Jenaplanschool Vlaardingen

Van Hogendorplaan 1023 3135 BK Vlaardingen

Schoolfoto van Jenaplanschool Vlaardingen

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We volgen de kinderen in hun ontwikkeling door goed te observeren en te registreren.  Voor de kleuters maken we gebruik van de KIJK-registratie. In de overige groepen gebruiken we ook de landelijk genormeerde toetsen van het IEP-leerlingvolgsysteem. In groep 8 wordt de IEP-doorstroomtoets afgenomen.

De toetsen en observaties worden geanalyseerd volgens een vast format. Vervolgens worden er conclusies uit getrokken, die de basis vormen van wat er in de komende periode aangeboden wordt. In groep 7 krijgen de kinderen een voorlopig advies. Halverwege groep 8 bespreekt de stamgroepleider van groep 8, samen met kind en ouders wat het definitieve schooladvies gaat worden voor het voorgezet onderwijs. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als school volgen wij de ontwikkeling van elke leerling en hebben wij een procedure om te komen tot een passend en kansrijk schooladvies.

In de maand juni hebben wij een adviesvergadering voor de voorlopige adviezen groep 7. Tijdens deze vergadering zijn de stamgroepleiders van de bovenbouw, interne begeleider en directie aanwezig. Samen kijken we naar de toetsen uit ons leerlingvolgsysteem vanaf groep 5 en alle overige informatie per kind. Met die informatie komen wij tot een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. In het kader van gelijke kansen letten wij er nauwlettend op dat de thuissituatie of andere omgevingsfactoren van een kind niet meewegen. We kijken echt naar de schoolse capaciteiten die wij op school waarnemen. Meestal is het voorlopige advies een dakpanadvies waarin het kind waarschijnlijk gaat uitstromen. Tijdens de rapportgesprekken aan het einde van het schooljaar wordt dit voorlopige advies met de kinderen en hun ouders besproken. We leggen dan uit hoe dit tot stand is gekomen. Ook mogen kinderen en hun ouders aangeven hoe zij dit zien en wat ons gezamenlijke doel is in groep 8.

In november/december nemen wij de toetsen van ons leerlingvolgsysteem af in groep 8. Direct na de kerstvakantie hebben wij wederom een adviesvergadering zoals in groep 7 met dezelfde personen. De procedure om tot een advies te komen is gelijk aan die met het voorlopige advies. In januari krijgen de kinderen hun schooladvies. Ook deze bespreken we weer met de kinderen en hun ouders.

Indien kinderen op de doorstroomtoets (in de eerste 2 weken van februari) een hoger advies scoren dan wij in januari hebben gegeven, gaan we weer met alle betrokkenen in de school om de tafel. Bij een hogere score hebben we altijd een gesprek met ouders en kind erbij. In samenspraak met ouders komen we tot een mogelijk bijgesteld advies. Uiterlijk 24 maart ontvangen deze kinderen hun bijgestelde advies. De overige kinderen behouden het advies wat in januari is gegeven.

In de week van 25 t/m 31 maart melden alle leerlingen zich aan op de middelbare school van hun keuze passend bij hun advies.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor leerlingen, ouders en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. We doen dit omdat we onze leerlingen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg).

De kinderen zitten in ‘stamgroepen’. Stamgroep is onze benaming voor een groep van kinderen die verschillen in leeftijd, ontwikkeling, capaciteit en sociale herkomst. De stamgroep wordt in leeftijd zoveel mogelijk heterogeen samengesteld. In de praktijk bestaan de stamgroepen uit leerlingen van drie opeenvolgende leerjaren. Door verschillen in leeftijd kunnen kinderen zich aan elkaar optrekken, elkaar hulp bieden en samenwerken. Verder is er in een stamgroep sprake van meer continuïteit in het leer- en ontwikkelingsproces doordat de kinderen hun eigen tempo kunnen volgen. Ze zijn achtereenvolgens jongste, middelste en oudste in een groep. Dit heeft als gevolg dat ook kinderen met een ‘vaste’ positie in de jaargroep toch elk jaar een andere positie in de stamgroep hebben.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerken
  • Aandacht en zorg voor elkaar
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven