Basisschool De Ark

De Dintel 2 5463 NR Veghel

Schoolfoto van Basisschool De Ark

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 zijn we overgestapt van de Cito-eindtoets naar de Dia-eindtoets. Omdat de Dia-toets op een andere normering is  gebaseerd, kan een goede vergelijking in scores niet gemaakt worden. Vanwege de Coronacrisis is er in het schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen.

De gegevens van enkel de Eindtoets zeggen weinig over de ontwikkeling van kleuter tot schoolverlater. De scores zijn afhankelijk van diverse factoren waaronder de samenstelling van de groep. Ook kan het zo zijn dat een groep met bovengemiddelde leerlingen relatief gezien minder scoort dan een groep met wat lagere gemiddelde leerlingen. De scores per school worden vergeleken met een gemiddelde landelijke score van  scholen met eenzelfde leerling-populatie. We kunnen constateren dat we in de jaren 2014-2015 en 2015-2016 (wat) onder het landelijk gemiddelde scoorden om in 2017 ver boven het landelijk gemiddelde uit te stijgen. In 2018 scoorde de groep als totaal onder het landelijk gemiddelde. Echter, bij veel individuele kinderen zagen we toen een duidelijke persoonlijke groei t.o.v. de entreetoets in groep 7, mede door inzet van het traject ‘groep 7-8 op volle kracht’. De score van de Dia-eindtoets in 2019 lag boven het landelijk gemiddelde (en boven de ondergrens van de inspectienorm). Ook bij deze groep kinderen werkte de inzet van bovengenoemd traject door in de eindresultaten.   

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden de niet methode-gebonden toetsen geanalyseerd en besproken met de leerkrachten. De analyse wordt vertaald in het handelen in de groep. Er worden interventies bepaald, uitgevoerd en vastgelegd. Zowel sociaal-emotionele als cognitieve resultaten worden onder de loep genomen. Wij gebruiken hiervoor Parnassys, CITO-LOVS, ZIEN en KIJK. Om ouders ook mee te nemen in de ontwikkeling van de resultaten van hun kinderen, kunnen zij altijjd inloggen op het ouderportaal van Parnassys, waar de meeste actuele informatie van hun kind(eren) zijn in te zien. De tussenresultaten worden vanzelfsprekend ook met ouders besproken. We geven de leerlingen inzicht in hun eigen ontwikkeling door de resultaten met hen op niveau te bespreken. We laten hen zo groeien in eigenaarschap en maken daardoor leren zichtbaar!

verder verwijzen wij u naar de cijfers op www.scholenopdekaart.nl 

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en doet jaarlijks een onderzoek op alle scholen. Dat kan zijn middels een schoolbezoek of het bestuderen van schriftelijke documenten. Daarvan wordt een inspectieverslag gemaakt. Op basis daarvan krijgt de school een kwaliteitsoordeel. De inspectieverslagen zijn te vinden op de website van de inspectie van het onderwijs.

Terug naar boven