Basisschool Petrus en Paulus

Valkenbergstraat 23 5466 RS Veghel

Schoolfoto van Basisschool Petrus en Paulus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool Petrus en Paulus
Wij zijn een kleine, gemoedelijke basisschool in het prachtige dorp Eerde. Op onze school kennen we elkaar. Elke dag werkt een enthousiast en bevlogen team aan het realiseren van goed onderwijs. Voor en met leerlingen, in goede relatie met ouders. Leerlingen die vanuit welbevinden en betrokkenheid goed zijn in leren en goed zijn in leven. Met Hart en Moed Samen Zijn en Leren. Daar staan we voor en daar gaan we voor. 

Dit schoolvenster laat u zien wie we zijn en geeft inzicht in onze resultaten. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school.

Team basisschool Petrus en Paulus

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hart
  • Moed
  • Samen
  • Zijn
  • Leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Verdi onderwijs
Verdi onderwijs bestaat sinds 1 januari 2022 en komt voort uit een fusie tussen Skipov en SKOSO. Het is een natuurlijke match tussen twintig basisscholen in de gemeente Meierijstad. Verdi is een jonge, frisse organisatie waar aandacht is voor verschillen en een veranderbare omgeving én waarin ons verbonden voelen met deze verschillen en de omgeving. Verdi onderwijs bevordert actief de samenwerking en kennisontwikkeling van de twintig basisscholen. Verdi staat voor verbondenheid in diversiteit. Zo voelt het ook, we zijn uniek in onze diversiteit en staan samen sterker door dit verbond. Denk daarbij aan onderwijskundige vernieuwingen, financiën en werkgeverschap. Verdi als overkoepelende stichting ondersteunt, adviseert, initieert en faciliteert dat wat onze twintig basisscholen nodig hebben.

De organisatie
Verdi heeft een college van bestuur (bestuurder) en een raad van toezicht. De directeuren van de scholen zijn integraal schoolleider. De bestuurder is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur, integraal management en het strategisch beleid. De raad van toezicht vertegenwoordigt de samenleving en in het bijzonder de ouders en leerlingen en ziet toe op het bestuurlijk handelen op diverse gebieden zoals financiën, opbrengsten en kwaliteit. De bestuurder en schooldirecteuren worden ondersteund door een aantal stafmedewerkers. Momenteel telt Verdi ongeveer 3500 leerlingen en in totaal ruim 400 leerkrachten en (ondersteunende) medewerkers. Door samenwerking op bovenschools niveau ondersteunen en versterken de scholen elkaar. Deze samenwerking heeft betrekking op een aantal aspecten zoals personeel, financiën, huisvesting, kwaliteitszorg, onderwijskundige identiteit en ICT-beleid. Heeft u nog vragen, ideeën of suggesties? Neem dan gerust contact op met de directeur van de school van uw kind of met het stafkantoor van Verdi,
Stadhuisplein 98,
5461 KS Veghel,
telefoon 0413-310790.
U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar info@verdi.nl.
Meer informatie over Verdi kunt u vinden op www.verdi.nl. 

De scholen
De school van uw kind is aangesloten bij Verdi onderwijs. Deze stichting vormt het bevoegd gezag dat verantwoordelijk is voor het basisonderwijs op de twintig katholieke basisscholen in Meierijstad. De onder deze stichting vallende basisscholen vindt u op de website van Verdi.

De raad van toezicht bestaat uit 7 leden:
De heer M. van de Louw, voorzitter
Mevrouw S. van den Berg, lid                      
De heer M. Heeffer, lid                              
Mevrouw J. Hendriks – van Kemenade, lid     
Mevrouw C. Kamerling – van Bussel, lid         
De Heer J. van Lieshout, lid                       
De heer M. Stoker, lid                               

Contacten met leden van de raad van toezicht lopen via het stafkantoor. 

Het college van bestuur
Het college van bestuur bestaat uit 1 lid: de heer P. Meessen, voorzitter college van bestuur.     

Medezeggenschap
De medezeggenschapsraad: Aan alle scholen is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze bestaat uit personeelsleden en ouders van de betrokken scholen. De medezeggenschapsraad heeft behalve een adviserende rol ook de bevoegdheid om al dan niet instemming te verlenen aan beleidsvoorstellen die betrekking hebben op de eigen school. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. De directeur van de school woont namens het bevoegd gezag de vergaderingen van de medezeggenschapsraad bij. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: Betreft het beleid wat betrekking heeft op alle scholen, dan wordt het verzoek om advies of instemming voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De taken en bevoegdheden van de GMR zijn eveneens vastgelegd in een reglement. De GMR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de personeels- en oudergeledingen van de twintig scholen. De bestuurder woont namens het bevoegd gezag op verzoek van de GMR een gedeelte van de vergaderingen van de GMR bij. Dennis van Beers, lid van de oudergeleding, is voorzitter van de GMR. De GMR is te bereiken via het emailadres gmr@verdi.nl; deze mailbox wordt beheerd door de secretaris van de GMR, Marloes de Beer. Meer informatie vindt u op de pagina ‘MR en GMR’ op de website van Verdi: MR en GMR - Verdi.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
91
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven