SBO De Binnentuin

Binnentuinlaan 6 3452 RN Vleuten

  • Schoolfoto van SBO De Binnentuin
  • Schoolfoto van SBO De Binnentuin
  • Schoolfoto van SBO De Binnentuin
  • Schoolfoto van SBO De Binnentuin

In het kort

Toelichting van de school

De Binnentuin is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Op een SBO-school zitten kinderen die in meer of mindere mate problemen hebben met leren en/of met hun gedrag. Het leren blijft achter en dat gaat vaak samen met een sterk verminderd gevoel van welbevinden. De reguliere basisschool kan niet meer aan de ondersteuning en instructiebehoeften van deze kinderen tegemoetkomen. De oorzaken hiervan kunnen zeer uiteenlopend zijn. Het kan variëren van factoren binnen het kind, binnen het gezin en/ of binnen de schoolomgeving. Deze factoren belemmeren het leerproces van het kind en de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind, waardoor er een verschil met leeftijdsgenoten ontstaat.

Om goed in beeld te brengen, wat het kind nodig heeft, kijken wij naar het individuele kind met zijn of haar mogelijkheden. Dit doen wij door voor ieder kind een ontwikkelingsperspectief vast te stellen. In dit ontwikkelingsperspectief  plannen wij voor en met het kind het onderwijsaanbod van de verschillende vakgebieden.

Wij bieden de kinderen groeikansen in de breedste zin van het woord.Wij vinden het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school komt. Zij leren in een betekenisvolle omgeving en leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Het leren vindt zowel individueel als in een kleine groep plaats.  

Leren samenwerken en omgaan met zelfstandigheid spelen hierbij een belangrijke rol. Zelfstandig worden, leren kinderen wanneer ze ruimte krijgen om keuzes te maken. Deze keuzes kunnen zij maken tijdens zelfstandige werkmomenten maar ook bij het laten zien van bepaald gedrag. Wij willen kinderen leren om verantwoordelijk te zijn in het maken van de verschillende keuzes.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Ruimte
  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandig
  • Aandacht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen is gebaseerd op de leerlingtelling van 1 oktober. Gedurende het schooljaar zijn er 3 plaatsingsdata, te weten 1 augustus, 1 januari en 1 april. Op deze data kunnen nieuwe leerlingen in de groepen geplaatst worden.

Op een SBO-school zitten kinderen die in meer of mindere mate problemen hebben met leren en/of met hun gedrag. Het leren blijft achter en dat gaat vaak gepaard met een sterk verminderd gevoel van welbevinden. De reguliere basisschool kan niet aan de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van deze leerlingen tegemoetkomen. De oorzaken hiervan kunnen zeer uiteenlopend zijn. Het kan variëren van factoren binnen het kind, binnen het gezin en/of binnen de schoolomgeving. Deze factoren belemmeren het leerproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, waardoor er een verschil met leeftijdsgenoten ontstaat

Voor plaatsing op De Binnentuin is een toelatingsverklaring SBO van het samenwerkingsverband Utrecht-PO noodzakelijk. 

Leerlingen van SBO De Binnentuin komen uit voornamelijk uit de directe omgeving van de school. We willen graag een school zijn voor leerlingen binnen het Samenwerkingsverband Utrecht-po. Er worden ook leerlingen aangemeld vanuit andere samenwerkingsverbanden, deze kunnen alleen geplaatst worden, wanneer leerlingen uit het samenwerkingsverband Utrecht-PO zijn geplaatst. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
195
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De leerlingen maken gedurende hun schoolloopbaan totaal 7520 uren. De uren worden over 8 schooljaren verdeeld, wat op onze school betekent dat ieder schooljaar uit 940 uren bestaat.

Om de onderwijstijd zo volledig mogelijk te benutten zijn de volgende maatregelen genomen. Tussen 8.30 en 8.45 uur verwachten wij uw kind, zodat we om 8.45 uur kunnen beginnen. De kinderen worden tijdig van de speelplaats gehaald. Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd op school is!

In de klassen wordt gewerkt met een lesrooster dat voldoet aan een minimaal aantal vastgestelde uren per vak- en vormingsgebied. Bij onze onderwijsontwikkeling hoort gedifferentieerde instructie, leren van en met elkaar, individueel- en groepsleren. Het één en ander bevordert de effectieve leertijd. We werken met een continue rooster.

De leerlingen hebben een half uur lunchpauze per dag met uitzondering van woensdag en vrijdag. Aangezien sommige kinderen al erg vroeg van huis moeten vertrekken om naar school te komen, kan in een groep een afspraak gemaakt worden over lunchen tijdens het werken. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het kan gebeuren dat u of uw kind zich bedreigd voelt door woorden of gebaren die anderen gebruikt hebben. Of dat er sprake is van lichamelijke contacten die u of uw kind ongewenst vindt. Het kan gaan om plagen of pesten door kinderen maar ook door volwassenen. Het kan ook gaan om kleine of grote ruzies al dan niet met vormen van geweld. In al deze situaties is er sprake van machtsmisbruik. Er is een dader die een zekere macht heeft over zijn slachtoffer. Het slachtoffer kan zich niet verdedigen, durft dit niet of weet niet hoe hij of zij moet reageren.Machtsmisbruik kan overal voorkomen, dus ook op scholen. Wij willen dat iedereen zich veilig voelt op onze school en daarom zijn wij tegen iedere vorm van machtsmisbruik. 

Wat doen wij als school? Voorkomen is natuurlijk het beste! Daarom willen wij als school duidelijk zijn over hoe we met elkaar omgaan. Ons uitgangspunt is: Respect hebben voor elkaar en jezelf. Elkaar wijzen op ongewenst gedrag hoort daarbij, net als “nee” leren zeggen tegen elke vorm van machtsmisbruik. We ondersteunen de kinderen hierbij door het werken met ‘De Vreedzame School’, waarin deze uitgangspunten worden uitgedragen. Toch kan het weleens misgaan. Wij volgen dan het protocol “Stappenplan ongewenst gedrag” en hanteren een pestprotocol. Dit stappenplan en protocol is in de klas aanwezig en ligt voor u, als ouder, ter inzage op school.       

Meldcode en Meldplicht

Sinds 1999 geldt voor het onderwijs de ‘Wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs’, de zogenaamde ‘Meld- en aangifteplicht’. Met ingang van 1 juli 2013 is de wet ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ in werking, welke per 1 januari 2019 verbeterd en aangescherpt is. Deze meldcode is een stappenplan waarin staat hoe professionals kindermishandeling moeten signaleren en melden. Vermoedens van acute of structurele onveiligheid moeten altijd worden gemeld bij Veilig Thuis. 

Het nakomen van beide wetten, meldplicht en meldcode, is een plicht van elke medewerker van een onderwijsinstelling!  Wat staat in de wet?  De ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ verplicht beroepskrachten,  ook onderwijspersoneel, om een vijfstappenplan te gebruiken als ze het vermoeden hebben ?van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.De ‘Wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs’ (1999), ook wel de ‘Meld- en aangifteplicht’ genoemd, verplicht personeelsleden om het bevoegd gezag onmiddellijk te informeren als zij het vermoeden hebben van of informatie krijgen over, op welke manier dan ook, een mogelijk zedendelict, gepleegd door een medewerker van de school jegens een minderjarige leerling.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

In de organisatie van De Binnentuin speelt partnerschap met ouders en externe zorg- en hulpverleningsinstanties een belangrijke rol.

Wij nodigen ouders daarom met regelmaat uit om over de ontwikkeling van hun kind te praten. Dit gesprek is op basis van evenwaardigheid; de leerkracht is de deskundige wanneer het gaat over de leerontwikkeling en het daarbij horende aanbod, de ouder is de ervaringsdeskundige wanneer het gaat over de behoeften en het welbevinden van het kind. Op basis van deze informatie wordt er een plan opgesteld, uitgevoerd en met de desbetreffende betrokkenen geëvalueerd. 

Er zijn gezinswerkers van het buurtteam bij de school betrokken om hulpvragen rond kind en gezin samen met ouders en evt. school te bespreken. 

Intern begeleiders (IB’ers) van de reguliere basisschool vormen een belangrijke partner. Door goede samenwerking kan de signalering en doorverwijzing van leerlingen soepel en vroegtijdig plaatsvinden. Daarom is het van belang dat IB-er, maar ook de andere partners binnen het Samenwerkingsverband (po en vo) onze school goed kennen. Wij gaan regelmatig bij hen op bezoek om leerlingen te bespreken of in verwijstrajecten te adviseren. Daarnaast worden zij regelmatig op De Binnentuin uitgenodigd in het kader van overleg, overdracht of informatie- uitwisseling. 

Terug naar boven