School aan de Vijver

Vijverhofstraat 2 5913 TV Venlo

Schoolfoto van School aan de Vijver

In het kort

Toelichting van de school

School aan de Vijver.......een vertrouwd begrip in Venlo

Onze school is opgericht in 1921. Voor Venlo en directe omgeving was het van oorsprong een school voor Protestants Christelijk Basisonderwijs. Het is van meet af aan een bloeiende school. In 1973 werd de kleuterschool gebouwelijk toegevoegd aan de toenmalige lagere school “School met de Bijbel”. We zijn een middelgrote school, een school met vnl. een buurtfunctie en in mindere mate ook een sub regionale functie. De school maakt sinds 1 augustus 1998 deel uit van de Stichting Fortior, voor Katholiek en Protestants-Christelijk Primair Onderwijs Venlo. Samen met het team en de ondersteuning van een behoorlijk aantal ouders geven we les aan 271 leerlingen (teldatum 1 oktober 2018), verdeeld over 10 groepen. Onze school is in de periode februari – augustus 2008 intern grondig verbouwd. In 2016 volgde een grote renovatie waarbij de lokalen 100 % vernieuwd zijn, de puien zijn vervangen, de toiletten gemoderniseerd waarbij ook de diverse installaties (luchtverversing en verwarming) onder handen zijn genomen. We hebben nu een vriendelijk en functioneel gebouw dat voldoet aan de wensen van ons huidig onderwijs. Kortom, een school waarin we ons prettig voelen met fijne ruimtes om in te werken.  

Onze identiteit  

Op onze school gaat het in de eerste plaats over kennisoverdracht en leren, maar ook over kwaliteiten die nodig zijn om goed te kunnen samenwerken in onze samenleving. Kortom we leren hier leren, van en met elkaar, in de breedste zin van het woord. Hoe gaan we om met elkaar, hoe staan we in de wereld, hoe gaan we om met ons godsbeeld en wat halen we heden ten dage nog uit de Bijbel als we spreken over normen en waarden? In het zoeken naar antwoorden op al deze vragen maken we gebruik van de methode Trefwoord. Trefwoord gaat op een moderne manier dieper in op onze geestelijke ontwikkeling. De cultuur-historische waarden van de Bijbelverhalen worden hierin gebruikt als inspiratiebron. De verhalen en de lesstof in Trefwoord zijn gelinkt aan ons dagelijkse leven en behandelen de meest actuele onderwerpen uit de hedendaagse maatschappij. Leerzaam, leuk en vooral zeer goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind! Het is absoluut een misvatting als men denkt dat onze school, vanwege onze ‘roots’ in het Christelijk geloof, vooral ernstig ofwel streng van sfeer zou zijn. Juist vanuit onze identiteit is het telkens weer een waardevolle beleving om samen met de hele school bijvoorbeeld Pasen en Kerst te vieren. De Kerst- en Paasviering wordt in elke groep voorbereid middels een kleine voordracht, dans of lied. Elke groep heeft zijn bijdrage en samen wordt dit uitgebouwd tot een mooie viering. Ook het Sinterklaas- en Carnavalsfeest worden uitgebreid gevierd bij ons op school! De leden van de ouderraad en de medezeggenschapsraad worden altijd graag uitgenodigd om bij deze vieringen aanwezig te kunnen zijn.                     

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden kind en leerkracht
  • Vertrouwen in eigen kunnen
  • Creativiteit: kunst en cultuur
  • Zelfstandigheid en motivatie
  • Zien en gezien worden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Groei

In tegenstelling tot de prognoses kent de school de laatste drie jaren een stevige groei in leerlingenaantal.

Enerzijds is de verjonging van de wijk hier debet aan, anderzijds heeft de school een sterke aanzuigende werking uit een groter voedingsgebied rond de school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
286
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven