Openbare Basisschool De Hoekstee

De Hoek 26 8381 BL Vledder

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoekstee

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar nemen we vanaf groep 3 toetsen af voor begrijpend lezen (vanaf groep 4), technisch Lezen, rekenen/wiskunde en spelling. Dit doen we met behulp van het Cito-leerlingvolgsysteem. Dit systeem helpt ons om de ontwikkeling van iedere leerling nauwlettend te volgen. Wij analyseren de toetsgegevens zowel op individueel als op groeps- en schoolniveau. De toetsen zijn niet gekoppeld aan een methode, maar meten de ontwikkeling van de kinderen op bovengenoemd leergebieden, waarbij deze vergeleken wordt met de leerresultaten in heel Nederland. 

De individuele analyse helpt ons in kaart te brengen welke ondersteuning/begeleiding de individuele leerling nodig heeft. Leerkracht en intern begeleider monitoren het proces en stellen tussentijds de aanpak bij waar dit nodig is. 

Met de groepsanalyse maken we zichtbaar welke aanpak of aanbod de gehele groep of een deel van de groep nodig heeft. Dit geeft handvatten aan de leerkracht voor extra groepsinstructie of extra leerstofaanbod. Leerkracht en Intern begeleider monitoren het proces en stellen tussentijds de aanpak bij waar dit nodig is. 

Door een schoolanalyse te maken zien we waar schoolbrede aandachtspunten lezen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het doen van beleidsaanpassingen of het uitzetten van ontwikkeltrajecten voor de school. De directeur en de intern begeleider initiëren en monitoren dit proces.

Naast bovengenoemde toetsen worden er methode-toetsen afgenomen. Hiermee wordt gemeten of de leerstof die in de afgelopen twee-drie weken is aangeboden ook begrepen wordt. Waar dit niet het geval is kan dan extra instructie worden geboden. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingvolgsysteem met behulp van de plaatsingswijzer wordt gebruikt als basis voor het schooladvies (de verwijzing) naar het VO tijdens het adviesgesprek. Nadat de uitslagen van de doorstroomtoets bekend zijn kunnen de schooladviezen alsnog heroverwogen worden en eventueel naar boven worden bijgesteld. Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur. En op het voor hen best passende niveau. De Wet doorstroomtoetsen po is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de eindtoets naar de doorstroomtoets.

We vinden het belangrijk om een advies te geven dat recht doet aan het kind.

Eind groep 7 krijgen kinderen en ouders een voorlopig advies. Dat geeft een verwachte uitstroom weer van de leerling na de basisschool. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

OBS De Hoekstee is een school waar iedereen welkom is om onderwijs te ontvangen. Daarbij maken we geen onderscheid naar godsdienst of levensovertuiging. Respect voor elkaar staat bij ons voorop. Wij werken aan een goede sfeer door het inzetten en toepassen van de Kanjertraining. Deze methode gaat uit van vijf basisregels. 

  • Niemand speelt de baas. 
  • Niemand doet zielig. 
  • We lachen elkaar niet uit.  
  • We helpen elkaar. 
  • We vertrouwen elkaar.  

We maken de school tot een veilige ontmoetingsplaats waar (school)plezier zorgt voor optimale leerprestaties. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Gelijkwaardigheid
  • Vertrouwen en betrouwbaarheid
  • Hulpvaardigheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven