SBO De Binnentuin

Binnentuinlaan 6 3452 RN Vleuten

  • Schoolfoto van SBO De Binnentuin
  • Schoolfoto van SBO De Binnentuin
  • Schoolfoto van SBO De Binnentuin
  • Schoolfoto van SBO De Binnentuin

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We werken in onze school op een handelingsgerichte- en opbrengstgerichte manier. Om goed in beeld te brengen wat het kind nodig heeft, kijken wij naar het individuele kind met  zijn of haar mogelijkheden. Dit doen we door voor ieder kind een ontwikkelingsperspectief vast te stellen. Voor dit ontwikkelingsperspectief kijken we naar de cognitieve capaciteiten van het kind en het niveau van sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit ontwikkelingsperspectief helpt ons het juiste onderwijsaanbod aan het kind aan te bieden en te controleren of het kind voldoende vorderingen maakt. Op basis van de onderwijs- en begeleidingsbehoeften plannen we voor het kind het onderwijsaanbod voor de verschillende vakgebieden. 

Op De Binnentuin wordt op een handelingsgerichte manier gewerkt, dit wil zeggen dat bij de leerlingbegeleiding het denken en werken vanuit de onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen centraal staat. Het onderwijsaanbod wordt op de behoeften van de leerlingen afgestemd. Deze onderwijsbehoeften worden vertaald in een groepsaanpak en zo nodig verdiept in een individueel handelingsplan. 

De leerkracht houdt de vorderingen van uw kind bij in het leerlingvolgsysteem en evalueert deze vorderingen twee keer per schooljaar in het ontwikkelingsperspectief. In dit ontwikkelingsperspectief worden de toetsresultaten van de Cito-toetsen vertaald naar een leerrendement en doelen voor de komende periode. Wanneer een leerling 3 toetsmomenten achtereenvolgens boven of onder de geplande leerresultaten scoort, wordt in overleg met leerkracht, zorgteam en ouders de leerroute voor de leerling het ontwikkelingsperspectief bijgesteld. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf eind groep 6 stellen wij een voorlopig advies voor uw kind op. dat zullen we tot aan de eerste helft van groep 8 halfjaarlijks beoordelen en mogelijk bijstellen. Voor het geven van het advies voor het voortgezet onderwijs maken wij gebruik van de gegevens uit het intelligentieonderzoek, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de leer- en werkhouding en de leerresultaten van de vakgebieden technisch en begrijpend lezen, inzichtelijk rekenen en spelling van uw kind. 

Wanneer uw kind in groep 7 zit op onze school, zullen wij bekijken of het intelligentieonderzoek nog recent genoeg is om in groep 8 mee te nemen in het schoolverlatertraject. Wanneer het onderzoek ouder dan 2 jaar is, zal de orthopedagoog, psychologisch testassistent of een van haar stagiaires u benaderen voor een afspraak om een nieuw intelligentieonderzoek af te nemen bij uw kind.

Ook in het SBO is de afname van de eindtoets verplicht. Ondanks het verplichte karakter van de eindtoets zullen de volgende leerlingen op onze hiervoor vrijstelling krijgen:·       

  • Zeer moeilijk lerende leerlingen
  • leerlingen met een IQ < 75 (onderzoek niet ouder dan 2 jaar) en leerresultaten < E5 
  • Leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal onvoldoendebeheersen 

Mocht het resultaat van de eindtoets afwijken van het advies dat wij eerder gaven, zullen we het advies heroverwegen. 

Met dit advies kunt u uw kind aanmelden bij de voortgezet onderwijsschool naar keuze.

Mocht het advies voor de leerling praktijonderwijs of een vorm van speciaal voortgezet onderwijs zijn, dan zullen we altijd het samenwerkingsverband betrekken. Zij zullen het dossier van de leerling beoordelen en een deskundigenadvies schrijven.

Om u en uw kind te ondersteunen in de schoolkeuze, adviseren wij u om verschillende scholen te bezoeken. Ook de leerkrachten van groep 8 bezoeken regelmatig voortgezet onderwijsscholen in bedrijf. Zo krijgen zij een goed beeld van de voortgezet onderwijsscholen en zijn zij nog beter in staat om u te ondersteunen bij het vinden van een goed passende school voor uw kind.

De gehele procedure zal aan u worden toegelicht tijdens de ouderavond voor groep 8 aan het begin van het schooljaar.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De leerlingen die SBO De Binnentuin verlaten, stromen uit op het voor hen optimale niveau, passend bij hun eigen mogelijkheden.

Zij blinken uit in het zichzelf zijn en zichzelf kennen.

Zij weten een goede balans te vinden tussen eigen belang en gezamenlijk belang.

Daarin maken zij keuzes die zij kunnen verantwoorden. Zij gaan bij zichzelf na wat de consequenties van deze keuzes zijn.

Zij zijn daarin respectvol naar zichzelf en de ander.

Zij zijn in staat hun eigen conflicten op te lossen, of, waar nodig, tijdig de juiste hulp te vragen.

Zij kunnen hun eigen ontwikkeldoelen benoemen en hebben het doorzettingsvermogen om deze ook daadwerkelijk te verwezenlijken.

Zij kennen de kracht in zichzelf en hebben plezier in leren. 

Zij kunnen hun eigen ontwikkeldoelen benoemen en hebben het doorzettingsvermogen om deze ook daadwerkelijk te verwezenlijken.

Zij kennen de kracht in zichzelf en hebben plezier in leren. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Aandacht

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven