OBS Harlekijn

Ganzerikstraat 1 5925 BJ Venlo

  • Samen schilderen aan het Harlekijnparadijs, een wand van 25 meter lang en 3 meter hoog!
  • Het beeld van de Harlekijn wordt onthuld tijdens de opening van de natuur-ontdek-speelplaats
  • Kinderen, ouders en team genieten van de voordrachten op het buitentheater
  • Groep 8 neemt afscheid van de Harlekijn
  • Samen lezen in de leeshoek, die de volgende keer omgetoverd wordt tot een winkel of tandartspraktijk of…..

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Harlekijn neemt al jaren de eindtoets af als objectief meetinstrument van een aantal resultaten van onderwijs op school. Het gaat om cognitieve (kennis) resultaten op de vakken. rekenen, taal en begrijpend lezen. Daarnaast heeft de Harlekijn ook andere resultaten in beeld die van belang zijn voor het schooladvies van het Voortgezet Onderwijs. Dit advies ontvangen de leerling en de ouders dan ook vóór de afname van de Eindtoets. De eindtoets wordt dan ook gezien als een objectieve bevestiging van het schooladvies en niet als een meetinstrument voor de kwaliteit van de Harlekijn.

Vrijwel alle leerlingen in groep 8 doen mee aan de Eindtoets. Het komt voor dat de toets voor sommige leerlingen te moeilijk is vanwege hun niveau van leren. Of dat leerlingen te kort in Nederland zijn om de toets te kunnen maken. In zulke gevallen wordt de toets niet afgenomen. Bij het maken van deze uitzonderingen wordt er gehandeld volgens de regels die de onderwijsinspectie daarvoor heeft opgesteld.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met de tussenresultaten wordt het onderwijs afgestemd op het niveau en de ontwikkeling van de leerlingen. Zo kan worden bepaald welke leerlingen extra begeleiding of (externe) zorg nodig hebben. De leerkrachten doorlopen daarbij systematisch de cyclus van 'evalueren, analyseren, doelen stellen en aanpak bepalen'. Dit wordt zichtbaar gemaakt in de groepsplannen van elke groep. Hierbij zijn de zorggesprekken met de collega’s en Kwaliteits Coördinatoren ondersteunend. Voor enkele kinderen (zij die extra ondersteuning ontvangen vanuit het samenwerkingsverband of leerlingen met een eigen leerlijn) worden de tussenresultaten gebruikt voor het opstellen van een Ontwikkelings Perspectief.

Met de tussenresultaten (en de overige toetsen en observaties) houdt de Harlekijn zicht op de didactische ontwikkeling van de leerlingen. Tijdens de teambijeenkomsten - na de cito afnames van januari en juni - worden deze gegevens op schoolniveau geanalyseerd en vertaalt naar concrete actieplannen. Op stichtingsniveau worden de gegevens van juni geanalyseerd. Hier vloeien (gezamenlijke) agendapunten uit voort voor het KC- netwerk. In het jaarverslag wordt overzichtelijk gemaakt hoe de jaargroep, per vakgebied, de afgelopen 3 jaar heeft gepresteerd. De speciaal ondernomen activiteiten worden beschreven, conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan. Dit wordt vervolgens weer opgenomen in het jaarplan voor  het opvolgende schooljaar.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De maatschappij waarin onze kinderen terecht komen, kan soms direct zijn. Een maatschappij waarin kinderen regelmatig afgerekend worden op hun eigen handelen. Zelfredzaamheid en zelfreflectie liggen aan de basis van een kind die gebalanceerd in deze wereld zijn weg vindt. Dit alles binnen een sociale betrokkenheid waarin ook naar de gedachten en gevoelens van de ander wordt geluisterd.

Omdat we zien dat in de wijk regelmatig een beroep gedaan wordt op deze vaardigheden, zijn we als school bewust bezig met de weerbaarheid van onze kinderen. Dit wil de Harlekijn op een positieve wijze doen vanuit kansen en niet vanuit bedreigingen.

De Harlekijn streeft ernaar dat de kinderen die onze school verlaten, over een grote mate van zelfreflectie en zelfredzaamheid beschikken waardoor ze zelfstandig gebalanceerde afwegingen kunnen maken in hun verdere toekomst. Dit alles binnen een sociale betrokkenheid naar de ander toe. Je ontwikkelt je als individu binnen een groep. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfredzaamheid
  • Zelfkennis
  • Sociaal betrokken

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2016 heeft de inspectie OBS Harlekijn bezocht.

Het team is trots op de waarderingen die de Inspectie in haar verslag gegeven en beschreven heeft.

Terug naar boven