RK Basisschool St. Jozef

Pablo Picassoplein 121 4382 KB Vlissingen

 • Schoolfoto van RK Basisschool St. Jozef
 • Schoolfoto van RK Basisschool St. Jozef
 • Schoolfoto van RK Basisschool St. Jozef
 • Schoolfoto van RK Basisschool St. Jozef
 • Schoolfoto van RK Basisschool St. Jozef

Het team

Toelichting van de school

De St. Jozefschool is een opleidingsschool, jaarlijks bieden we studenten van de PABO en Scalda (onderwijsassistent, kindprofessional) de mogelijkheid om het vak in de praktijk te ervaren. Studenten werken op school aan hun opdrachten en geven lessen. Alle studenten worden begeleid door een van de leerkrachten en een docent van hun opleidingsinstituut. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De manier waarop we vervanging bij (ziekte)verlof regelen, is beschreven in het bovenschoolse document 'Vervangingsbeleid'. In het kort komt het er op neer dat we bij verlof van een leerkracht 

 • een andere leerkracht, bijvoorbeeld de duopartner, vragen extra te werken
 • de vervangingspool TCOZ vragen een vervanger te regelen
 • de leerlingen verdelen over andere groepen
 • de roosters van vakleerkrachten en/of leerkrachten met ambulante taken aanpassen
 • twee groepen samenvoegen

Indien het op geen enkele manier mogelijk is de groep op te vangen, kunnen we - in overleg met het bestuur - leerlingen naar huis sturen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De onderbouwgroepen van onze school zijn heterogeen, kleuters uit groep 1 en 2 zitten bij elkaar in de groep. De groepen 3 tot en met 8 zijn enkele groepen. Waar nodig worden deze groepen ondersteund door een onderwijs- of zorgassistent. 

Alle groepen krijgen één keer in de week muziekles van de vakspecialist muziek en één keer in de week gymles van de vakdocent bewegingsonderwijs. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw leren de kinderen, vanaf het moment dat zij vier jaar zijn, spelenderwijs. Elk jaar staan diverse thema’s op het programma, zoals mensen, lente, verkeer, steeds op het niveau dat past bij de leeftijd van de kinderen. 

Vanuit een veilige speel-leeromgeving ontwikkelen de kinderen zich op verschillende gebieden: taal, rekenen, motorisch en sociaal-emotioneel. Het is hierbij van groot belang dat kinderen zich veel kunnen en mogen bewegen. Dit doen we tijdens de gymlessen in de speelzaal, in de gymzaal en tijdens het buitenspel.

Kinderen die jarig zijn tussen de zomervakantie en 31 december starten na hun vierde verjaardag in groep 1. Kinderen die jarig zijn tussen 1 januari en de zomervakantie starten na hun vierde verjaardag in groep 0 en stromen na de eerstvolgende zomervakantie door naar groep 1. Voor beide groepen geldt vanzelfsprekend dat daarbij goed wordt gekeken naar wat aansluit bij hun ontwikkeling. In groep 2 wordt al steeds meer een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de kinderen en worden de in groep 1 geleerde vaardigheden uitgebreid. De interesse voor en de voorbereiding op rekenen, lezen en schrijven komen nadrukkelijker aan de orde, maar ook hier spelenderwijs en aansluitend bij de ontwikkeling van de kinderen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 ligt de nadruk op het schoolse leren. We werken met methodes voor lezen, taal, rekenen, sociale vorming & burgerschapsonderwijs en wereldoriëntatie waarbij ook het digibord een belangrijke rol speelt. In groep 4 tot en met 8 werken we met Alles-in-1 en Alles-Apart, een samenhangende methode voor taal, aardrijkskunde, geschiedenis en de creatieve vakken. We werken met Alles-in-1 een aantal weken achter elkaar aan een project, zoals voeding, milieu of Europa. Alles-Apart is de taallijn en besteedt aandacht aan (begrijpend) lezen, spelling, woordenschat, grammatica en Engels. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We kunnen voldoen aan de basisbehoeften van onze leerlingen en, mits er voldoende ondersteuningsmogelijkheden zijn, ook aan verschillende specifieke onderwijsbehoeften. 

We hebben deskundigheid in huis op het gebied van:

 • gedrag
 • leren (taal en rekenen)
 • NT2 onderwijs
 • muziekonderwijs
 • bewegingsonderwijs
 • groepsvorming en sociale veiligheid

Er zijn binnen de school twee interne vertrouwenspersonen en een sociale veiligheidscoördinator.

De grenzen van onze mogelijkheden wisselen per situatie en/of per groep. Een duidelijke grens ligt bij fysiek geweld of onveiligheid. 

De opvangbaarheid van leerlingen hangt af van de zwaarte van de problematiek en daarbij behorende specifieke ondersteuningsbehoeften. Leerlingen kunnen opgevangen worden op school als er voldoende ontwikkelingsperspectief is, het kind gelukkig is op school, de veiligheid gegarandeerd kan worden en de begeleiding niet te intensief is. 

Voor elke leerling geldt dat voortdurende monitoring en nauw overleg met ouders gewenst is. Per leerling wordt regelmatig gekeken of, in wisselwerking met alle factoren die van invloed zijn, deze leerling nog opgevangen kan worden op de Sint Jozefschool, in zijn of haar groep, met zijn of haar klasgenoten en leerkracht.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school werkt samen met peutergroep 'Windorgel' aan de vroeg- en voorschoolse educatie. Er is een aantal gezamenlijke activiteiten, kinderen uit de peutergroep komen op bezoek op school en er is een warme overdracht. 

Terug naar boven