Basisschool 't Ven

Moerven 323 5464 PG Veghel

 • Schoolfoto van Basisschool 't Ven
 • Schoolfoto van Basisschool 't Ven
 • Schoolfoto van Basisschool 't Ven
 • Symbolen voor sociale vaardigheden en weerbaarheid
 • Schoolfoto van Basisschool 't Ven

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit ruim 30 enthousiaste medewerkers: leerkrachten, onderwijsassistenten, leraarondersteuner, conciërge, intern begeleiders, teamcoördinator en directeur.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Hoe wordt vervanging geregeld bij verlof of afwezigheid?

Op bestuursniveau zijn maatregelen getroffen waarmee de vervangingen voor het grootste deel opgelost kunnen worden. Als een leerkracht afwezig is, wordt hij/zij vervangen door een leerkracht uit de Verdi vervangerspool. Toch kan het voorkomen dat er geen vervangers beschikbaar zijn.

Wij hebben in ons team afspraken gemaakt hoe we er in zo’n geval voor zorgen dat de kinderen op verantwoorde wijze worden opgevangen. Deze afspraken hebben we in overleg met de MR vastgelegd in ons schoolopvangplan. Dit plan ziet er als volgt uit;

We benaderen parttime leerkrachten die hebben aangegeven bereid te zijn een collega te vervangen, we bekijken of het mogelijk is dat een pabo student de groep opvangt onder verantwoordelijkheid van een collega, we proberen een leerkracht in te zetten die op die dag ambulante taken heeft (zoals coördinatoren of intern begeleiders), ouders met een onderwijsbevoegdheid wordt gevraagd een groep op te vangen. Het kan nodig zijn dat groepen opgesplitst en herverdeeld worden over de andere groepen. Hiervoor wordt jaarlijks voor elke groep een plan gemaakt. Mocht het ondanks de genoemde opties niet mogelijk zijn een groep op te vangen, dan moet de groep thuis blijven. De directeur beoordeelt de mogelijkheden en neemt hiertoe de beslissing na overleg met de voorzitter raad van bestuur. De ouders worden hierover zo snel als mogelijk geïnformeerd. Indien de periode van thuis moeten blijven langer duurt dan een week, wordt de last verdeeld over meerdere groepen door leerkrachten door te schuiven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Elke leerling een eigen thuisgroep met eigen leerkracht(en). De groepen vormen samen clusters 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Zij spelen en leren op verschillende momenten samen op het speelleerplein, in de klaslokalen en op de speelplaats. In de ochtenden werken we binnen de clusters groepsoverstijgend, waardoor we zorgen voor een stevig kennisfundament op het gebied van lezen, taal en rekenen in niveaugroepen. Op deze manier zijn we nog beter in staat ons onderwijs goed af te stemmen op de verschillende niveaus van de individuele leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van digitale leermiddelen en afwisselende werkvormen die de kinderen motiveren. We laten ons onderwijs op deze manier meer aansluiten bij de belangstelling en het niveau van de kinderen en vergroten naast kennis ook hun vaardigheden. Het onderwijsaanbod wordt geboden aan de hand van leerlijnen. We gebruiken methodes als leidraad om deze leerlijnen te volgen.  

In alle clusters wordt in de middag groepsdoorbroken gewerkt in Talentmomenten. Tijdens deze middagen werken we thematisch, waardoor we de nieuwsgierigheid en het enthousiasme van kinderen prikkelen. Gedurende zes weken wordt er binnen de gehele school aan één schoolthema gewerkt. Door het aanbieden van subthema’s kunnen we kinderen keuzemogelijkheden bieden, die de intrinsieke motivatie te vergroten. Kinderen leren tijdens deze momenten eigen leervragen te formuleren, waardoor het eigenaarschap van het eigen leren wordt bevordert.

Voorbeelden van de schoolthema's zijn:

-Tijd en ruimte
- Macht en handel
- Groei en leven
- Cultuur en ontdekking

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

 • In de groepen 1-2 wordt gedurende de hele dag thematisch gewerkt. We hanteren de schoolbrede thema's waarin de seizoenen zitten verweven. Middels subthema's sluit dit helemaal aan bij de belevingswereld van het jonge kind. Wij vinden het belangrijk om kinderen zelfstandig en onafhankelijk te maken, zodat ze bij moeilijkheden een eigen keuze durven maken en zelfvertrouwen hebben. De rol van de leerkracht is in de groepen 1-2 is daarom steeds wisselend (spelbegeleider, onderwijzer, coach, etc.).
 • In de groepen 1-2 hanteren we een activiteitenplan waarin spel en beweging, kringactiviteiten en hoekenwerk opgenomen zijn. Wij vinden het van belang dat kinderen zich kunnen ontwikkelen op grond van spontaan en begeleid spel, vooral aangeboden in hoeken. Dit noemen we kindgericht onderwijs. De ontwikkeling van het jonge kind is de basis voor alle latere ontwikkeling.
 • Vanuit de kring komen, met behulp van onderzoeksvragen, alle ontwikkelingsactiviteiten aan bod, waarbij de kinderen primair hun eigen keuzes kunnen maken. Waar nodig maakt de leerkracht aanvullende keuzes om een evenwichtige ontwikkeling te stimuleren.
 • Binnen deze activiteiten komt het complete ontwikkelings- en vormingsgebied van het jonge kind aan bod: zintuiglijke ontwikkeling, reken- en taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groepen 3-8
We bieden toekomstbestendig onderwijs aan, waarbij we onszelf steeds afvragen hoe we de kinderen het beste kunnen voorbereiden op hun toekomst. Dit doen we door drie brede onderwijsdoelen na te streven. Zo vinden we het belangrijk dat kinderen steeds beter zichzelf leren te zijn (personificatie). Dat ze goed in staat zijn om met anderen om te gaan (socialisatie) en dat ze kennis en vaardigheden op doen om te kunnen deelnemen aan de maatschappij (kwalificatie). Dit wordt bewerkstelligd door meer persoonlijk onderwijs aan te bieden door op niveau te werken in de ochtenden en in de middagen juist thematisch te werk te gaan. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren hoe de wereld om ons heen in elkaar steekt en dat ze zich bewust zijn van de razendsnelle veranderingen. Er is sprake van een enorme toename van beschikbare, al dan niet betrouwbare, informatie. Dat vraagt van mensen dat zij over goede informatievaardigheden beschikken en beschikken over vaardigheden om zich blijvend te ontwikkelen. Wanneer kinderen bs. ’t Ven verlaten, zijn zij toegerust met de nodige kennis en vaardigheden om met?respect voor zichzelf, de ander en de wereld?deel te nemen aan de maatschappij van vandaag en morgen. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Elk kind is uniek met zijn eigen talenten. Op onze school streven wij ernaar om ieder kind de juiste begeleiding te bieden om zich optimaal te ontwikkelen, zowel pedagogisch als didactisch. Kinderen krijgen niet allemaal hetzelfde lesaanbod, dezelfde instructie of verwerking. Deze wordt zoveel mogelijk aangepast aan hun onderwijsbehoeften.

De zorg om alle kinderen in de volle breedte goed te volgen en te begeleiden noemen we zorgbreedte. De groepsleerkracht speelt hierbij een centrale rol. Hij/zij volgt de ontwikkeling van ieder kind nauwlettend en stemt de begeleiding steeds opnieuw af op de onderwijsbehoeften van het kind. In dit dynamische proces kan de groepsleerkracht een beroep doen op de intern begeleider van onze school. Samen wordt bekeken in hoeverre het programma voor een kind aangepast moet worden, zodat de einddoelen bereikt worden.

Verder organiseren groepsleerkrachten het klassenmanagement zo dat een groot aantal kinderen van de groep op meerdere momenten per dag zelfstandig kan werken. Hierdoor heeft de groepsleerkracht tijd voor extra hulp aan kinderen die dat nodig hebben. Kinderen ontwikkelen zich het best in een voor hen betekenisvolle, veilige situatie waarin ze zich geen uitzondering voelen.

Basisschool ’t Ven heeft meerdere intern begeleiders in dienst. Achter de schermen volgt de intern begeleider zowel de groep als individuele leerlingen, coacht leerkrachten en heeft mogelijk in een later stadium contact met ouders. Dit houdt in dat de leerkracht en intern begeleider in veel gevallen al overleg hebben voordat het zichtbaar wordt voor u als ouder. De intern begeleider heeft de nodige scholing op het gebied van bijzondere problemen en onderhoudt contacten met externe deskundigen, zoals schoolarts, BJG, jeugdzorg en GGZ.

 •  Dyslexiebeleid

Elke reguliere basisschool dient, met betrekking tot de preventieve en licht curatieve interventies, een aanbod voor leerlingen met dyslexie (conform het protocol dyslexie) te kunnen bieden. Binnen Verdi hanteren alle scholen het “Beleidsplan dyslexie”, dit beleidsplan staat op de website. Hierin staat de eenduidige aanpak, zodat voor medewerkers, ouders en leerlingen helder is wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, o.a. wat betreft compenserende instrumenten.

 • Beleid hoogbegaafdheid en meer getalenteerde leerlingen

We besteden ook aandacht aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Middels het signaleringsinstrument DHH (Digitaal Handelingsplan Hoogbegaafdheid proberen we (hoog)begaafde en/of meer getalenteerde leerlingen vroegtijdig te signaleren om te voorkomen dat zij gaan onderpresteren. Leerlingen waarbij vermoedens zijn van (hoog)begaafdheid, krijgen een afgestemd lesaanbod waarbij het compacten van de gangbare leerstof een onderdeel is. We spreken met nadruk over ‘aangepaste’ leerstof en niet over ‘extra werk’. Wij bieden passend onderwijs aan cognitief getalenteerde leerlingen door middel van leerarrangementen die begeleid worden door de leerkracht. Deze leerarrangementen zijn in alle leerjaren terug te vinden, waardoor we spreken van een doorgaande lijn in de gehele basisschoolperiode. Met twee andere Verdi-scholen in Veghel-Noord zijn we in 2021-2022 een pilot gestart met de 'Flexklas', met als doel om begaafde kinderen elkaar te laten ontmoeten en samen te laten werken op flexibele locaties. In schooljaar 2022-2023 zal dit op gepaste wijze voortgezet worden. In de leerjaren 7 en 8 werken we samen met het VO en kan ‘De Talentklas’ een onderdeel zijn van de aanpassing van het lesaanbod. In de overdracht naar het volgende leerjaar, evenals de overdracht naar het VO, worden de leerarrangementen altijd besproken.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Basisschool 't Ven is onderdeel van Verdi. Verdi heeft een team 'Onderwijs en Opvang', met expertise op diverse vakgebieden. De leerkrachten kunnen, in samenspraak met de IB'ers aanspraak doen op deze expertise. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In ons gebouw werken we samen met peuterspeelzaal 't Ven en kinderopvang Humankind. De peuterspeelzaal is een voorziening die de mogelijkheid biedt aan kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar om te spelen, ontwikkelen en elkaar te ontmoeten. Op de peuterspeelzaal komen peuters in contact met leeftijdsgenootjes. Spelenderwijs worden kinderen gestimuleerd om sociale vaardigheden op te doen en plezier te beleven aan activiteiten met leeftijdsgenootjes. Omdat we het belangrijk vinden dat de overstap voor kinderen van de peuterspeelzaal naar de basisschool soepel verloopt, ondernemen we gedurende het jaar verschillende activiteiten met de peuters. De peuterspeelzaal heeft ook een preventieve functie. Kinderen die de peuterspeelzaal bezocht hebben, wennen over het algemeen makkelijker op de basisschool. Bovendien spelen de pedagogisch medewerkers een belangrijke rol in het vroegtijdig onderkennen van ontwikkelingsproblemen.

Vroeg- en voorschoolse educatie is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen. Zo kunnen ze een goede start maken op de basisschool. Alle peuterspeelzalen in de gemeente Meijerijstad werken met het VVE-programma Piramide. Taal staat voorop, maar ook andere ontwikkelingsgebieden krijgen ruim aandacht. Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Piramide is een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen erkend VVE-programma. Alle leidsters hebben een speciale VVE-opleiding gevolgd en zijn gediplomeerd om met VVE te werken.

Terug naar boven