Basisschool De Ark

De Dintel 2 5463 NR Veghel

Schoolfoto van Basisschool De Ark

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op bestuursniveau is dit binnen Verdi (waaronder De Ark valt) erg goed geregeld. We werken met een grote vervangerspool, waar we als school uit kunnen putten op momenten dat onze leerkrachten afwezig zijn. Daarnaast hebben wij een noodplan vervanging; dit wordt in werking gesteld als er vanuit de pool geen vervangers beschikbaar zijn (zie het document op de website). 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school heeft naast leerkrachten, ook onderwijsassistenten, een leerkrachtondersteuner, conciërge en vakdocenten (o.a. gym)

Onze school telt 8 groepen. Twee groepen 1/2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8.

Er bestaan grote verschillen in begaafdheid, tempo en belangstelling tussen kinderen. Door in de klas te werken met niveaugroepen scheppen we zoveel mogelijk ruimte om daar waar nodig kinderen extra instructie en begeleiding aan te bieden, zodat eenieder zich de basisstof eigen kan maken. Naast gedifferentieerde instructie en aanbod van leerstof maakt ook zelfstandig werken deel uit van ons onderwijs. Zo werken kinderen met eigen dag- en weektaken. Met behulp van deze taak leren kinderen werk in te plannen en zelfstandig keuzes te maken. Naar behoefte kan er in de taak individueel extra werk opgenomen worden. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Als school mogen wij zelf bepalen hoe we ons onderwijs inrichten. We houden bij de ontwikkeling van ons lesprogramma/lesaanbod rekening met de kerndoelen. Kerndoelen geven aan wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten weten en kunnen. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de naleving van deze door de overheid vastgestelde kerndoelen. 

In de leerjaren 1 en 2 hanteren wij bij de meeste aandachtsgebieden een vast aantal uren per week per leerjaar. Leerkrachten kijken wat de groep nodig heeft en de individuele leerlingen nodig hebben aan onderwijstijd per aandachtsgebied. Hierdoor ontstaan variabele tijden binnen het aanbod.

In de kleutergroepen worden de leeractiviteiten vooral gekoppeld aan voor kleuters betekenisvolle thema’s uit de units/projecten van IPC. Met behulp van gegevens van een observatie- en registratiesysteem wordt het ontwikkelingsverloop van de kinderen gevolgd. Door de ontwikkeling op alle ontwikkelingsgebieden (taal, sociaal-emotioneel, motoriek etc.) goed te observeren, signaleren en te registreren is het voor ons duidelijk op welk punt van de ontwikkeling het kind zich bevindt. Op basis daarvan kunnen we aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind en indien nodig het onderwijsaanbod aanpassen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Ook in de leerjaren 3 t/m 8 hanteren wij bij de meeste vakken een vast aantal uren per week, per leerjaar. Wij kijken echter in elke groep ook wat de groep nodig heeft en de individuele leerlingen nodig hebben aan onderwijstijd per vakgebied. Leerkrachten spelen flexibel hier op in, waardoor er variabele tijden ontstaan binnen de diverse vakgebieden.

In de groepen 3 tot en met 8 gebruiken we vakspecifieke methodes om de leeractiviteiten aan te bieden.

Met behulp van toetsen uit die diverse methodes, CITO toetsen en observaties door de leerkracht, worden de vorderingen en verdere ontwikkeling van de kinderen gevolgd. Deze gegevens helpen ons om te bepalen of uw kind naast het normale aanbod nog behoefte heeft aan extra aandacht. Op basis daarvan wordt uw kind in een instructieniveaugroep geplaatst waarin zowel extra instructie mogelijk is als minder instructie maar wel met extra uitdagende activiteiten. Aan het einde van groep 8 wordt de eindtoets van Dia afgenomen (zie ook paragraaf 5.2).   

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Inrichting ondersteuningsroute binnen de school en verwijzingen

Binnen Verdi wordt er een ondersteuningsstructuur gevolgd, in eerste instantie op schoolniveau en indien wenselijk met ondersteuning vanuit het Verdi team ‘Onderwijs en opvang’ (team O2). Het uitgangspunt is kijken vanuit kansen en mogelijkheden: wat heeft een leerkracht of de leerling nodig om passende ondersteuning op school te kunnen bieden? Het streven is het basisaanbod in de groep zo aan te passen, dat zoveel mogelijk kinderen daarvan profiteren. Soms is daarnaast nog iets anders of extra's nodig. Extra ondersteuning vanuit het team O2, het Samenwerkingsverband, gemeente of andere partners wordt in samenwerking ingezet. Als ondanks extra ondersteuning alle betrokkenen van mening zijn dat begeleiding op een andere school meer passend is, wordt er gezocht naar een andere onderwijsplek. In eerste instantie wordt gekeken naar andere basisscholen in de regio. Als deze scholen ook niet kunnen voldoen aan de benodigde ondersteuning wordt gezocht naar een tijdelijke plek binnen het speciaal basisonderwijs (SBO). Mocht het SBO ook niet bieden wat een leerling nodig heeft, dan wordt gezocht binnen nog meer gespecialiseerd speciaal onderwijs (SO). Zodra de meest passende school gevonden is wordt er een aanvraag ingediend bij de ACTA (Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen en Arrangementen) van het samenwerkingsverband (SWV), waarna een toelaatbaarheidsverklaring wordt verstrekt waarmee de leerling door ouders bij de betreffende school kan worden aangemeld. Een plaatsing op het SBO en SO is altijd tijdelijk. Jaarlijks wordt gekeken of een leerling teruggeplaatst kan worden.

Het volledige plan 'Schoolondersteuningsprofiel' is te vinden op onze website, evenals het document 'Basisondersteuning voor ouders'.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In schooljaar 2023-2024 werken we met 2 onderwijsassistenten en 1 leerkrachtondersteuner. Ze zijn inzetbaar voor het ondersteunen van leerlingen en groepen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven