cbs Tamim

Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal

  • Schoolfoto van cbs Tamim
  • Schoolfoto van cbs Tamim
  • Schoolfoto van cbs Tamim
  • Schoolfoto van cbs Tamim
  • Schoolfoto van cbs Tamim

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Tamim, de christelijke basisschool van Veenendaal Oost

Tamim is en betekent 'Gaaf'. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Dus met recht is Tamim de gaafste basisschool van Veenendaal Oost! 

Belangrijk op onze school zijn taal, rekenen, lezen, en het leren van sociale vaardigheden.

Uw kind werkt in instructielokalen en leertuinen waar theorie en praktijk worden gekoppeld. Wij bereiden uw kind voor op de samenleving van nu én morgen. Tamim werkt in het prachtige Ontmoetingshuis van Veenendaal Oost, dat helemaal is aangepast aan ons onderwijs. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Halfjaarlijks onderwijs
  • Leren door denken en doen
  • Thematisch werken
  • Engels vanaf groep 1
  • Actieve betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Tamim is in 2011 gestart in Veenendaal Oost in een noodvoorziening met 53 leerlingen. In augustus 2014 is Tamim verhuisd naar het Ontmoetingshuis van Veenendaal-Oost, waar al snel ruimtegebrek ontstond.   In mei 2017 is Tamim verhuisd naar de nieuwe vleugel in het Ontmoetingshuis die helemaal aangepast is aan het unitonderwijs.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
298
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tamim werkt met een continurooster. Zo kan er optimaal gewerkt en geleerd worden. Uw kind gaat iedere dag naar school van 8.30 - 14.15 uur. Alle kinderen eten op school. De school is vanaf 08:20 uur open. U kunt op het schoolplein wachten totdat de deur open gaat. De kinderen mogen niet in het Ontmoetingshuis rondlopen of wachten vóór 08:20 uur. De leerkrachten staan vanaf 8.20 uur dagelijks klaar om de kinderen persoonlijk te begroeten en ter verwelkoming een hand te geven. De inloop duurt tot 08:40 uur, daarna starten de lessen. 

Tamim werkt samen met de christelijke organisatie Luna voor de naschoolse opvang. Wanneer er 8 kinderen of meer gebruik maken van de NSO, wordt deze in de school aangeboden. Bij een kleiner aantal kinderen worden deze door de medewerkers van Luna in eigen busjes opgehaald en naar een centrale locatie gebracht. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Tamim is vanaf september 2015 een Schoolwide Positive Behavior Support school. We zijn gestart met het invoeren van deze wereldwijd gebruikte methode op scholen om het gedrag van leeringen positief te beïnvloeden. Schoolwide PBS is een geïntegreerde, schoolbrede en preventieve aanpak, gericht op alle leerlingen. Doel van de methodiek is om een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. Om dit te bereiken maakt PBS gebruik van een combinatie van ‘research based’ interventies en strategieën, gericht op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. De methodiek is in de Verenigde Staten en in Noorwegen wetenschappelijk onderzocht en heeft daar haar waarde in de praktijk ruimschoots bewezen.

Wanneer SWPBS op een school is geïmplementeerd, dan hebben de leerkrachten op basis van gemeenschappelijk gedragen waarden hun gedragsverwachtingen geëxpliciteerd en op elkaar afgestemd. Deze gezamenlijke verwachtingen leren zij de leerlingen systematisch aan waardoor de leerlingen beter weten wat er in en om school van hen wordt verwacht en de kans dat zij zich hiernaar gedragen toeneemt. Er ontstaat een veilig, voorspelbaar klimaat waarin pro sociaal en leren bevorderend gedrag systematisch positief wordt bekrachtigd en ongewenst gedrag eenduidig wordt omgebogen. De waarden die het team van Tamim heeft vastgesteld zijn: Respect, Verantwoordelijkheid, Zelfstandigheid en Betrokkenheid

Preventie staat centraal
Scholen die aan de slag gaan met SWPBS voeren een preventief beleid binnen de school, gericht op het bevorderen van gewenst gedrag bij alle leerlingen. De leerlingen wordt actief aangeleerd wat de gedragingen in bepaalde ruimten of momenten zijn.  ‘Ik loop rustig door de gang’ en  ‘Ik was mijn handen na het toiletgebruik’.

SWPBS-scholen maken gedragsverwachtingen concreet, leren gewenst gedrag aan en bekrachtigen dit gedrag systematisch
De school stelt haar basiswaarden vast en vertaalt deze naar concreet gedrag. Gewenst gedrag wordt structureel aangeleerd, geoefend en herhaald. Gewenst gedrag wordt systematisch bekrachtigd. We belonen het gewenste gedrag. Er zijn duidelijk omschreven consequenties die volgen op het overtreden van gedragsregels. 

De SWPBS-school stuurt op data over het gedrag van de leerlingen
De school maakt actief gebruik van systematische gegevensverzameling. Om systematisch zicht en toezicht te houden op de ontwikkeling van leerlingen en vroegtijdig te kunnen ingrijpen bij problemen, hanteert de school o.a. incidentenregistratie. In het gedragsteam bespreken en analyseren wij deze data.

Er is sprake van partnerschap met ouders en samenwerking met de keten
Het samenwerken met de ouders is een belangrijk onderdeel van de methodiek. De school ontwikkelt manieren om een positieve band met de ouders op te bouwen en met hen samen te werken vanuit gezamenlijke waarden en verwachtingen. Graag zien we daarom ook het SWPBS team uitgebreid worden met een ouder. Mocht u interesse hebben, kunt u zich melden bij een van de leden van het SWPBS team.

SWPBS wordt geborgd met een kwaliteitssysteem
Wanneer scholen werken met PBS, is er expliciete aandacht voor het borgen van de kwaliteit van de methodiek na implementatie. Hiertoe wordt een landelijk systeem voor certificering ontworpen.

Terug naar boven