School aan de Vijver

Vijverhofstraat 2 5913 TV Venlo

Schoolfoto van School aan de Vijver

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van de kinderen volgen:  Cito en Scol

Naast het dagelijks volgen van de ontwikkelingen van de kinderen door observatie en het beoordelen van het werk worden de ontwikkelingen van alle kinderen op school twee tot drie keer per schooljaar gevolgd met behulp van diverse toetsen, die door het CITO ontwikkeld zijn en waarbij de resultaten vergeleken kunnen worden met gelijke doelgroepen van heel Nederland.  

In de kleutergroepen volgen de leerkrachten de kinderen middels het observatiesysteem van het digikeuzebord. Twee keer per jaar worden de kinderen getoetst op het gebied van rekenen en taal.

In de groepen 3 t/m 8 krijgen de leerlingen toetsen op het gebied van spelling, lezen, begrijpend lezen, woordenschat en rekenen. Van al deze toetsen worden zowel groeps- als ook individuele overzichten gemaakt. Deze worden door de leerkrachten tezamen met alle andere relevante gegevens (leerlingbespreking, oudergesprek, onderzoek, toets-resultaten, rapporten, enz.) bewaard in het digitale leerlingdossier.  

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen volgen we door middel van het volgsysteem Scol (Sociale Competenties ObservatieSysteem). Twee keer per jaar vullen de leerkrachten van de groepen 3-8 de digitale vragenlijst in over elk kind. De kinderen van de groepen 6-8 vullen ook een leerlingenvragenlijst in. Daarnaast wordt in de groepen 4-8 twee keer per jaar het sociogram afgenomen. Aan de hand van de scores krijgt de leerkracht een goed beeld waar de sterke en aandachtspunten zitten van elk kind afzonderlijk en van de groep als geheel. Op basis daarvan kan de leerkracht individuele of groepsacties ondernemen. Onze methode “kinderen en hun sociale talenten” is gekoppeld aan Scol waardoor er heel gericht gewerkt kan worden aan de diverse sociale competenties.  

Drie keer per jaar, waarvan twee keer na afname van onafhankelijke toetsen, bespreken de leerkrachten samen met de deelteamleider de resultaten per groep en de vorderingen en ontwikkelingen van alle kinderen afzonderlijk.

Minimaal twee keer per schooljaar ontvangen alle ouders een uitnodiging voor 10-minuten-gesprekken. Hier worden de ontwikkelingen en resultaten van de afzonderlijke kinderen besproken.  Indien daartoe aanleiding is, worden ouders ook tussentijds uitgenodigd voor een gesprek. Op school hebben de leerkrachten de goede gewoonte om ouders meteen te informeren als leerlingen buiten de reguliere lessen om, extra aandacht krijgen. Als ouders zelf behoefte hebben aan een gesprek zijn zij natuurlijk altijd welkom. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven