Openbare Basisschool De Hoekstee

De Hoek 26 8381 BL Vledder

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoekstee

Het team

Toelichting van de school

Het team van OBS De Hoekstee bestaat uit de directeur, de Intern Begeleider, de directie-ondersteuner, 9 leerkrachten, een onderwijsassistent en een administratieve kracht (één dag per week). 

In samenwerking met Scala Centrum voor de Kunsten krijgen alle groepen gedurende een aantal weken (6 á 10) een muziekles van 45 minuten aangeboden door een specialist. 

In groep 7 en 8 wordt één keer per week HVO aangeboden door een daarvoor opgeleide externe leerkracht. Omdat minder dan 7 kinderen kiezen voor Godsdienstonderwijs, kan dit vak niet aangeboden worden.

Eén dag per week krijgen de groepen 3 t/m 8 een gymles aangeboden door een vakleerkracht.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het hieronder beschreven beleid geeft een overzicht van de stappen die genomen moeten en kunnen worden bij ziekte of verlof van een van de leerkrachten.   

 • Het zieke personeelslid maakt, zo mogelijk, uiterlijk 7.15 uur melding van zijn afwezigheid bij de directeur. 
 • Bij een ziektemelding moet men eerst trachten in te schatten hoe lang vervanging noodzakelijk is. 
 • Vervangers benaderen, waarbij deze volgorde wordt aangehouden: Duopartner afwezige leerkracht, parttimer uit eigen organisatie, lijst van invalleerkrachten raadplegen. Deze wordt door het bestuursbureau  up-to-date gehouden. 

Indien bovengenoemde stappen niet tot een oplossing leiden, dienen andere mogelijkheden te worden overwogen:  

A. Verschuiving 

 • intern gaan wisselen 
 • gym- en levensbeschouwelijke uren verschuiven 
 • indien een 4e-jaars Pabostudent aanwezig is: vrij-geroosterde leerkracht inzetten (niet de student dus)

B. ruilen 

 • taakrealisatie of IB-uren ruilen (NB niet laten vervallen) 

C. verdelen 

de groep verdelen over andere groepen (maximaal voor een dag en alleen als het redelijkerwijs mogelijk is). 

Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan de betreffende groep thuis laten, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende afspraken:  

 • in principe niet de eerste dag 
 • alleen in het uiterste geval toe over gaan 
 • ouders schriftelijk op de hoogte stellen 
 • voor leerlingen die geen opvang hebben, binnen de school de opvang regelen 

NB. Lesrooster technisch (er vervallen namelijk lesuren) kan het soms beter zijn om op opeenvolgende dagen verschillende groepen naar huis te sturen. 

De schoolleider dient in principe niet voor vervanging beschikbaar te zijn in zijn ambulante tijd, tenzij er verschuiving van die tijd mogelijk is en zijn geplande werkzaamheden die verschuiving toestaan.

Toelichting  

ad 3 Deze mogelijkheden kunnen worden benut als dat redelijkerwijs mogelijk is. Of het onderwijskundig enigszins verantwoord is, hangt af van vele factoren. Dat is ter beoordeling van de schoolleider. 

ad 5 De eerste ziektedag is veelal pas diezelfde morgen bekend. Dan valt er naar de ouders vaak weinig meer te regelen. De hoofdinspectie stelt zich op het standpunt, dat wanneer men een groep naar huis stuurt, omdat er geen vervanging is, men moet kunnen aangeven zijn uiterste best te hebben gedaan om een invaller te krijgen of iets anders te regelen voor de groep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Spel is een natuurlijke behoefte van kinderen en een middel waarbij alle ontwikkelingsdomeinen bij jonge kinderen worden bevorderd en waarbij de leerkracht een essentiële rol heeft. De doorgaande lijn van spel wordt vooral ingezet voor de kinderen tot en met 7 jaar, zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen op emotionele, sociale en intellectuele gebieden. Vooral jonge kinderen leren spelenderwijs. Dat gebeurt in de klas, maar ook buiten op het schoolplein of het speellokaal. Er is veel aandacht voor taalvorming, de basis voor alle leergebieden. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling is spel een belangrijke werkvorm. In de Kanjertraining (zie blz. 19) komen ook veel spelelementen voor, bijvoorbeeld rollenspellen om bepaalde situaties te duiden en te beleven. 

Voor 4-jarigen die instromen in groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Tijdens alle activiteiten worden de kinderen geobserveerd door de leerkracht. De bevindingen worden in het digitale programma "Mijn Kleutergroep" bijgehouden. Hiermee worden de keuzes gemonitord en de ontwikkeling bijgehouden, zodat uit dit leerlingvolgsysteem makkelijk een beredeneerd aanbod per individu aangeboden kan worden.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op OBS De Hoekstee wordt projectonderwijs aangeboden. Dit houdt in dat alle vakken geïntegreerd worden aangeboden, behalve rekenen, begrijpend lezen, gym en schrijven. Omdat hiermee de scheiding tussen veel vakken is verdwenen is het moeilijk aan te geven hoeveel uren er exact per onderdeel worden aangeboden. 

Afhankelijk van de individuele onderwijsbehoeften en/of de onderwijsbehoeften op groepsniveau zetten leerkrachten de tijden wat flexibel in. Uiteraard worden de basisvakken als taal en rekenen dagelijks aangeboden. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

OBS De Hoekstee wil passend onderwijs bieden aan alle 4-12 jarigen uit Vledder en omstreken.

Ons motto hierbij: Eigen wijs de wereld in!

Hier staan wij voor: Wij begeleiden onze leerlingen naar de toekomstige maatschappij.

Hier gaan wij voor: Ons onderwijs start vanuit het talent van elke leerling en sluit aan op ieders leerniveau. Hierbij maken we gebruik van de nieuwste (technologische) ontwikkelingen.

Bovenstaande willen we bereiken voor alle leerlingen. De (extra) ondersteuning op school- en groepsniveau is de uitbreiding en versterking van maatregelen en activiteiten ten behoeve van een zo intensief mogelijke en passende begeleiding van leerlingen, in het bijzonder voor hen die specifieke pedagogisch-didactische behoeften tonen.

De leerkracht speelt de centrale rol, hierbij ondersteund door de directeur en intern begeleider. Door het signaleren en diagnosticeren van problemen in de ontwikkeling van individuele leerlingen op sociaal, emotioneel of cognitief gebied, kunnen wij hen extra ondersteuning geven die moet leiden tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling, gerelateerd aan de mogelijkheden van de betreffende leerling. Wij streven ernaar deze extra ondersteuning zo lang mogelijk in het reguliere basisonderwijs te laten plaatsvinden. Ons doel is dat alle leerlingen zich op alle vlakken blijven ontwikkelen in een stijgende, ononderbroken lijn.

Deze visie wordt gerealiseerd door de ondersteuningsstructuur zoals beschreven in hoofdstuk 2.1.4.De definitie van een ‘leerling met specifieke onderwijsbehoeften’ (Special Educational Needs, afgekort SEN) is niet eenduidig. Er zijn meerdere definities mogelijk en de mate van begeleiding varieert van ondersteuning in een groepje in de klas door de leerkracht tot individuele programma’s met ondersteuning door externen.

Er zijn verschillende niveaus van ondersteuning. In § 2.1. worden deze beschreven. Onder leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (SEN-leerlingen) verstaan wij die leerlingen waarbij sprake is van een probleem of een vertraagde, dan wel versnelde ontwikkeling op één of meerdere van de volgende gebieden:

 • sociale en/of emotionele ontwikkeling
 • cognitie
 • taal/spraak
 • gedrag
 • werkhouding
 • fysieke (o.a. motorische) ontwikkeling of beperking

Er is een signaal voor extra of andere begeleiding, indien de ontwikkelingslijn stagneert dan wel significant verandert of wanneer de leerkracht en/of ouders problemen constateren op één van bovengenoemde gebieden.

We onderkennen 5 niveaus van ondersteuning:

Niveau 1: Basisondersteuning. De grootste groep leerlingen volgt onderwijs met basisondersteuning. De leerlingen krijgen die ondersteuning die ze nodig hebben om de basisstof goed te volgen en te verwerken.

