SBO De Binnentuin

Binnentuinlaan 6 3452 RN Vleuten

  • Schoolfoto van SBO De Binnentuin
  • Schoolfoto van SBO De Binnentuin
  • Schoolfoto van SBO De Binnentuin
  • Schoolfoto van SBO De Binnentuin

Het team

Toelichting van de school

Een school met speciale leerlingen vraagt om speciale leerkrachten. Leerkrachten die hun voorbeeldfunctie serieus nemen en het beste uit zichzelf willen halen. Leerkrachten die hun eigen kracht kennen en deze blijven ontwikkelen in het belang van onze leerlingen.

Onze teamleden zijn vakbekwaam, doel- en resultaatgericht in het omgaan met de ingewikkelde ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. We bieden kinderen onderwijs op maat en zoeken constant naar wegen om het onderwijs het best passend te krijgen. Door middel van samen leren en doen, ontwikkelt het team zich, en daarmee de kinderen.

Met studenten van de Marnix-academie vormen we leerteams en leren we van en met elkaar. Door deze vorm van co-teaching werken we vanuit elkaars kwaliteiten en ontwikkelen nieuwe lesmethoden om zo te komen tot betere invulling van ons vakmanschap. Met passie werkt eenieder aan het beste resultaat voor de kinderen, het team en zichzelf. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat  een leerkracht ziek of afwezig is in de school. We proberen dit uiteraard tot een minimum te beperken. 

Wanneer een leerkracht kortdurend verlof heeft, zullen we de vervanging als volgt oplossen:

1. Kan de duo-leerkracht van de groep een dag extra werken?

2. Is er een leerkracht ambulant die de groep kan opvangen? Dit is de leerkracht die ambulant in de unit aanwezig is om extra ondersteuning aan groepjes kinderen te geven. De leerkracht is een bekend gezicht voor de kinderen en is op de hoogte van de werkwijzen in de groep. Dit betekent dat het voor de kinderen minder moeilijk is om samen met de invalleerkracht een fijne dag te hebben. De keerzijde is dat er mogelijk extra ondersteuning niet geboden kan worden. 

3. De groep wordt opgedeeld. 

De leerlingen zullen zo veel mogelijk in de groep bij hun eigen unit worden opgedeeld. Ze krijgen werk mee, waar zij veelal zelfstandig aan moeten werken. De leerkracht van de groep heeft dit al voor ze klaar gemaakt. 

4. in uiterste nood zal de groep een thuiswerkdag hebben. De leerkracht zorgt dan voor passend werk voor iedere leerling. 

Wanneer een leerkracht langdurend verlof (bijv. zwangerschapsverlof, zorgverlof) dan zullen we een structurele vervanging in de groep laten vervangen. We streven ernaar om een leerkracht voor de gehele periode van vervanging in te zetten. Toch kan het zijn dat er tussentijds een wisseling plaatsvindt. Dit vinden wij, net als u, geen optimale oplossing, maar gezien het lerarentekort, zijn we soms toch genoodzaakt. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsindeling

De groep op onze school is vaak kleiner dan de groep op de reguliere basisschool. Wij hanteren een maximale groepsgrootte van 15 leerlingen. In een enkel geval wijken we hiervan af, het maximaal aantal leerlingen kan dan worden overschreden. Dit betreft dan een noodplaatsing, wij hebben dan met elkaar besloten dat de huidige groep deze overschrijding aan kan. 

De meeste leerlingen starten niet bij ons in groep 1, maar vaak (veel) later in hun schoolloopbaan. Dit betekent dat wij de groepsindeling jaarlijks opnieuw moeten bekijken. Om een zo compleet mogelijk beeld te hebben van de nieuwe aanmeldingen en voor alle leerlingen een zo optimaal mogelijke groepsindeling te kunnen maken, kiezen wij ervoor om de groepsindeling pas enkele weken voor het einde van het schooljaar aan u kenbaar te maken

Aangezien de meeste nieuwe leerlingen aan het einde van het schooljaar én tijdens de eerste maand van het nieuwe schooljaar worden aangemeld, werken wij met een proefperiode. We geven kinderen en leerkrachten de tijd om tijdens deze periode aan elkaar te wennen. Wanneer er om dringende redenen een verandering in groepsindeling noodzakelijk blijkt, zullen wij deze voor de herfstvakantie in overleg met de betreffende ouders realiseren. De groepsindeling voor het schooljaar is bij aanvang van de herfstvakantie definitief. Er kunnen dan nog altijd nieuwe leerlingen instromen. 

