Basisschool De Ark

De Dintel 2 5463 NR Veghel

Schoolfoto van Basisschool De Ark

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op bestuursniveau is dit binnen Skipov basisonderwijs (waaronder De Ark valt) erg goed geregeld. We werken met een grote vervangerspool, waar we als school uit kunnen putten op momenten dat onze leerkrachten afwezig zijn. Daarnaast hebben wij een noodplan vervanging; dit wordt in werking gesteld als er vanuit de pool geen vervangers beschikbaar zijn (zie het document op de website). 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school telt 12 leerkrachten , een intern begeleider en een onderwijsassistent/conciërge. We hebben een vakdocent gym en een gastdocent muziek.

Dit schooljaar werken we met een aparte groep 1 en 2. Onze school telt 8 groepen.

Er bestaan grote verschillen in begaafdheid, tempo en belangstelling tussen kinderen. Door in de klas te werken met niveaugroepen scheppen we zoveel mogelijk ruimte om daar waar nodig kinderen extra instructie en begeleiding aan te bieden, zodat eenieder zich de basisstof eigen kan maken. Naast gedifferentieerde instructie en aanbod van leerstof maakt ook zelfstandig werken deel uit van ons onderwijs. Zo werken kinderen met eigen dag- en weektaken. Met behulp van deze taak leren kinderen werk in te plannen en zelfstandig keuzes te maken. Naar behoefte kan er in de taak individueel extra werk opgenomen worden. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Als school mogen wij zelf bepalen hoe we ons onderwijs inrichten. We houden bij de ontwikkeling van ons lesprogramma/lesaanbod rekening met de kerndoelen. Kerndoelen geven aan wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten weten en kunnen. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de naleving van deze door de overheid vastgestelde kerndoelen. 

In de leerjaren 1 en 2 hanteren wij bij de meeste aandachtsgebieden een vast aantal uren per week per leerjaar. Leerkrachten kijken wat de groep nodig heeft en de individuele leerlingen nodig hebben aan onderwijstijd per aandachtsgebied. Hierdoor ontstaan variabele tijden binnen het aanbod.

In de kleutergroepen worden de leeractiviteiten vooral gekoppeld aan voor kleuters betekenisvolle thema’s uit de units/projecten van IPC. Met behulp van gegevens van CITO toetsen en van het observatie- en registratiesysteem “KIJK” wordt het ontwikkelingsverloop van de kinderen gevolgd. Door de ontwikkeling op alle ontwikkelingsgebieden (taal, sociaal-emotioneel, motoriek etc.) goed te observeren, signaleren en te registreren is het voor ons duidelijk op welk punt van de ontwikkeling het kind zich bevindt. Op basis daarvan kunnen we aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind en indien nodig het onderwijsaanbod aanpassen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Ook in de leerjaren 3 t/m 8 hanteren wij bij de meeste vakken een vast aantal uren per week, per leerjaar. Wij kijken echter in elke groep ook wat de groep nodig heeft en de individuele leerlingen nodig hebben aan onderwijstijd per vakgebied. Leerkrachten spelen flexibel hier op in, waardoor er variabele tijden ontstaan binnen de diverse vakgebieden.

In de groepen 3 tot en met 8 gebruiken we vakspecifieke methodes om de leeractiviteiten aan te bieden. Voor Rekenen-Wiskunde is dit de methode ‘Wereld in Getallen’. Voor Taal zijn dit de methodes Veilig Leren Lezen (groep 3) en Taal Actief (groep 4 t/m 8). Voor Spelling zijn dit de methodes Veilig Leren Lezen (groep 3) en Staal Spelling (groep 4 t/m 8). Voor Technisch en Begrijpend lezen zijn dit de methodes  Veilig Leren Lezen (groep 3), Estafette en Nieuwsbegrip (groep 4 (na kerst) t/m 8). 

Met behulp van toetsen uit die diverse methodes, CITO toetsen en observaties door de leerkracht, worden de vorderingen en verdere ontwikkeling van de kinderen gevolgd. Deze gegevens helpen ons om te bepalen of uw kind naast het normale aanbod nog behoefte heeft aan extra aandacht. Op basis daarvan wordt uw kind in een instructieniveaugroep geplaatst waarin zowel extra instructie mogelijk is als minder instructie maar wel met extra uitdagende activiteiten. Aan het einde van groep 8 wordt de eindtoets van Dia afgenomen (zie ook paragraaf 5.2).   

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Inrichting ondersteuningsroute binnen de school

Indien een kind meer ondersteuning nodig heeft dan de basisondersteuning, heeft de school de verantwoordelijkheid om te onderzoeken welke onderwijsbehoeften het kind heeft en op welke manier daarop een passend antwoord kan worden gegeven. Op alle basisscholen binnen Skipov basisonderwijs wordt dit op dezelfde manier vormgegeven. In die situaties wordt een viertal vaste stappen doorlopen, die uitvoeriger worden beschreven in het beleidsstuk Basisondersteuning van Skipov.

Stap 1: Voor alle leerlingen is het leerstofaanbod beschreven in een groepsplan. Op basis van analyse en signalering worden leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften geclusterd in drie subgroepen; de basis leerroute, de intensieve leerroute en de verrijkingsleerroute. Ouders worden hierover door de leerkracht geïnformeerd.

Stap 2: Indien een leerling onvoldoende rendement en vooruitgang behaalt binnen de drie leerroutes van het groepsplan of er als er specifieke zorgen zijn over de sociaal-emotionele ontwikkeling, wordt een aangepast en specifiek hulpplan gemaakt. De leerling wordt besproken in de leerlingbespreking en de ouders worden geraadpleegd en geïnformeerd door leerkracht en/of intern begeleider. Dit is formeel de start van het ondersteuningsteam (OT).

Stap 3: Wanneer de doelen uit het hulpplan niet worden behaald, volgt een nadere analyse en bespreking door leerkracht en intern begeleider. Het OT wordt aangevuld met een van de twee zorgcoaches die binnen het schoolbestuur werkzaam zijn. Zij hebben ieder hun eigen expertise op het gebied van leer- en gedragsproblematiek, communicatie en het gezinssysteem. Indien nodig sluit een Skipov-specialist, contactpersoon Basisteam Jeugd en Gezin of een externe specialist aan. Naar aanleiding van dit OT wordt het eerder opgestelde hulpplan, waar mogelijk, verder aangescherpt. Zorgcoaches hebben daarbij de mogelijkheid extra ondersteuning in te zetten van een zogenaamde ‘arrangementondersteuner’.

Stap 4: Mocht blijken, dat ondanks alle ondersteuning en inspanningen de school toch handelingsverlegen is, wordt het OT opgeschaald naar een multidisciplinair overleg (MDO). In overleg met ouders, direct betrokkenen van de school, de betrokken zorgcoach en de schooldirectie wordt vastgesteld dat er een aanvraag gedaan gaat worden bij het Samenwerkingsverband PO 30 06, voor een verwijzing naar het SBO of SO. De Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen en Arrangementen (ACTA) van het Samenwerkingsverband neemt uiteindelijk een besluit over de toekenning van deze aanvraag.  

Het volledige plan 'Schoolondersteuningsprofiel' is te vinden op onze website, evenals het document 'Basisondersteuning voor ouders'.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven