OBS Harlekijn

Ganzerikstraat 1 5925 BJ Venlo

  • Samen schilderen aan het Harlekijnparadijs, een wand van 25 meter lang en 3 meter hoog!
  • Het beeld van de Harlekijn wordt onthuld tijdens de opening van de natuur-ontdek-speelplaats
  • Kinderen, ouders en team genieten van de voordrachten op het buitentheater
  • Groep 8 neemt afscheid van de Harlekijn
  • Samen lezen in de leeshoek, die de volgende keer omgetoverd wordt tot een winkel of tandartspraktijk of…..

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Harlekijn neemt al jaren de eindtoets af als objectief meetinstrument van een aantal resultaten van onderwijs op school. Het gaat om cognitieve (kennis) resultaten op de vakken. rekenen, taal en begrijpend lezen. Daarnaast heeft de Harlekijn ook andere resultaten in beeld die van belang zijn voor het schooladvies van het Voortgezet Onderwijs. Dit advies ontvangen de leerling en de ouders dan ook vóór de afname van de Eindtoets. De eindtoets wordt dan ook gezien als een objectieve bevestiging van het schooladvies en niet als een meetinstrument voor de kwaliteit van de Harlekijn.

Vrijwel alle leerlingen in groep 8 doen mee aan de Eindtoets. Het komt voor dat de toets voor sommige leerlingen te moeilijk is vanwege hun niveau van leren. Of dat leerlingen te kort in Nederland zijn om de toets te kunnen maken. In zulke gevallen wordt de toets niet afgenomen. Bij het maken van deze uitzonderingen wordt er gehandeld volgens de regels die de onderwijsinspectie daarvoor heeft opgesteld.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met de tussenresultaten wordt het onderwijs afgestemd op het niveau en de ontwikkeling van de leerlingen. Zo kan worden bepaald welke leerlingen extra begeleiding of (externe) zorg nodig hebben. De leerkrachten doorlopen daarbij systematisch de cyclus van 'evalueren, analyseren, doelen stellen en aanpak bepalen'. Dit wordt zichtbaar gemaakt in de groepsplannen van elke groep. Hierbij zijn de zorggesprekken met de collega’s en intern begeleiders ondersteunend. Voor enkele kinderen (zij die extra ondersteuning ontvangen vanuit het samenwerkingsverband of leerlingen met een eigen leerlijn) worden de tussenresultaten gebruikt voor het opstellen van een Ontwikkelings Perspectief.

Met de tussenresultaten (en de overige toetsen en observaties) houdt de Harlekijn zicht op de didactische ontwikkeling van de leerlingen. Tijdens de teambijeenkomsten - na de cito afnames van januari en juni - worden deze gegevens op schoolniveau geanalyseerd en vertaalt naar concrete actieplannen. Op stichtingsniveau worden de gegevens van juni  geanalyseerd. Hier vloeien (gezamenlijke) agendapunten uit voort voor het IB- netwerk. In het jaarverslag wordt overzichtelijk gemaakt hoe de jaargroep, per vakgebied, de afgelopen 3 jaar heeft gepresteerd. De speciaal ondernomen activiteiten worden beschreven, conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan. Dit wordt vervolgens weer opgenomen in het jaarplan voor  het opvolgende schooljaar.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Analyse

OBS Harlekijn heeft de resultaten van de adviezen van de afgelopen jaren geanalyseerd. De scholen van Voortgezet Onderwijs hebben hiervoor de cijfers aangeleverd. Ruim 95 % van de adviezen komt overeen met de werkelijke loopbaan van de oud-leerlingen van de Harlekijn. Hier is de school dan ook zeer verheugd over.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2016 heeft de inspectie OBS Harlekijn bezocht.

Het team is trots op de waarderingen die de Inspectie in haar verslag gegeven en beschreven heeft.

Terug naar boven