Jenaplanschool Vlaardingen

Van Hogendorplaan 1023 3135 BK Vlaardingen

Schoolfoto van Jenaplanschool Vlaardingen

Het team

Toelichting van de school

Voor bewegingsonderwijs hebben wij een samenwerking met Stichting Vlaardingen in beweging (VIB). Vakleerkrachten vanuit deze organisatie geven al onze lessen bewegingsonderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een stamgroepleider, bijv. in geval van ziekte, kan de directeur vervanging aanvragen. Toch kan het, zeker in deze tijd van een groot lerarentekort, voorkomen dat er géén vervanging beschikbaar is. Dan is de school genoodzaakt de betreffende groep naar huis te sturen met inachtneming van de volgende gedragsregels:

*De eerste dag, maar zeker de eerste ochtend, wordt dit slechts gedaan als een andere oplossing niet of zeer slecht mogelijk is;

*De kinderen worden opgevangen tot de ouders op de hoogte zijn gesteld (direct mondeling of telefonisch);

*Er wordt nooit een kind naar huis gestuurd zonder dat ouders dit weten;

*Opvang wordt geboden voor die ouders die aangeven niet in staat te zijn om op dat ogenblik hun kind te kunnen opvangen;

*Het besluit omtrent naar huis sturen kan alleen door de directeur of diens vervanger worden genomen.

Indien de school besluit de leerlingen op school op te vangen kan dit op deze manier gebeuren:

*De kinderen worden verdeeld over de andere groepen. Het gevolg is dat de onrust over meerdere groepen verdeeld wordt en de werkdruk voor andere stamgroepleiders aanmerkelijk wordt verhoogd. Dis is een oplossing voor ten hoogste een dag.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze kleutergroepen wordt spelend geleerd. Hierdoor zijn de vakken en tijden die aan deze vakken besteed worden niet goed te duiden. Tijdens het klimmen in een speelzaal wordt immers niet alleen het balancerend vermogen ontwikkeld, maar ook het samenwerken met het kind dat met jou op het klimrek klimt.

Omdat wij thematisch werken bij de kleuters is er veel tijd voor het ontdekken van de wereld om je heen. Taal- en rekenkundige begrippen hebben binnen deze thema's en de wereld waarin het jonge kind speelt een belangrijke rol.

Het ontwikkelen van het spel van kleuters vinden wij daarom erg belangrijk.

Bij het kiezen en aanbieden van de thema's zorgen de kleuter stamgroepleiders dat alle doelen aan bod komen. Ook houden zij bij welke kinderen al welke doelen behaald hebben.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In alle stamgroepen wordt gewerkt volgens 'het ritmisch weekplan'. Hierbinnen komen de vier basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering terug. Deze vier activiteiten wisselen elkaar af, omdat kinderen beter functioneren als er afwisseling is tussen verschillende soorten activiteiten, tussen inspanning en ontspanning en tussen groepswerk en individueel werk. Binnen het ritmische weekplan leren de kinderen doelgericht plannen en handelen. Verder zijn binnen de ritmische weekplannen de leergebieden, zoals beschreven in de kerndoelen voor het basisonderwijs. 

Gesprek is een belangrijke basisactiviteit binnen het ritmische weekplan. Uitgangspunt van gesprek is dat kinderen in verschillende situaties en op verschillende momenten van de dag de gelegenheid krijgen uiting te geven aan gevoelens en ervaringen. De kring is daarvoor de meest gebruikte organisatievorm, omdat iedere plek in een kring even belangrijk is. Bovendien kun je elkaar in een kring goed aankijken. Een kringgesprek staat niet op zichzelf. Er bestaat altijd een koppeling met één van de leergebieden De stamgroepleider kan een gesprek leiden, maar ook een kind kan gespreksleider zijn. Kinderen leren inhoudelijk veel van de kringen. 

Spelen is essentieel voor een goede en brede ontwikkeling van kinderen. Het element spel in het Jenaplanonderwijs is vooral bedoeld als oriëntatie op de wereld. Door samen te spelen, leren kinderen rekening met elkaar te houden, brengen ze spelenderwijs problemen tot een oplossing, leren ze zich emotioneel te uiten en leren ze tegelijkertijd met hun emoties om te gaan. Ook kunstzinnige vorming (beeldende, muzikale en dramatische vorming), bewegingsonderwijs en sportactiviteiten vallen onder spel. Tot slot refereren wij aan de schoolkampen. Deze hebben meestal een wereld oriënterend thema. Het element spel komt ook bij de inhoud van de schoolkampen nadrukkelijk aan de orde. 

De basisactiviteit werk omvat instructie en werkmomenten. Tijdens instructiemomenten geeft de stamgroepleider uitleg. Meestal gebeurt dat in de stamgroep, maar bij een aantal leergebieden (zoals rekenen) hebben wij ervoor gekozen de instructie op jaarniveau te organiseren om beter in te kunnen spelen op de specifieke aanpak in het desbetreffende leerjaar. Tijdens de werkmomenten of stilwerkperioden, werken de kinderen op verschillende manieren (groepsgewijs of individueel). Vaak zijn ze op deze momenten bezig met verwerkingsopdrachten van verschillende leergebieden of werken zij vanuit wereldoriëntatie aan het project. De kinderen delen hun werk in principe aan de hand van dag- en/of weektaken zelf in. Zo leren ze zelfstandig werken en plannen. 

Bij viering speelt het samen beleven en het samen verwerken een belangrijke rol. Viering is dan ook een wezenlijke basisactiviteit op school. Een viering kan feestelijk van aard zijn, maar oor plechtig of droevig. Bij een viering horen ook de kind- en ouderviering aan het begin/eind van een thema/project. Ook het gezamenlijk zingen, de keuzecursus, de kampen en de vieringen rondom feesten en speciale activiteiten zijn elementen van viering. Er zijn ook vieringen op stamgroepniveau, zoals het gezamenlijk eten. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We werken met verschillende specialisten namelijk: reken-, taal-, globe-, hb-specialist. Deze specialisten worden betrokken als een leerling een specifieke behoefte heeft op het desbetreffende specialistengebied. 

De programma's Bouw en Letterster worden de komende jaren geïmplementeerd en ingezet voor het voorbereidend  en aanvankelijk leesonderwijs ter bevordering van de leesopbrengsten. 

We zorgen binnen de groep voor beredeneerd aanbod voor meer en hoogbegaafde kinderen. Indien nodig volgen zij een programma buiten de groep. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven