IKC de Wereldwijzer

Erasmusplein 1 3132 EL Vlaardingen

  • Schoolfoto van IKC de Wereldwijzer
  • Schoolfoto van IKC de Wereldwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Integraal Kindcentrum De Wereldwijzer.

Dit Schoolvenster geeft u inzicht in de resultaten van IKC De Wereldwijzer uit Vlaardingen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en het kindcentrum. Waar nodig geven wij als kindcentrum een toelichting bij de cijfers en feiten. Op deze manier krijgt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties van ons kindcentrum.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Plezier
  • Kwaliteit
  • Betrokkenheid
  • Collegialiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school staat in een wijk waar de afgelopen jaren veel sloop heeft plaatsgevonden.

Dit heeft invloed op ons leerlingenaantal.

De nieuwbouw van huizen voor gezinnen rondom het kindcentrum laat helaas op zich wachten.

De school staat op enige afstand van woonhuizen, mede daarom hanteert de school een continurooster.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
275
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat we een veilig leerklimaat bieden voor onze kinderen en ouders. We doen er alles aan om dit goed te regelen.

Dit doen we bij ons op het kindcentrum én ook op Wijzerniveau.(ons bestuur)

De bevindingen vanuit de diverse enquêtes worden altijd besproken met kinderraad, team en medezeggenschapsraad.

Veiligheid is een vast item in de kinderraad. 

Terug naar boven