Rooms Katholieke Basisschool De Berckacker

Norenberg 23 5508 DJ Veldhoven

  • De school is gevestigd in een sfeervol gebouw uit begin jaren tachtig, met een ruime aula. De school is omgeven door drie speelplaatsen en grenst aan een flinke groenstrook met grasveld en speeltuin.
  • In de brede gangen kunnen kinderen uit verschillende groepen met elkaar spelen en werken.
  • Basisschool De Berckacker en Korein Kinderplein gaan samen. In Brede School De Berckacker is onderwijs, dagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang voor kinderen gerealiseerd.
  • Volop ruimte voor 0 tot 12 jarigen.
  • Eigentijdse kleuren en een vrolijke inrichting geven Korein een herkenbaar gezicht.

In het kort

Toelichting van de school

De Berckacker is een school waar kinderen graag naar toe komen. De Berckacker werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem, met verschillende vormen van differentiatie. Op deze wijze rust de school kinderen toe met kennis, maar er is ook volop aandacht voor de wijze waarop ze zich later staande kunnen houden in de maatschappij. De school speelt in op de verschillen tussen kinderen. Ieder kind heeft zijn eigen, unieke kwaliteiten en de school wil deze zo goed mogelijk ontwikkelen. Goede communicatie is hierbij onontbeerlijk. In samenwerking met kindpartner Korein is er aanbod voor onderwijs, dagopvang, vso, tso en peuterwerk binnen hetzelfde gebouw. 

De professionele leerkrachten kijken goed naar kinderen, signaleren snel en zijn in staat op een juiste wijze af te stemmen op datgene wat een kind verder kan brengen in ontwikkeling. De leerkrachten in de onderbouw bieden een veilige omgeving voor jonge kinderen. In de bovenbouw geven de leerkrachten goede adviezen voor het Voortgezet Onderwijs, zodat ieder kind op een plek terecht komt, die bij hem of haar past. De leerresultaten van De Berckacker zijn al jaren op orde; wij rusten kinderen op goede wijze toe op de benodigde kennisgebieden. We verzorgen een goede en uitgebreide rapportage, waar u de leerresultaten van uw kind kunt volgen, maar ook hoe het 'leren leren' bij uw kind verloopt. Daarnaast is op De Berckacker het Ouderportaal van ParnasSys (ons administratiesysteem) opengesteld. Ouders kunnen hierdoor op elk gewenst moment de ontwikkeling van hun kind volgen. Het team van De Berckacker voelt een grote gezamenlijke verantwoordelijkheid om dingen samen op te lossen en er samen de schouders onder te zetten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een veilig school
  • Goed onderwijs
  • Een leerrijke omgeving
  • Een open communicatie
  • Goede leerresultaten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Berckacker is gestart in 1980, toen de wijk Heikant in oprichting was, als eerste onderwijsinstelling in Veldhoven-Noord. Per 1 januari 1981 werd het huidige gebouw aan de Norenberg betrokken. In de beginjaren groeide de school explosief, vanwege het feit dat de wijk in opbouw was en zich steeds verder uitbreidde. In 1988 werd de school uitgebreid met 4 semi-permanente lokalen. In 1990 startte De Berckacker een dependance aan de Kemphaan, in nieuwbouwwijk De Kelen. Midden jaren negentig zaten er meer dan 850 leerlingen op De Berckacker. Conform de prognoses van de Gemeente Veldhoven is tegen de eeuwwisseling de daling van het leerlingaantal ingezet en sinds een flink aantal jaren stabiel. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
178
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Brede School De Berckacker    

De Brede School is een verbreding van het primair onderwijs met diverse diensten en activiteiten in één concept. Een netwerk van diensten en dienstverleners rondom kinderen van 0-12 jaar. Alle  ingrediënten grijpen in elkaar, versterken elkaar en worden aangeboden in  dagarrangementen. Zeer gevarieerd en op maat. Het primair onderwijs vormt altijd het hart van dit netwerk waaraan welzijn, jeugdwerk, zorg,  kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en culturele en sportieve activiteiten toegevoegd kunnen worden. Het schoolcurriculum geldt als startpunt voor de  ontwikkeling van de activiteiten, waardoor binnen- en buitenschools leren met  elkaar verbonden worden. In Brede School De Berckacker is onderwijs, dagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang voor kinderen gerealiseerd. Korein Kinderopvang is hierin de partner.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven