Rooms Katholieke Basisschool De Berckacker

Norenberg 23 5508 DJ Veldhoven

  • De school is gevestigd in een sfeervol gebouw uit begin jaren tachtig, met een ruime aula. De school is omgeven door drie speelplaatsen en grenst aan een flinke groenstrook met grasveld en speeltuin.
  • In de brede gangen kunnen kinderen uit verschillende groepen met elkaar spelen en werken.
  • Basisschool De Berckacker en Korein Kinderplein gaan samen. In Brede School De Berckacker is onderwijs, dagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang voor kinderen gerealiseerd.
  • Volop ruimte voor 0 tot 12 jarigen.
  • Eigentijdse kleuren en een vrolijke inrichting geven Korein een herkenbaar gezicht.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Schooljaar 2018-2019  gaat voor De Berckacker de boeken in als een succesvol jaar. DDe tussenresultaten van de Cito-toetsen haalden bijna allemaal het niveau ‘goed’ en ook de Cito Eindtoets laat een ruim-voldoende resultaat zien. De focus op opbrengstgericht werken kenmerkt zich door het scherper inrichten van de cyclus van de groepsplannen en groepsbesprekingen. Tijdens de klassenbezoeken is ingezoomd op het toepassen van het directe instructiemodel, met daarbij de stappen van differentiatie, zodat ieder kind een passend onderwijsaanbod krijgt. Hierbij is het plezier van de kinderen in het naar school gaan zeker niet uit het oog verloren. Integendeel; we zien elke dag gemotiveerde kinderen, die zich ontspannen door de school bewegen. Ook is er voldoende ruimte ingepland om aandacht te geven aan vormingsgebieden die we ook belangrijk vinden: de kinderboekenweek, een techniekproject, beeldende vorming en het democratieproject.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 krijgen de ouders een eerste voorlopig advies voor het Voortgezet Onderwijs (VO). In groep 8 vindt de specifieke voorbereiding op het VO plaats. De leerlingen en hun ouders ontvangen informatie over de verschillende scholen die er zijn en bezoeken enkele scholen. In november/december brengt de school een volgend voorlopig advies uit. In februari/maart wordt het definitieve advies gegeven. Dit advies komt tot stand met behulp van het LOVS, Entreetoets, verslagen van de schoolloopbaan van de leerling, indrukken van de verschillende leerkrachten, maar ook de oudergesprekken en de voorkeur van de leerling zelf. De uitslag van de Centrale Eindtoets PO wordt met ingang van dit schooljaar niet meer meegenomen in het schooladvies, omdat deze toets eind april plaatsvindt.
Wij onderhouden regelmatig contact met het VO, zowel voorafgaand aan plaatsing alsook door middel van terugkoppeling van de resultaten van de leerlingen.

Door onze leerlingpopulatie scherper in beeld te brengen en nog meer in te steken op het halen van de einddoelen per leerjaar, streven wij er naar om de tussenopbrengsten op een hoger peil te brengen. Dit leidt tot een onderwijspraktijk waarbij we nog meer uit de leerlingen kunnen halen en op langere termijn tot een uitstroom naar hoger vervolgonderwijs verwachten.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 4 oktober 2012 heeft de inspecteur van het onderwijs een bezoek gebracht aan De Berckacker. De inspecteur toonde zich positief over de ontwikkelingen op de school. Het toezichtskader (basisarrangement), dat reeds was toegekend, wordt dan ook gehandhaafd. De inspecteur heeft een aantal verbeterpunten aangegeven, waar de school haar aandacht op heeft gericht. Het gaat om: het weergeven van de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen binnen de groepsplannen, tussentijdse bijstelling van de doelstellingen in het OPP (ontwikkelingsperspectief), de leerlingenpopulatie scherper in beeld brengen en de doelen op school- en groepsniveau hieraan duidelijker koppelen, alsook het inzetten van het kwaliteitszorginstrument Integraal. Vanuit de documentenanalyse constateerde de inspecteur een goede vertaling naar de praktijk.

Terug naar boven