Basisschool Petrus en Paulus

Valkenbergstraat 23 5466 RS Veghel

  • Ons motto: Leer mij te groeien!
Vanuit onze kernwaarden: respectvol en veilig; professioneel; eigenaarschap en onderwijs op maat.
  • Onze school heeft een bijzonder ruime speelplaats. Genoeg ruimte om met elkaar te bewegen en spelen!
  • Schoolfoto van Basisschool Petrus en Paulus
  • Onze school biedt samen met kinderopvang 't Kroontje dagopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar in ons schoolgebouw.
  • Middels projectweken, wekelijkse kringen en andere activiteiten, zorgen wij op onze school voor een fijn en veilig klimaat.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien er geen vervangers beschikbaar zijn bij afwezigheid van een leerkracht, dan treedt het ‘Opvangplan bij verlof of verzuim bij ziekte’ in werking. In dit plan staat beschreven welke stappen worden gezet:

-Leraren die extra op school aanwezig zijn voor ondersteunende taken, worden ingezet. Voor de IB-er/locatiecoördinator kan dit slechts in beperkte mate en duur gezien de specifieke taak en verantwoordelijkheid.

-De groep van de leerkracht die afwezig is, wordt verdeeld over andere groepen. Wanneer dit voor een langere periode nodig is, zal worden gekeken of er andere verdelingen nodig en/of mogelijk zijn.

-In het uiterste geval kan er een groep naar huis worden gestuurd. Als dit noodzakelijk is, zal de beslissing hierover minimaal een dag van te voren genomen worden en wordt dit ook een dag van tevoren met ouders gecommuniceerd.

Als de situatie zich voordoet dat een groep naar huis gestuurd moet worden, waken we ervoor dat dit maximaal één dag duurt. Is vervanging binnen korte tijd niet te regelen, dan verdelen we de “pijn” over meerdere groepen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school werkt met combinatiegroepen. Er zitten dus twee verschillende leerjaren in één groep. Leerlingen zijn in deze setting allemaal een keer de jongste en de oudste van de klas en leren van deze rol. Onze kinderen leren al vroeg hoe ze zelfstandig kunnen werken en leren daarmee probleemoplossende vaardigheden waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Onze leerkrachten zijn geschoold om ook in een combinatiegroep zo effectief mogelijk gebruik te maken van de onderwijstijd.

Onze school heeft 7 leerkrachten. Zij worden ondersteund en begeleid door de intern begeleider en directeur. Binnen ons team hebben we een aantal gespecialiseerde leerkrachten, zij hebben een masteropleiding gevolgd.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op basisschool Petrus en Paulus geldt voor de groepen 1-2 en 3-8 het continurooster volgens het ‘5 gelijke dagenmodel’. Hieronder leest u daar meer over. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het ‘5 gelijke dagenmodel’ betekent dat alle kinderen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan. De kinderen lunchen gezamenlijk met hun klas, tijdens een pauze van een half uur.

Ter verantwoording van de wettelijke onderwijstijd maakt de school jaarlijks een urenberekening van het kindrooster. In dit rooster worden vakanties en vrije dagen opgenomen en wordt aangetoond en inzichtelijk gemaakt dat de kinderen in hun basisschooltijd minimaal 7520 lesuren hebben, hiervan zijn minimaal 3520 lesuren in de groepen 1 t/m 4. Daarnaast bevat de berekening een zogenaamd cohortenoverzicht. Het cohortenoverzicht toont aan dat de kinderen gedurende de gehele basisschoolperiode voldoende les krijgen.

Het kindrooster wordt jaarlijks vastgesteld met instemming van de MR. 

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden en welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school werkt actief samen met kinderopvang 't Kroontje, op inhoudelijk en organisatorisch vlak. 

Terug naar boven