IKC de Wereldwijzer

Erasmusplein 1 3132 EL Vlaardingen

  • Schoolfoto van IKC de Wereldwijzer
  • Schoolfoto van IKC de Wereldwijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school werkt sinds 2012 met groepsplannen waarbij de kinderen, in ieder geval voor de vakken taal, rekenen, lezen en begrijpend lezen, verdeeld zijn in 3 instructiegroepen. Hierdoor krijgen de kinderen instructie op niveau en zijn onze verwachtingen per instructiegroep duidelijk vastgesteld. Deze werkwijze heeft een positieve uitwerking op de resultaten. Wij verwachten dat die trend zich voortzet. Binnen het werken met de diverse instructiegroepen en de vaardigheden van de leerkrachten lukt het om kinderen binnen de school te houden die qua intelligentie/niveau/gedrag een plek bij het bijzonder onderwijs zouden kunnen hebben.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de leerlingen en hun vorderingen goed te kunnen volgen, maken wij gebruik van toetsen. Naast de methodegebonden toetsen maken we ook gebruik van methodeonafhankelijke toetsen. Laatstgenoemde toetsen worden per schooljaar 2 keer afgenomen. Wij maken hiervoor gebruik van de volgende CITO toetsen: taal voor peuters, taal voor kleuters, rekenen voor kleuters, woordenschat, begrijpend lezen, spelling, rekenen/wiskunde, DMT en de AVI toetsen.

De resultaten worden geanalyseerd op leerling-, groep- en schoolniveau.

De gegevens worden gebruikt om de nieuwe groepsplannen/ handelingsplannen te maken voor de groepen en het beleid v de anschool aan te passen/uit te zetten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Sinds 3 juli 2013 bestaat Integraal Kindcentrum De Wereldwijzer, hiermee zijn onderwijs en opvang officieel samengegaan. Inhoudelijk zijn beide partijen al langer bezig om één didactische en pedagogische lijn te waarborgen voor alle kinderen. Dit betekent dat methoden, werk- en zienswijze op elkaar afgestemd zijn. Als Integraal Kindcentrum werken we opbrengstgericht, met oog voor de individuele behoefte van elk kind.

Terug naar boven