Basisschool De Ark

De Dintel 2 5463 NR Veghel

Schoolfoto van Basisschool De Ark

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 zijn we overgestapt van de Cito-eindtoets naar de Dia-eindtoets. Omdat de Dia-toets op een andere normering is  gebaseerd, kan een goede vergelijking in scores niet gemaakt worden. Vanwege de Coronacrisis is er in het schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen.

De gegevens van enkel de Eindtoets zeggen weinig over de ontwikkeling van kleuter tot schoolverlater. De scores zijn afhankelijk van diverse factoren waaronder de samenstelling van de groep. Ook kan het zo zijn dat een groep met bovengemiddelde leerlingen relatief gezien minder scoort dan een groep met wat lagere gemiddelde leerlingen. De scores per school worden vergeleken met een gemiddelde landelijke score van  scholen met eenzelfde leerling-populatie. We kunnen constateren dat we in de jaren 2014-2015 en 2015-2016 (wat) onder het landelijk gemiddelde scoorden om in 2017 ver boven het landelijk gemiddelde uit te stijgen. In 2018 scoorde de groep als totaal onder het landelijk gemiddelde. Echter, bij veel individuele kinderen zagen we toen een duidelijke persoonlijke groei t.o.v. de entreetoets in groep 7, mede door inzet van het traject ‘groep 7-8 op volle kracht’. De score van de Dia-eindtoets in 2019 lag boven het landelijk gemiddelde (en boven de ondergrens van de inspectienorm). Ook bij deze groep kinderen werkte de inzet van bovengenoemd traject door in de eindresultaten.   

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden de niet methode-gebonden toetsen geanalyseerd en besproken met de leerkrachten. De analyse wordt vertaald in het handelen in de groep. Er worden interventies bepaald, uitgevoerd en vastgelegd. Zowel sociaal-emotionele als cognitieve resultaten worden onder de loep genomen. Wij gebruiken hiervoor Parnassys, CITO-Leerling in beeld, ZIEN en Mijn Kleutergroep. Om ouders ook mee te nemen in de ontwikkeling van de resultaten van hun kinderen, kunnen zij altijd inloggen op het ouderportaal van Parnassys, waar de meeste actuele informatie van hun kind(eren) zijn in te zien. De tussenresultaten worden vanzelfsprekend ook met ouders besproken. We geven de leerlingen inzicht in hun eigen ontwikkeling door de resultaten met hen op niveau te bespreken. We laten hen zo groeien in eigenaarschap en maken daardoor leren zichtbaar!

verder verwijzen wij u naar de cijfers op www.scholenopdekaart.nl 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 vindt er een préadviesgesprek plaats met leerlingen en ouders waarbij een inschatting wordt gemaakt van het schooladvies van de leerling wat de leerling krijgt in groep 8.In januari in groep 8 ontvangen de leerlingen en ouders op papier het voorlopig schooladvies. Als dit voorlopig schooladvies afwijkt van het préadvies in groep 7 wordt er vooraf persoonlijk contact opgenomen met de leerlingen en ouders. De leerlingen maken in de eerste twee weken van februari de doorstroomtoets. Uiterlijk 15 maart ontvangt de school de uitslag van de doorstroomtoets.  In de periode van 15 maart tot 24 maart vinden de definitieve schooladviesgesprekken met leerlingen en ouders plaats. Bij de schooladvisering zijn de groepsleerkracht(en), internbegeleider(s) en directie betrokken.  
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Door op een goede manier omgangsregels te definiëren, uit te dragen en actief na te leven op de school en hierop toe te zien, kunnen we zo veel als mogelijk voorkomen, dat op onze school ongewenst gedrag c.q. pestgedrag voorkomt. 

Wij vinden het belangrijk dat onze waarden Samen, Betrokkenheid, Eigenheid en Plezier dagelijks te zien zijn in de manier waarop we als kinderen, ouders en verzorgers, leerkrachten en ondersteunend personeel met elkaar omgaan. Dat doen we op basis van een aantal uitgangspunten:

- De omgang met elkaar vraagt constante aandacht.

- Wij proberen de kinderen vanuit positieve benadering en positief gerichte regels zo veel mogelijk uit te nodigen tot goede omgang.

- Ongewenst gedrag wordt direct aangepakt.

In ons omgangsprotocol, te vinden op de website, staat beschreven hoe we m.b.t. bovenstaande zaken handelen. Momenteel zijn we onze aanpak aan het onderzoeken, wat zeker zal leiden tot bijstellingen in aanpak en procedures. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Betrokkenheid
  • Eigenheid
  • Samen / Plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en doet jaarlijks een onderzoek op alle scholen. Dat kan zijn middels een schoolbezoek of het bestuderen van schriftelijke documenten. Daarvan wordt een inspectieverslag gemaakt. Op basis daarvan krijgt de school een kwaliteitsoordeel. De inspectieverslagen zijn te vinden op de website van de inspectie van het onderwijs.

Terug naar boven