Basisschool De Ark

De Dintel 2 5463 NR Veghel

Schoolfoto van Basisschool De Ark

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Ark is gevestigd in multifunctioneel centrum ‘de Magneet’ in Veghel. Wij zijn een kleurrijke school met ca. 210leerlingen. Een school waar plezier in leren en goed met elkaar omgaan vooropstaan. Onze school is een interconfessionele basisschool. Wij vinden het van grote meerwaarde voor de leer- en leefomgeving dat onze leerlingen een diversiteit aan culturen en geloven vertegenwoordigen. Kinderen maken zo kennis met elkaars leefwereld en culturele achtergrond en verruimen hun blikveld. De multiculturele samenleving, dat zijn wij! En we zijn er trots op. Op De Ark kunnen kinderen zijn wie ze zijn. Het is ons streven om uit ieder kind het maximale talent te halen. Dit doen we onder andere met speciale lesmethodes. Die beïnvloeden het leer-en leefklimaat op onze school positief. Wij zien ouders als onmisbare schakel in de(leer)ontwikkeling van onze leerlingen. Ook bij het uitvoeren van diverse(buitenschoolse) activiteiten worden zij intensief betrokken. De Ark laat zich graag zien aan de buitenwereld. Zo zijn we goed vertegenwoordigd bij bijvoorbeeld de jaarlijkse Avondvierdaagse en bij de carnavalsoptocht. Wij werken op De Ark vanuit vier waarden: Plezier, Betrokkenheid, Eigenheid en Sámen. Sámen betekent dat leerlingen, leerkrachtenen ouders sámen de Ark zijn: ambassadeurs van een mooie en bijzondere school waar ieder kind zich thuis voelt. De Ark maakt onderdeel uit van Verdi.

Verdi onderwijs

Verdi onderwijs bestaat sinds 1 januari 2022 en komt voort uit een fusie tussen Skipov en SKOSO. Het is een natuurlijke match tussen twintig basisscholen in de gemeente Meierijstad. Verdi is een jonge, frisse organisatie waar aandacht is voor verschillen en een veranderbare omgeving én waarin ons verbonden voelen met deze verschillen en de omgeving. Verdi onderwijs bevordert actief de samenwerking en kennisontwikkeling van de twintig basisscholen. Verdi staat voor verbondenheid in diversiteit. Zo voelt het ook, we zijn uniek in onze diversiteit en staan samen sterker door dit verbond. Denk daarbij aan onderwijskundige vernieuwingen, financiën en werkgeverschap. Verdi als overkoepelende stichting ondersteunt, adviseert, initieert en faciliteert dat wat onze twintig basisscholen nodig hebben.

De organisatie

Verdi heeft een college van bestuur (bestuurder) en een raad van toezicht. De directeuren van de scholen zijn integraal schoolleider. De bestuurder is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur, integraal management en het strategisch beleid. De raad van toezicht vertegenwoordigt de samenleving en in het bijzonder de ouders en leerlingen en ziet toe op het bestuurlijk handelen op diverse gebieden zoals financiën, opbrengsten en kwaliteit. De bestuurder en schooldirecteuren worden ondersteund door een aantal stafmedewerkers. Momenteel telt Verdi ongeveer 3500 leerlingen en in totaal ruim 400 leerkrachten en (ondersteunende) medewerkers. Door samenwerking op bovenschools niveau ondersteunen en versterken de scholen elkaar. Deze samenwerking heeft betrekking op een aantal aspecten zoals personeel, financiën, huisvesting, kwaliteitszorg, onderwijskundige identiteit en ICT-beleid. Heeft u nog vragen, ideeën of suggesties? Neem dan gerust contact op met de directeur van de school van uw kind of met het stafkantoor van Verdi, Stadhuisplein 98, 5461 KS Veghel, telefoon 0413-310790. U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar info@verdi.nl. Meer informatie over Verdi kunt u vinden op www.verdi.nl.1

De scholen

De school van uw kind is aangesloten bij Verdi onderwijs. Deze stichting vormt het bevoegd gezag dat verantwoordelijk is voor het basisonderwijs op de twintig katholieke basisscholen in Meierijstad. De onder deze stichting vallende basisscholen vindt u op de website van Verdi.De raad van toezicht bestaat uit 7 leden:

De heer M. van de Louw voorzitter, Mevrouw S. van den Berg lid, De heer M. Heeffer lid, Mevrouw J. Hendriks – van Kemenade lid, Mevrouw C. Kamerling – van Bussel lid, De Heer J. van Lieshout lid, De heer M. Stoker lid.

Contacten met leden van de raad van toezicht lopen via het stafkantoor.

Het college van bestuur

Het college van bestuur bestaat uit 1 lid: de heer P. Meessen, voorzitter college van bestuur.

Partners; Samenwerkingsverband PO 3006

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is. Om passend onderwijs te kunnen bieden werken onze scholen, samen met andere scholen en besturen, samen in Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 3006 (SWV PO 3006). Onderling maken we afspraken over hoe we ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Bijvoorbeeld als er sprake is van dyslexie, bij gedragsproblemen, bij meer- en hoogbegaafdheid of bij taalachterstanden. In passend onderwijs heeft iedereen een rol: het schoolbestuur, leerkrachten en andere professionals, ouders, jeugdhulp, partners, gemeenten en het samenwerkingsverband. De ondersteuningsplanraad is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Hierin zijn ouders en docenten vertegenwoordigd. In het Ondersteuningsplan van SWV PO 3006 staan afspraken over hoe we samenwerken, waar we in de periode 2019-2023 aan werken, hoe we middelen inzetten en hoe we kwaliteit bewaken. Meer informatie over passend onderwijs en de ondersteuningsplanraad vindt u op de website van Verdi.

Cultuurkade Meierijstad

Binnen de gemeente Meierijstad zijn de culturele marktplaatsen uit Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode samengevoegd tot één marktplaats voor cultuureducatie: Cultuurkade Meierijstad. Deze marktplaats biedt een aanbod van kunst- en cultuureducatie en erfgoededucatie. Ook vormt zij de schakel tussen de scholen en culturele aanbieders. Binnen Verdi is een kenniskring ‘Duurzaam Ondernemend’ ingericht, waaronder ook cultuur valt. Op elke school is een cultuurcoördinator benoemd. De cultuurcoördinatoren ontwikkelen gezamenlijk een cultuurvisie op bovenschools niveau. Daarnaast ontwikkelen de scholen afzonderlijk hun eigen visie. Deze visies zijn vertaald binnen de cultuurbeleidsplannen. De gemeente Meierijstad is samen met Verdi en de andere schoolbesturen binnen Meierijstad subsidiënt van Cultuurkade (www.cultuurkade.nl).Cultuurkade is juridisch ondergebracht bij Phoenix Cultuur.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Betrokkenheid
  • Eigenheid
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
180
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle leerlingen op onze school krijgen 5 uur per dag les; dus 25 lesuren per week. De ochtend is van 8.30u tot 12.00u, inclusief een speelkwartier. Tussen 12.00u en 12.30u is het lunch- en speeltijd. De lesmiddag is van 12.30u tot 14.00u.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven