozef
 • Schoolfoto van RK Basisschool St. Jozef
 • Schoolfoto van RK Basisschool St. Jozef

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We nemen de IEP Eindtoets af, een digitale toets die niet alleen de cognitieve vaardigheden van onze leerlingen in kaart brengt maar ook de leeraanpak, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het creatief vermogen. Deze onderdelen vormen gezamenlijk een compleet beeld van de leerling dat dient als ondersteuning en onderbouwing van het schooladvies. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In het kwaliteitshandboek beschrijven we hoe we zicht houden op de vordering en ontwikkeling van onze leerlingen. We gebruiken hiervoor onder andere methode- en niet-methodetoetsen. De planning van de niet-methodetoetsen, inclusief de toetsen die in de schakelklas worden afgenomen, wordt vastgelegd in de jaarplanning.

We hanteren de cyclus van handelingsgericht werken (HGW). In deze cyclus vindt drie keer per jaar een groepsbespreking plaats. De leerkracht bereidt deze bespreking voor. Onderwerpen die aan bod komen, zijn de organisatie van het leren en werken in de groep, het uitvoeren van de groepsplannen, de groepsvorming en het pedagogisch klimaat en de resultaten. Daarnaast kunnen leerkrachten aangeven welke leerlingen zij nader willen bespreken in een leerlingbespreking.

We volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen door het invullen van de observatielijst en startenquête van Goed-van-Start en door het op (laten) stellen van sociogrammen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor het opstellen van het schooladvies volgen we jaarlijks een vast stappenplan. De leerkrachten uit de bovenbouw, de intern begeleider en de directeur zijn nauw betrokken bij het opstellen van het schooladvies. 

In het najaar worden de voorlopige adviezen besproken met de leerlingen en hun ouders. Na de toetsen in januari (IEP advieswijzer) wordt het definitief advies opgesteld en vastgesteld in een teamvergadering. 

Indien de eindtoets daar aanleiding toe geeft, wordt het schooladvies bijgesteld. 

Vanuit het VO ontvangen we regelmatig informatie over de voortgang van onze oud-leerlingen. Zo kunnen we zien of de schooladviezen ook op langere termijn worden waargemaakt. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In november 2019 is de school bezocht door de Inspectie, in het kader van het themaonderzoek 'Burgerschapsonderwijs'. Het rapport is te downloaden via de link op deze pagina.

Kwaliteit is één van onze kernwaarden. We vragen ons dan ook regelmatig het volgende af: 'Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?'. Om de kwaliteit van ons onderwijs te toetsen, zetten we de volgende middelen in:

 • groepsbezoeken door de directeur, intern begeleider of een leerkracht
 • interne audits
 • audits
 • analyse leerresultaten
 • collegiale consultatie
 • intervisie
 • tevredenheidsonderzoeken (leerlingen, ouders, leerkrachten)

We beschrijven de wijze waarop we de kwaliteit van het onderwijs bewaken in het kwaliteitshandboek en in borgingsdocumenten. Deze documenten worden op vaste momenten geëvalueerd en bijgesteld.

Terug naar boven