Het SBO kent verschillende verplichte plaatsingsdata (1 augustus, 1 januari, 1 april), hierdoor kan het zijn dat er kinderen op de wachtlijst geplaatst moeten worden. Wij proberen de leerlingen van de wachtlijst zo spoedig mogelijk te plaatsen. Wanneer er veel nieuwe aanmeldingen zijn, kan het nodig zijn dat we de groepsindeling in januari opnieuw moeten bekijken en aanpassen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen uit groep 1 en 2 zitten in een combinatiegroep 1-2. We differentiëren binnen de ontwikkelingsgebieden in niveau van de leerlingen. De leerlingen uit groep 1-2 volgen, net als alle andere leerlingen in de school, 940 uur onderwijs per schooljaar.

Met gerichte spelactiviteiten ontwikkelen kleuters een onderzoekende en ontdekkende houding, ieder kind op zijn eigen manier.  Alle ontwikkelingsgebieden aan bod: Taal, rekenen, sociaal- emotionele ontwikkeling, motoriek, kunstzinnige vorming, wereldorientatie en wetenschap & techniek.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Leerlingen op De Binnentuin hebben vaak een verminderd gevoel van welbevinden en leerachterstanden op meerdere gebieden. 

Zij hebben onderwijs op maat nodig en meer aandacht en herhaling nodig dan de reguliere school kan bieden In een aantal gevallen laten zij gedragsproblemen zien, voortgekomen uit een gedragsstoornis of door onvoldoende afgestemd onderwijsaanbod (NB. op de SBO school is het noodzakelijk dat een leerling in een groep van 15 leerlingen onderwijs kan volgen).

De leerlingen bij wie gedragsproblemen voorliggend op leerproblematiek zijn, kunnen in veel gevallen niet geplaatst worden op De Binnentuin.In een SBO-school moeten leerlingen leerbaar in gedrag zijn.

De kinderen op De Binnentuin krijgen exrta persoonlijke aandacht. Het uitgangspunt is dat iedereen uniek is en dat verschillen mogen er zijn.

De school heeft naast gespecialiseerde groepsleerkrachten veel andere verschillende disciplines om de ontwikkeling van de kinderen te monitoren en te begeleiden. 

Het (ortho) pedagogisch klimaat kenmerkt zich door veel structuur maar ook door gezelligheid.  De Binnentuin heeft een hoog basisondersteuningsniveau. Er is eenduidigheid in aanpak, een afgestemd didactisch aanbod waarin ortho-didactische principes gebruikt worden. Het team is positief t.a.v. verwachtingen van kinderen en ouders worden als serieuze gesprekspartner gezien.

De zorg voor de leerlingen

Onze school vangt leerlingen op die in meer of mindere mate problemen hebben met leren en/of met hun gedrag. Op onze school worden de kinderen in de groepen ingedeeld op leeftijd en laten we het onderwijs aansluiten op het niveau van het kind. Dit betekent dat de kinderen in principe niet blijven zitten. Het kind geeft het tempo van ontwikkeling aan en de leerkracht met onderwijsondersteuners dagen het kind uit, passend bij het vooraf gestelde ontwikkelingsperspectief.

Voor iedere leerling wordt er na de aanname in de school vanaf groep 3 een ontwikkelingsperspectief vastgesteld. Dit ontwikkelingsperspectief helpt ons het juiste onderwijsaanbod aan het kind aan te bieden en te controleren of het kind voldoende vorderingen maakt. In de leerlingenzorg staan de principes van het project afstemming hoog in het vaandel. Dit wil zeggen dat bij de leerlingbegeleiding het denken en werken vanuit de onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen centraal staat. Het onderwijsaanbod wordt op de behoeften van de leerlingen afgestemd. Deze onderwijsbehoeften worden vertaald in een groepsaanpak en zo nodig in een individueel handelingsplan. De leerkracht voert deze handelingsplannen uit in de groep en wordt daarbij zo nodig ondersteund door medewerkers uit het zorgteam. De leerkracht houdt de vorderingen van uw kind bij in het leerlingvolgsysteem en rapporteert deze vorderingen twee keer per schooljaar in het ontwikkelingsperspectief. In dit ontwikkelingsperspectief worden de toetsresultaten van de Cito-toetsen vertaald naar een leerrendement.

De leerkracht rapporteert ook twee keer in het schooljaar aan uw kind. In dit kinderrapport worden de vorderingen op een kindvriendelijke manier weergegeven en worden er aanbevelingen gedaan aan het kind voor de komende periode. Tijdens de ouderavonden worden de resultaten met u besproken, waardoor u een helder beeld krijgt van de ontwikkelingen van uw kind. De groepsleerkracht draagt de zorg voor het geven van goed onderwijs aan uw kind en signaleert wanneer de ontwikkeling van uw kind anders gaat dan verwacht. 

De zorgmedewerkers in de school

De leerkracht in de school wordt door verschillende deskundigen  hierbij ondersteund. De volgende deskundigen zijn werkzaam op onze school: 

De intern begeleider (IB-er) 

De IB-er hebt u bij de aanmeldprocedure vaak al eens ontmoet. Zij heeft uw kind geobserveerd in de basisschool en heeft daarbij gekeken of het SBO een passende onderwijsplek voor uw kind zou kunnen zijn. Zij heeft een advies uitgebracht aan het zorgteam van de school over de plaatsbaarheid van uw kind in onze school. Op basis van deze informatie heeft de IB-er ook het start OPP van uw kind opgesteld voor de leerkracht bij wie uw kind op De Binnentuin in de groep komt.  De IB-er coördineert de leerlingenzorg in de school. Zij bespreekt op verschillende, geplande momenten in het schooljaar met de groepsleerkracht het welbevinden, de leerontwikkeling van uw kind in de leerlingbespreking. Daaropvolgend kijkt zij samen met de leerkracht, naar mogelijk, nodige aanpassingen in het onderwijsaanbod. Aanpassingen kunnen betrekking hebben op zowel het handelen van de leerling, als van de leerkracht.

De Remedial Teacher (RT-er)

De Rt-er ondersteunt de groepsleerkracht en geeft, indien nodig, speciale hulp aan kinderen op het gebied van lezen, taal en rekenen. Zij bespreekt samen met de groepsleerkracht en de IB-erIB’er welke kinderen in aanmerking komen voor de speciale hulp en hoe deze hulp verder vormgegeven kan worden in de klas en eventueel in de thuissituatie. De RT-erRT’er geeft veelal geen structurele hulp, maar kortdurende ondersteuning. Tevens ondersteunt de RT’er de leerkracht in de klassensetting. Op deze manier kunnen meer kinderen profiteren van het specialistische aanbod en kan de leerkracht zijn handelingsrepertoire uitbreiden. 

De Logopediste

De logopediste houdt zich bezig met taal, spraak, gehoor en stem. Zij doet bij alle nieuwe leerlingen een klein logopedisch onderzoek op deze gebieden. Zij behandelt de kinderen, die in aanmerking komen voor logopedische hulp, individueel of in kleine groepjes gedurende een korte periode. Dit is geheel afhankelijk van de behoeften van de leerling. In de onderbouw groepen ondersteunt zij de leerkrachten en kinderen in de begeleiding van de taalgroepjes. Op het gebied van schoolbeleid doet zij aanbevelingen en biedt zij begeleiding op het gebied van woordenschatonderwijs. 

De kinderoefentherapeut

De kinderoefentherapeut begeleidt kinderen, die dat nodig hebben, met oefeningen om hun fijne en grove motoriek te ontwikkelen. Behandeling vindt alleen plaats na overleg met school en ouders. De kinderoefentherapeut is niet in dienst van de school, maar werkt bij Kind en Motoriek. Wanneer behandeling noodzakelijk blijkt, zal zij u vragen een verwijsbrief bij de huisarts te vragen.

De orthopedagoog

De orthopedagoog is deskundig op het gebied van gedrag en ontwikkeling van het kind. Zij volgt de sociaal emotionelesociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en is nauw betrokken bij het maken van handelingsplannen. De orthopedagoog ondersteunt kinderen in hun sociaal emotionele ontwikkeling wanneer er meer nodig is dan de begeleiding inde  klas. Daarnaast ondersteunt de orthopedagoog de leerkracht in de leerlingbegeleiding op sociaal emotioneel gebied. Zij doet onderzoek bij kinderen op zowel cognitief (IQ-onderzoeken) als sociaal- emotioneel vlak. Voordat deze onderzoeken plaatsvinden, is er overleg met de ouders geweest. De onderzoeken worden altijd met de ouders nabesproken en er worden afspraken gemaakt over benodigde (extra) ondersteuning voor uw kind. Ook kan het zijn dat de orthopedagoog u doorverwijst naar een externe instantie voor nader onderzoek of verdere behandeling. 

Wanneer u in gesprek wilt met een van deze medewerkers, gaat dit altijd via een aanvraag bij de groepsleerkracht van uw kind. 

Het buurtteam

In Utrecht zijn 18 buurtteams actief. Deze teams spelen ook een belangrijke rol op de basisscholen in hun buurt. Iedereen ziet graag dat kinderen veilig en gezond opgroeien en dat zij zich maximaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. Wanneer dat even niet naar wens gaat kunnen ouders met vragen terecht bij het buurtteam. Het buurtteam richt zich op ondersteuning van kinderen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en zelfredzaamheid in de thuissituatie, of vragen vanuit gezin, m.b.t. o.a. opvoeding, financiën, wonen, werken en relaties. Ouders kunnen zichzelf aanmelden bij het buurtteam in hun wijk. Het is niet altijd nodig om hulp te bieden in het gezin en soms kan het buurtteam meedenken met ouders of de school over hoe het kind het beste geholpen kan worden. Als blijkt dat de hulp van het buurtteam onvoldoende is, kan het buurtteam een verwijzing voor specialistische hulp afgeven.De Binnentuin heeft te maken met verschillende buurtteams, aangezien kinderen uit verschillende wijken onze school bezoeken. Op de website van het buurtteam http://www.buurtteamsutrecht.nl  kunt u zien bij welk team u met uw vraag terecht kunt. Om u en ons te ondersteunen in een sneller proces zijn er 2 gezinswerkers bij onze school betrokken. Zij kunnen aansluiten bij gesprekken waar u of waar wij ze bij uitnodigen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Binnentuin begeleidt leerlingen met leerproblemen die door verschillende oorzaken kunnen zijn ontstaan. Daarnaast kan het zijn dat leerlingen meer begeleiding nodig hebben om te komen tot gewenst gedrag. De komende tijd zal het team van De Binenntuin zich verder ontwikkelen om de leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen nog beter te begeleiden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

SBO-Onderwijszorgarrangement (OZA) 

Het Onderwijszorg Arrangement is een geïntegreerd aanbod. Dit aanbod is bestemd voor kinderen in de kleuterleeftijd, 4-6 jaar, die de basisondersteuning overstijgt. Het betreft kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. Een OZA zorgt ervoor dat kinderen thuisnabij onderwijs krijgen, een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Ouders worden daarnaast ook begeleid in de opvoedingsbehoefte van hun kind. Deze aanvullende ondersteuning wordt zo vroeg mogelijk en zo lang als nodig aangeboden. Op SBO De Binnentuin wordt dit aanbod samen met Youké vormgegeven. Gedurende maximaal een jaar wordt het kind in een speciale onderwijszorg-groep geplaatst, mocht de behandeling eerder afgerond kunnen worden of er is meer duidelijkheid over de passende onderwijsvoorziening, stroomt een leerling binnen het jaar uit. Binnen deze groep wordt er onderwijs en intensieve behandeling gerealiseerd. De groep kan bestaan uit maximaal 12 leerlingen. Er is één gezamenlijke visie en één plan, waar iedereen aan meewerkt: het kind, de ouders, de leerkracht en de hulpverlener.

Op De Binnentuin zijn er naast de OZA-groep ook 2 SBO-kleutergroepen. Binnen de beide groepen wordt gewerkt met de methode “‘Schatkist”’. “‘Schatkist”’ staat voor leuk en interactief spelen, leren en ontdekken. Met de gerichte spelactiviteiten ontwikkelen kleuters een onderzoekende en ontdekkende houding, ieder kind op zijn eigen manier.  

In ‘Schatkist’ komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod: Taal, rekenen, sociaal- emotionele ontwikkeling, motoriek, kunstzinnige vorming, wereldorientatiewereldoriëntatie en wetenschap & techniek. De doelstelling voor iedere leerling is om goed voorbereid naar groep 3 door te stromen.

Toch zijn er leerlingen die bij aanvang van hun schoolloopbaan extra ondersteuning nodig hebben om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Deze ondersteuning wordt gegeven door de groepsleerkracht die wordt ondersteund door de logopediste, motorisch therapeut en zo nodig door de orthopedagoog. We streven ernaar om zoveel mogelijk ondersteuning in de groep te bieden, zodat de groepsomgeving een ondersteunde leerplek voor de leerlingen wordt.  We volgen de leerlingen met het ‘”ontwikkelingsvolgmodel”’ (OVM), een observatiesysteem in de vorm van ontwikkelingslijnen. Op basis van de ontwikkelingslijnen worden er voor uw kind tussendoelen gepland. In de gesprekken met de leerkracht wordt de ontwikkeling van uw kind aan de hand van het OVM toegelicht

Terug naar boven