Montessorischool Venray

Boterbloem 45 5803 CN Venray

  • Onze school bevindt zich in de wijk Landweert en wordt bezocht door leerlingen uit heel Venray én omstreken.
  • Leerlingen zijn vrij om hun eigen werkplek te kiezen. Ze kunnen in hun klaslokaal werken, maar ook buiten of op ons werkplein.
  • Leerlingen kiezen zelf hun werk en worden zoveel mogelijk individueel begeleid door de leerkrachten.
  • We leren niet alleen in ons klaslokaal, ook buiten valt er veel te leren!
  • Wees welkom op Montessorischool Venray. 
Wij zetten graag onze deur voor u open en laten u zien hoe wij werken.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De samenwerking en de communicatie met het voortgezet onderwijs verloopt op een open en constructieve wijze.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2012 heeft er een kwaliteitsonderzoek door de Inspectie van het Onderwijs plaatsgevonden.

Tijdens dit onderzoek bleek dat vooral de grote mate van taakgerichtheid en zelfstandigheid die leerlingen aan de dag leggen, het schoolbeeld bepalen. Deze kenmerken worden volgens de Inspectie versterkt door een respectvolle, geduldige en behulpzame houding van de leraren. Bovendien vindt het leren plaats in een gestructureerde omgeving.

De opbrengsten (resultaten) heeft de Inspectie niet beoordeeld, omdat een deel van de leerlingen minder dan een jaar voorafgaand aan het onderzoek zijn ingestroomd. Van de leerlingen die wél meer dan een jaar onderwijs op de Montessorischool Venray hebben gevolgd, constateerde de Inspectie dat de resultaten (op de toetsen voor technisch lezen in groep 3 en 4, rekenen en wiskunde in groep 4, 5, 6 en 7 en begrijpend lezen in groep 5, 6 en 7) op het landelijk gemiddelde liggen.

Terug naar boven