cbs Tamim

Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal

 • Schoolfoto van cbs Tamim
 • Schoolfoto van cbs Tamim
 • Schoolfoto van cbs Tamim
 • Schoolfoto van cbs Tamim
 • Schoolfoto van cbs Tamim

Het team

Toelichting van de school

De directie van Tamim bestaat uit 1 vrouw. Zij wordt in het managementteam bijgestaan door een unitleider onderbouw (vrouw) en een unitleider midden/bovenbouw (vrouw). De intern begeleider is als adviserend lid aan het MT toegevoegd.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Een halfjaarlijks onderwijssysteem
Bij Tamim werkt uw kind voor taal, rekenen, lezen en Engels op een eigen (halfjaarlijks) instructieniveau. Uw kind krijgt deze instructie in een instructiegroep.    

Basisgroepen 
Uw kind start en sluit de dag af in een eigen basisgroep. De sociale emotionele ontwikkeling en leeftijd spelen een rol bij het formeren van de basisgroepen. Tussen de middag eet de basisgroep samen. De groepsleerkracht(-en) is eindverantwoordelijk voor uw kind.   

Lesblokken
Tamim werkt met 4 vaste lesblokken per dag: taalblok, rekenblok, leesblok en themablok. Tijdens deze lesblokken vinden instructies plaats. Na de instructie maakt uw kind de verwerking in een bepaalde hoek of werkruimte. Uw kind maakt zich de stof op verschillende manieren eigen.  

Thematisch onderwijs 
Ons onderwijs is georganiseerd rond thema’s. In de onderbouw zijn er 6 thema’s per jaar, die ongeveer 6 weken duren. In de bovenbouw worden 10 thema’s per schooljaar aangeboden, waarbij ieder thema 4 weken duurt. De thema’s bieden lesstof aan uit de basisvakken rekenen, taal, lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, cultuur, techniek en natuur.   

Talenten
Kinderen leren op verschillende manieren. Sommige kinderen leren graag met hun hoofd (denkers), anderen met hun handen (doeners). Al deze talenten zijn verschillende manieren van leren. De leerkrachten van Tamim gaan uit van de meervoudige intelligentie van de leerlingen en richt het onderwijs zo in dat ieders talent ontwikkeld en ontplooid kan worden. 

Reflecteren en evalueren
Tamim leert uw kind nadenken over zijn of haar manier van werken en leren. Ieder themablok wordt afgesloten met een evaluatiemoment, waarin uw kind terugkijkt op de lesstof en zelf doelen stelt voor het volgende themablok. Door reflectie en evaluatie leert uw kind verantwoordelijk te zijn voor het eigen werk.

Zelfstandig werken en samenwerken
Bij Tamim leren kinderen van en met elkaar. Het samenwerken van kinderen met verschillende leeftijden, niveaus en interesses bevordert dit. De activiteiten worden zo aangeboden dat er verschillende vormen van samenwerking aan bod komen. Zelfstandig (leren) werken is noodzakelijk. Bij Tamim komen samenwerken en zelfstandig werken afwisselend aan bod.  

Sociaal wenselijk gedrag
Bij Tamim wordt planmatig gewerkt aan de sociale vorming van uw kind. Wekelijks worden lessen aangeboden om de sociale vaardigheden van uw kind te vergroten en te oefenen. Tamim werkt met duidelijke afspraken en schoolregels waarbij uitgegaan wordt van het gewenste gedrag. Dit gewenste gedrag wordt actief aangeleerd en beloond. Deze aandacht voor een positief schoolklimaat vertaalt zich in een veilige en stimulerende leeromgeving voor uw kind. Leerkrachten, ouders én kinderen moeten zich veilig voelen op Tamim – dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.   

Klasindeling

 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De (basis)ondersteuning die wij onze leerlingen bieden is van een goede kwaliteit. Deze meten, evalueren en verbeteren wij op school-, groeps-, en leerling niveau. Wij hanteren in onze school volgens de kwaliteitsstandaard die het SWV RGV hiervoor heeft vastgesteld en die aansluit op de landelijke norm van de onderwijsinspectie.

Bij Tamim bieden wij bieden goede en gerichte ondersteuning op niveau 2 aan. Vele leerlingmet diverse onderwijsbehoeftes op niveau 1 en 2 die vast lopen op andere basisscholen in Veenendaal vinden hun plek bij Tamim. Wij merken dat het halfjaarlijks instructie systeem per vakgebied inspeelt op de diverse behoeftes van leerlingen. De dagelijkse routines en structuren zorgen voor rust en duidelijkheid. De basisgroepen en uitdagende units zorgen voor een rijk leeromgeving. Leerlingen met de volgende onderwijs-/ ontwikkelhulpvragen hebben de afgelopen jaren met succes een plaats gevonden bij Tamim. Het succes is meetbaar in sociaal emotioneel welbevinden en/ of cognitieve groei.

 • Dyslexie
 • vertraagde ontwikkelingsprofiel (IQ<>
 • Leerlingen met IQ >120
 • Cluster 2
 • ADHD/ PDD-NOS (cluster 4)
 • Beelddenkers
 • Kinderen met faalangst

In het jaar 2014-2015 integreren we het onderwijs aan hoogbegaafden en beelddenkers, waarvan de mogelijkheden in het jaar 2013-2014 onderzocht zijn i.s.m. de Universiteit van Utrecht

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven