cbs Tamim

Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal

  • Schoolfoto van cbs Tamim
  • Schoolfoto van cbs Tamim
  • Schoolfoto van cbs Tamim
  • Schoolfoto van cbs Tamim
  • Schoolfoto van cbs Tamim

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van uw zoon/dochter goed te kunnen volgen gebruiken wij de Cito-toetsen. Met deze toetsen en de methodetoetsen krijgen wij de ontwikkeling van uw kind door de jaren heen goed in beeld. Zo ontdekken we welke behoeften uw kind heeft. In groep 8 wordt de eindtoets Route 8 afgenomen.

Voor de afname van de eindtoets wordt het schooladvies samengesteld voor uw kind. In dit advies wordt de ervaring van de afgelopen leerjaren en de observaties van de leerkrachten meegenomen. Samen met u en uw kind wordt de beste vervolgroute gekozen.

De eerste groep 8 van cbs Tamim heeft in juli 2013 afscheid genomen van Tamim. Deze vijf leerlingen waren van verschillende basisscholen afkomstig en hebben vanaf groep 7 onderwijs op Tamim gevolgd. In juli 2014 volgden 3 leerlingen, waarvan 2 leerlingen vanaf groep 6 op Tamim zaten en 1 leerling vanaf groep 7. In juli 2015 namen 15 groep 8 leerlingen afscheid van cbs Tamim waarvan er 9 langer dan 2 jaar op Tamim gezeten hebben.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Elke leerling in groep 8 van Tamim krijgt voor 1 februari een schooladvies. Hierin staat welk niveau (VWO, Havo, VMBO-TL, VMBO-GL of VMBO-BL) in het voortgezet onderwijs het beste bij hem of haar past. Let op: u kiest zelf een middelbare school die dit niveau aanbiedt. Het schooladvies is bindend en wordt gemaakt vóór de eindtoets. Tamim kijkt daarvoor onder andere naar hoe de leerling leert, wat de leerling heeft laten zien, en welke groei en ontwikkeling de leerling tijdens die laatste drie jaar (groep 6 t/m 8) heeft doorgemaakt. De centrale eindtoets die de leerling in april maakt, geeft een tweede advies. Het is bedoeld om te kijken of Tamim met het schooladvies in de goede richting zat. Maar het schooladvies telt het zwaarste. De school voor voortgezet onderwijs waar de leerling heen gaat, mag de score van de centrale eindtoets niet gebruiken om te beslissen of de leerling wel of niet wordt toegelaten.   

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft de kwaliteit van het onderwijs op Tamim nog niet onderzocht. Wel is de inspectie op bezoek geweest voor een kennismaking en om aan te geven dat de risico's in kaart moeten worden gebracht. De onderwijsinspectie heeft haar eerste kwaliteitsonderzoek gepland voor het schooljaar 2016/2017.

Terug naar boven