Niveau 2: Ondersteuning binnen de groep: Leerlingondersteuning vindt plaats in de groep, in de interactie tussen leerkracht en leerling. Het is de leerkracht die in de dagelijkse omgang met de leerlingen het klimaat schept waarin zoveel mogelijk leerlingen zich welbevinden en daardoor optimaal kunnen profiteren van het gegeven onderwijs. De leerkracht zal de begeleiding, instructie en de leerstof afstemmen op de behoefte en mogelijkheden van de leerling

Niveau 3:  specifieke extra ondersteuning na intern onderzoek. Wanneer de interventies door de leerkracht in de klas geen of weinig effect hebben, analyseren de leerkracht en de ib’er, eventueel ondersteund door de orthopedagoog, de problematiek en wordt een plan opgesteld. De leerkracht bespreekt de aanpak en het resultaat met de ouders en neemt de informatie van de ouders mee in de analyse en de aanpak. Wanneer dit wenselijk is, is de ib’er en/of de directeur aanwezig bij dit gesprek.

Niveau 4: specifieke extra ondersteuning na extern onderzoek/begeleiding. Wanneer de maatregelen voor extra ondersteuning en het onderzoek binnen de school niet voldoende zijn, kan contact gezocht worden met externe deskundigen. Als dit op advies van de school gebeurt, zal dit altijd gebeuren in samenspraak met ouders. Ouders kunnen ook zelf initiatief nemen tot een onderzoek. School wordt hier graag van op de hoogte gesteld in het belang van de ontwikkeling van de leerling.

Niveau 5: grenzen extra ondersteuning bereikt. Wij streven ernaar om alle leerlingen op een verantwoorde wijze onderwijs te bieden en te ondersteunen. Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarin de grenzen aan de mogelijkheden van extra ondersteuning worden bereikt of de mogelijkheden ontoereikend zijn. Bij de besluitvorming tot extra begeleiding en plaatsing van SEN-leerlingen (met of zonder handicap) op onze scholen worden de volgende criteria overwogen.

 • Verstoring van de rust en de veiligheid
 • Verstoring van het leerproces
 • Gebrek aan opnamecapaciteit

Bij een negatieve beslissing wordt verwezen naar het speciaal (basis)onderwijs of een andere basisschool.

Overige begeleiding en zorg op school

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de basisschool 

Tot de leeftijd van vier jaar bezoekt u regelmatig met uw kind het consultatiebureau. Als een kind op de basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar de JGZ blijft de groei en ontwikkeling volgen. De jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe geeft advies over gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van kinderen van 0-18 jaar. U kunt altijd met uw kind bij de JGZ terecht, of het nu gaat om alledaagse vragen of om grote zorgen.   

Wat doet de GGD op school? Het Jeugd Gezondheids Zorg-team (JGZ), bestaande uit  assistent JGZ , jeugdverpleegkundige , jeugdarts en logopedist, helpt u bij vragen over de groei en ontwikkeling van uw kind. Daarnaast heeft het JGZ overleg met de school op het moment dat er zorgen zijn. Hierbij wordt samen gewerkt met de maatschappelijk werker en de intern begeleider. De assistent voert het  gezondheidsonderzoek uit bij alle leerlingen in groep 2 en groep 7. Het gezondheidsonderzoek bestaat uit: 

 • het invullen van een vragenlijst via  www.mijnkinddossier.nl door ouders 
 • het meten van lengte, gewicht en controle van de ogen en het gehoor van uw kind

Via het ouderportaal ontvangt u het verzoek om een vragenlijst in te vullen. In dit ouderportaal, welke te benaderen is via www.mijnkinddossier.nl, vindt u ook informatie over de gezondheid, ontwikkeling, groei en opvoeding van uw kind(eren) tot de leeftijd van 12 jaar.   De GGD is ook betrokken bij de zorg voor de spraak-taalontwikkeling. Uw kind kan worden uitgenodigd voor onderzoek bij de logopedist.    

Vragen aan het Jeugd Gezondheids Zorg-team 

Heeft u vragen of zorgen over het opvoeden of opgroeien van uw kind? Blijf er niet mee rondlopen. De jeugdverpleegkundigen en -artsen denken graag met u mee. U kunt hen bellen voor een telefonisch advies of voor een afspraak op  het spreekuur van de arts of jeugdverpleegkundige.  

Contact met het Jeugd Gezondheids Zorg-team 

Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Mail dan naar jgz@ggddrenthe.nl en vermeld de naam, geboortedatum en de school van uw kind. U kunt ook op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bellen naar 088-2460246 (Jeugdgezondheidszorg)  

Logopedie 

Bij spraak-/taalproblemen kan de logopediste worden ingezet. De preventieve logopedie wordt uitgevoerd in groep 2. Ouders worden hierover vooraf en naderhand geïnformeerd. Bij deze screening wordt gelet op uitspraak, taalbegrip en taalgebruik, stem, ademhaling, luistervaardigheid en gehoor, mondgedrag en vloeiendheid. ( Mocht het kind met spraak/-en taalproblemen in groep 1 al opvallen, dan zal de leerkracht de ouders adviseren om de logopedist van de logopediepraktijk Verbalis te Vledder in te zetten of de logopedist van het Medisch Centrum Dwingeloo. Dan wordt er niet gewacht tot de screening.) Het spreekuur is op een nabijgelegen locatie van de school.  

Extra ondersteuning/ Jeugdhulp (onderwijs en hulp)

Het opvoeden van kinderen verloopt doorgaans prima. Soms met hulp en ondersteuning van familie, vrienden of buren. Maar als het even niet lukt, u heeft een vraag of ondersteuning nodig bij de opvoeding dan kunt u terecht bij het schoolmaatschappelijk werk.

Het Schoolmaatschappelijk Werk biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen. Het inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt meestal in overleg met de leerkracht of IB-er, maar als het nodig is kunnen ouders ook rechtstreeks contact opnemen met het schoolmaatschappelijk werk. De gesprekken kunnen in overleg met u op school of thuis plaatsvinden. Het schoolmaatschappelijk werk heeft een beroepsgeheim en verstrekt geen informatie zonder uw toestemming (tenzij er ernstige zorgen zijn over de veiligheid). Bovendien heeft u altijd recht de eigen gegevens in te zien.

Een kortdurend traject met het schoolmaatschappelijk werk kan voldoende zijn om weer vooruit te kunnen. In sommige situaties is een langere of een intensievere vorm van hulp nodig. Het schoolmaatschappelijk werk werkt nauw samen met het sociaal domein van de gemeente. Zij kunnen u adviseren of aanmelden bij de gemeente (afdeling Jeugd) voor andere passende (meer specialistische) Jeugdhulp.

Wanneer er vermoedens of zorgen zijn over huiselijk geweld en/of kindermishandeling is de school verplicht om de ‘Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling’ te hanteren. Mocht u vragen hebben over de meldcode, dan kunt u contact opnemen met het schoolmaatschappelijk werk.

Bereikbaarheid schoolmaatschappelijk werk

De schoolmaatschappelijk werker is op dinsdag aanwezig. Voor een afspraak kunt u bellen of mailen.

Contact gegevens: Noor Elgersma: 06-26818699 n.elgersma@welzijnmw.nl / Helenni Tsirakos: 06-22389003 h.tsirakos@welzijnmw.nl

U kunt ook contact opnemen met onze intern begeleider Jaccolien Adolf. (j.adolf@talentwesterveld.nl). Zij kunt u in contact brengen met onze schoolmaatschappelijk werker. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We willen nog meer mét kinderen spreken. Door deze kindgesprekken nog steviger neer te zetten, willen we enerzijds bereiken dat kinderen zicht krijgen op hun eigen leerproces en mogelijkheden en anderzijds willen we bereiken dat leerkrachten nog meer zicht krijgen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Veel kinderen die OBS De Hoekstee bezoeken hebben daarvoor het kinderdagverblijf op De Hoekstee of de peuterspeelzaal in het dorpshuis van Wilhelminaoord bezocht. Voor de start van de leerling op de basisschool vindt er, na toestemming van de ouders, overdracht plaats. Hiermee willen we de kinderen een zo goed mogelijke start op de basisschool bieden. 

Gedurende het schooljaar is er drie keer een overleg tussen onderbouwleerkrachten van de basisschool en pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf. Hierin wordt inhoudelijke afstemming nagestreefd op zowel inhoudelijk als op activiteitenniveau. 

De directeur van de basisschool en de locatieleider van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf hebben eveneens regelmatig overleg. Hierbij betreft het vooral afstemming over beleidsmatige en organisatorische kwesties.

De peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf vallen onder Kinderopvang Kaka. Klik hier voor meer informatie over Kaka.

Terug naar boven