Basisschool 't Ven

Moerven 323 5464 PG Veghel

  • Schoolfoto van Basisschool 't Ven
  • Schoolfoto van Basisschool 't Ven
  • Schoolfoto van Basisschool 't Ven
  • Symbolen voor sociale vaardigheden en weerbaarheid
  • Schoolfoto van Basisschool 't Ven

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf school 2018-2019 hanteren we een ROUTE 8 als centrale eindtoets. De gemiddelde score op de eindtoets van één jaargroep geeft minder informatie over de opbrengsten van het onderwijs. De referentieniveaus geven specifiekere informatie over de opbrengsten van ons onderwijs, deze gegevens zorgen er ook voor dat we onze resultaten kunnen afzetten tegen scholen met vergelijkbare populatie (schoolvergelijkingsgroep).

We zien dat we op basis van het driejarig gemiddelde bij referentieniveau 1F net iets hoger scoren dan vergelijkbare scholen. Echter bij het  referentieniveau 1S/2F scoren we lager dan vergelijkbare scholen. Hierbij scoren we wel nog voldoende boven de ondergrens van de inspectienorm. Naar aanleiding van deze score hebben we een diepere analyse gemaakt en aan de hand daarvan interventies ingezet. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om leerlingen te kunnen volgen in hun ontwikkeling worden er naast de methodetoetsen met enige regelmaat niet-methodegebonden toetsen afgenomen. Deze worden vooral gebruikt om een objectief beeld te krijgen van de ontwikkelingen van de kinderen. De uitslag van de niet-methodegebonden toets geeft weer wat kinderen over een langere periode van inoefenen toe kunnen passen. Daarin worden ook bewust zaken getoetst die minimaal aan bod zijn geweest. De methodetoetsen geven een uitslag van een korte intensieve inoefenperiode en toetst alleen dat wat recent aangeboden is. De afnamemomenten van de niet-methodegebonden toetsen zijn vastgelegd in een toetskalender. De meeste niet-methodegebonden toetsen worden afgenomen in de maanden januari en mei/juni. De groepsleerkracht maakt na afname een analyse, past mogelijk het programma voor de leerling/groep aan. Dit gebeurt in overleg met de intern begeleider en wordt vastgelegd in een periodeplan/groepsplan. De volgende toetsen worden elk jaar afgenomen bij alle leerlingen van de betreffende jaargroep:

CITO AVI tekst lezen groep 3 t/m 8
CITO DMT woordleestoets groep 3 t/m 8
CITO Spelling groep 3 t/m 8
CITO Rekenen-wiskunde groep 3 t/m 8
CITO Begrijpend lezen groep 4 t/m 8
Eindtoets groep 8

Voor kinderen die extra zorg behoeven, omdat hun ontwikkeling boven- of onder gemiddeld is, worden er zo nodig extra toetsmomenten ingelast of andere toetsen ingezet.

Het kan voorkomen dat een leerling gaandeweg het schooljaar te weinig ontwikkeling door maakt. Afhankelijk van de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind en de leerstofgebieden waar de problemen zich voordoen, maakt de groepsleerkracht, in overleg met de IB-er en directie, een keuze tussen doubleren of overgaan en met een aangepast programma starten in de vervolggroep. Om te komen tot een weloverwogen keuze is een stappenplan opgesteld, waarin o.a. het schrijven van een motivatie voor een mogelijke doublure, als ook het delen van de zorg met de ouders is opgenomen. Het besluit dat door de groepsleerkracht en intern begeleider /directie is gemaakt is bindend.

In een enkel geval kan het zijn dat een kind versneld door de leerstof gaat vanwege een bovengemiddelde ontwikkeling. In overleg met ouders, groepsleerkracht en IB-er wordt bepaald of verrijking of verdieping van de leerstof een oplossing biedt. Als een kind in zijn jaargroep onvoldoende uitdaging vindt en zijn/haar ontwikkeling niet voldoende kansen krijgt, kan versnellen tot de mogelijkheden behoren. Er wordt gekeken naar de totale ontwikkeling van een kind en middels een zorgvuldig opgesteld plan wordt het kind dan voorbereid op de voortijdige overstap naar een hogere groep.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eind groep 7 krijgen alle leerlingen schriftelijk een voorlopig schooladvies. Dit wordt in een gesprek met leerling en ouders toegelicht. In groep 8 wordt vóór 1 maart een definitief schriftelijk schooladvies aan elke leerling gegeven. Het (voorlopig) schooladvies is onder andere gebaseerd op de gegevens van het leerlingvolgsysteem en de vaardigheden van de leerling. Het schooladvies is leidend bij de beslissing over toelating op de middelbare school. Bent u het niet eens met het schooladvies dat uw kind gekregen heeft? Dan kunt u hierover in gesprek gaan met de leerkracht of met de directeur van de basisschool. Het resultaat van de eindtoets is een tweede gegeven, naast het schooladvies. Heeft uw kind de eindtoets beter gemaakt dan het gegeven advies? Dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool kan besluiten om het schooladvies aan te passen. Dit gebeurt in nauw overleg met u en uw kind. Een aangepast schooladvies geeft recht op toelating tot de bijbehorende schoolsoort. Is het resultaat van de eindtoets minder goed dan het gegeven advies? Dan past de basisschool het schooladvies niet aan. Het schooladvies wordt samen met aanvullende kenmerken over de leerling en eventueel uw opvatting en bijlagen (waar ouders toestemming voor geven) digitaal verstuurd naar de middelbare school waar de leerling is aangemeld. Dit gaat via een beveiligde omgeving van Overstapservice Onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven