Basisschool De Ark

De Dintel 2 5463 NR Veghel

Schoolfoto van Basisschool De Ark

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 zijn we overgestapt van de Cito-eindtoets naar de Dia-eindtoets. Omdat de Dia-toets op een andere normering is  gebaseerd, kan een goede vergelijking in scores niet gemaakt worden. Vanwege de Coronacrisis is er in het schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen.

De gegevens van enkel de Eindtoets zeggen weinig over de ontwikkeling van kleuter tot schoolverlater. De scores zijn afhankelijk van diverse factoren waaronder de samenstelling van de groep. Ook kan het zo zijn dat een groep met bovengemiddelde leerlingen relatief gezien minder scoort dan een groep met wat lagere gemiddelde leerlingen. De scores per school worden vergeleken met een gemiddelde landelijke score van  scholen met eenzelfde leerling-populatie. We kunnen constateren dat we in de jaren 2014-2015 en 2015-2016 (wat) onder het landelijk gemiddelde scoorden om in 2017 ver boven het landelijk gemiddelde uit te stijgen. In 2018 scoorde de groep als totaal onder het landelijk gemiddelde. Echter, bij veel individuele kinderen zagen we toen een duidelijke persoonlijke groei t.o.v. de entreetoets in groep 7, mede door inzet van het traject ‘groep 7-8 op volle kracht’. De score van de Dia-eindtoets in 2019 lag boven het landelijk gemiddelde (en boven de ondergrens van de inspectienorm). Ook bij deze groep kinderen werkte de inzet van bovengenoemd traject door in de eindresultaten.   

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden de niet methode-gebonden toetsen geanalyseerd en besproken met de leerkrachten. De analyse wordt vertaald in het handelen in de groep. Er worden interventies bepaald, uitgevoerd en vastgelegd. Zowel sociaal-emotionele als cognitieve resultaten worden onder de loep genomen. Wij gebruiken hiervoor Parnassys, CITO-LOVS, ZIEN en KIJK. Om ouders ook mee te nemen in de ontwikkeling van de resultaten van hun kinderen, kunnen zij altijjd inloggen op het ouderportaal van Parnassys, waar de meeste actuele informatie van hun kind(eren) zijn in te zien. De tussenresultaten worden vanzelfsprekend ook met ouders besproken. We geven de leerlingen inzicht in hun eigen ontwikkeling door de resultaten met hen op niveau te bespreken. We laten hen zo groeien in eigenaarschap en maken daardoor leren zichtbaar!

verder verwijzen wij u naar de cijfers op www.scholenopdekaart.nl 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vóór 1 maart geeft de school een definitief schriftelijk schooladvies aan elke leerling. Het voorlopig schooladvies is onder andere gebaseerd op de gegevens van het leerlingvolgsysteem (LVS) en de werkhouding van de leerling. In principe is het schooladvies leidend bij de beslissing over toelating op de middelbare school. Bent u het niet eens met het schooladvies dat uw kind gekregen heeft? Dan kunt u hierover in gesprek gaan met de leerkracht of met de directeur van de basisschool. Het resultaat van de eindtoets is een tweede gegeven, naast het schooladvies. Heeft uw kind de eindtoets beter gemaakt dan het gegeven advies? Dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool kan besluiten om het schooladvies aan te passen. Dit gebeurt in nauw overleg met u en uw kind. Een aangepast schooladvies geeft recht op toelating tot de bijbehorende schoolsoort. Is het resultaat van de eindtoets minder goed dan het gegeven advies? Dan past de basisschool het schooladvies niet aan. Het schooladvies wordt samen met aanvullende kenmerken over de leerling en eventueel uw opvatting en bijlagen (waar ouder(s)/verzorger(s) toestemming voor geven) digitaal verstuurd naar de middelbare school waar de leerling is aangemeld. Dit gaat via een beveiligde omgeving van Overstapservice Onderwijs.

Wij kunnen vaststellen dat onze leerlingen, die doorstromen naar het voortgezet onderwijs het daar voldoende tot goed doen. Dit blijkt uit de rapportages die wij terug ontvangen en welke worden vergeleken met onze adviezen. Het gros van de kinderen blijkt dan op de goede school en het juiste niveau te zitten. De haalbaarheid van een bepaalde schoolsoort is uiteraard niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van de basisschool; ook andere factoren zoals aard en aanleg van het kind zijn medebepalend. Wel stellen we ons ten doel het maximale uit elk kind te halen om er zodoende voor te zorgen dat het kind de voor haar/hem meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs kiest en dat het in staat is die vorm van onderwijs daadwerkelijk goed te volgen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven