Rooms Katholieke Basisschool De Berckacker

Norenberg 23 5508 DJ Veldhoven

  • De school is gevestigd in een sfeervol gebouw uit begin jaren tachtig, met een ruime aula. De school is omgeven door drie speelplaatsen en grenst aan een flinke groenstrook met grasveld en speeltuin.
  • In de brede gangen kunnen kinderen uit verschillende groepen met elkaar spelen en werken.
  • Basisschool De Berckacker en Korein Kinderplein gaan samen. In Brede School De Berckacker is onderwijs, dagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang voor kinderen gerealiseerd.
  • Volop ruimte voor 0 tot 12 jarigen.
  • Eigentijdse kleuren en een vrolijke inrichting geven Korein een herkenbaar gezicht.

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Berckacker bestaat uit 23 personen. Het gaat hierbij om leden van het Management Team, leerkrachten, een Secretarieel Team, een conciërge en schoonmaakmedewerksters. Ook voor studenten van diverse opleidingen is er een specifieke plek in de school. De leeftijdsopbouw in het team is gelijkmatig verdeeld. Er zijn voornamelijk vrouwelijke teamleden, met name in de aansturing en onder de leerkrachten, die veelal in deeltijd werken.


Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Berckacker  streeft naar zo min mogelijk lesuitval. Het personeel heeft verlof tijdens schoolvakanties. In bepaalde gevallen kan het personeel aanspraak maken op extra verlof onder schooltijd. Ook in het geval van ziekteverzuim is vervanging nodig.  Op 01 juli 2016 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voor het bijzonder onderwijs ingegaan. Door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd. Een onbedoeld effect van deze wetgeving is dat besturen omzichtig omgaan met het aangaan van verplichtingen, met name bij vervangingen. De Berckacker doet haar uiterste best om binnen de mogelijkheden voor vervanging te zorgen. Er zijn een aantal maatregelen:- In de vervangingspool van stichting Veldvest werken vaste personeelsleden die kunnen vervangen. Daarnaast wordt een 6-tal kandidaten geworven voor een jaarcontract (min – max contract)- Stichting Veldvest en SKOzok hebben een gemeenschappelijke vervangerspool - Stichting Veldvest verzoekt personeelsleden met een vast contract die parttime werken in te springen om een vervanging op zich te nemen. - Stichting Veldvest is in gesprek met kindpartners Korein en Nummereen om in voorkomende gevallen gebruik te kunnen maken van een pedagogisch medewerker, die toegevoegd wordt aan het onderwijsteam van de school.  Indien er geen vervanging komt, zoeken we naar oplossingen, waarvan het opsplitsen van de groep er één is. Uitgangspunt is en blijft een verantwoorde onderwijssituatie creëren. Kinderen uit een groep worden dan verspreid over twee andere groepen. Het onderwijs vindt hierbij doorgang bij een collega leerkracht. Is een collega meerdere dagen ziek en is er geen vervanger voorhanden, dan wordt er bij toerbeurt een groep opgesplitst en worden collega’s in de groep van de zieke leerkracht geplaatst.  De Berckackerstaat met deze maatregelen garant voor een verantwoorde onderwijspraktijk waarbij het naar huis sturen van kinderen geen optie vormt.   

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Berckacker heeft start het  schooljaar  2019-2020 met 10 groepen, die gehuisvest zijn aan de Norenberg 23 in Heikant West. 

De Berckacker werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem, met verschillende vormen van differentiatie. Op deze wijze rusten wij kinderen toe met kennis, maar we hebben ook volop aandacht voor de wijze waarop ze zich later staande kunnen houden in de maatschappij. Wij spelen als school in op de verschillen tussen kinderen. Ieder kind heeft zijn eigen, unieke kwaliteiten en die willen we optimaal ontwikkelen. Om dit zo goed mogelijk te doen, is het belangrijk om met elkaar kritisch na te denken over het professionele handelen van de leerkracht. Goede communicatie is hierbij onontbeerlijk. Bovendien is de school verbreed en is dus de communicatie met de opvangpartners geïntensiveerd. 

Op De Berckacker werken we vanaf groep 3 in homogene groep. Onze kleutergroepen zijn heterogeen van samenstelling. Een vierjarig kind komt op De Berckacker in een heterogene kleutergroep. In deze groep zitten vier-, vijf- en zesjarige leerlingen. Kleuters maken ontwikkelingssprongen op verschillende gebieden. Die sprongen komen voor iedere kleuter op een eigen moment. Daarom bieden we de kinderen volop ruimte om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Om deze reden zien wij de kleuterperiode als een periode van ononderbroken ontwikkeling. Daarom spreken wij niet van groep 1 en 2, maar van een heterogene kleutergroep (K-groep). Aan het einde van elk schooljaar (of mogelijk bij de halfjaarlijkse doorstroom) wordt bekeken welke leerlingen de overstap gaan maken naar groep 3. De kinderen die daar nog niet aan toe zijn, blijven in de kleutergroep.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs aan kleuters wordt aangeboden via diverse thema's, passend bij de belevingswereld van de kinderen.. De leerkrachten gebruiken daarbij verschillende bronnenboeken en materialen om een rijk onderwijsaanbod te creëren. De doelen van het aanbod wordt vastgelegd in de module leerlijnen in het leerlingvolgsysteem.  

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Met ingang van 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs van start, waarmee alle schoolbesturen een zorgplicht krijgen. Dit betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en die extra ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. Na aanmelding zal onze school eerst zorgvuldig onderzoeken wat uw kind nodig heeft en of we die ondersteuning zelf kunnen realiseren, eventueel met ondersteuning vanuit het nieuw opgerichte samenwerkingsverband. Als we de ondersteuning niet zelf kunnen bieden en aan ouders aangeven dat hun kind wellicht beter past op een andere school,  moet de school, na overleg met de ouders, zorgen dat er een andere school gevonden wordt, die een passend aanbod kan doen en het kind kan toelaten. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Het 'schoolondersteuningsprofiel' beschrijft welke ondersteuning wij momenteel kunnen bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven